VERGİ HUKUKU

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • ·Vergi Hukuku Nedir? İlkeleri ve Uygulama Esasları Nelerdir?
 • ·Bankalar Açısından Gelir Vergisi Hükümleri

–      Vergilendirme ve Beyan

–      Stopaj

–      Mevduata İlişkin Gelir Vergisi Hükümleri

–      Menkul Kıymetlere İlişkin Hükümler

–      Repo’ya İlişkin Hükümler

–      Off-shore İşlemlerine İlişkin Hükümler

–      Diğer

 • Bankalar Açısından Kurumlar Vergisi Hükümleri

–     Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi

–     Hesaplanması

–     İstisnalar

–     Dağıtılabilir Kazanç

 • Bankalar Kanununda Yer Alan Düzenlemeler
 • Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Düzenlemeler
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması
 • Damga Vergisi Uygulaması

Diğer Vergi Uygulamaları

UYGULAMALI ÇEK VE SENET EĞİTİMİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 1 veya 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Gişe Hizmetlerinin Önemi

 • Kıymetli Evrak Hukuku ve Önemli Noktalar

 • Çek / Senet ve Poliçenin Bankalar Açısından Önemi ve Avantajları

 • Şekil Şartları

 • Takip Avantajı

 • Ödememe Protestosu ve Çeklerin Arkasının Yazılması

 • Ciro ve Müracaat Borçluları

 • Tahsil Cirosu
 • Temlik Cirosu
 • Terhin Cirosu
 • Beyaz Ciro
 • Tam Ciro

 • Vadesi Geçmiş Çekler ve Senetler

 • Çek ve Çek Yasası

 • Müşterilere Çek Karnesi Verilmesi

 • Çek Ödemeleri

–         Çek’te İbraz Süresi

–         Çekin Ödenmemesi ve Hamilin Müracaat Hakkı

–         Çekten Cayma ve Ödemeden Men

–         Bankanın Sorumluluğu

–         Çek’te Zaman Aşımı

 • Takas Çek İşlemleri

 • Çek Çeşitleri

 • Karşılıksız Çek İşlemleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

Gerekli Belgeler Boş Çek ve Senet Örnekleri, Hamiline ve Nama Yazılı Çek Örnekleri, Çek Kabul ve Senet Tevdi Bordroları Örnekleri, Borçlu Cari Hesap Sözleşmesi Örneği, Ekstre Örneği, Arkası Yazılmış Çek Örneği, varsa örnek olabilecek olay hikayeleri, vb.

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 5 Gün

Eğitimin İçeriği

 • Borç Enstrümanları ve Paranın Zaman Değeri

–         Paranın Zaman Değeri

–         Para Piyasası Ürünleri

–         Sabit Getirili Menkul Kıymetler

 • Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Faiz Oranı Hassasiyeti ve Swap’lar

–         Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Faiz Oranı Hassasiyetleri

–         Faiz Oranı Swap’ları

–         Döviz Swap’ları

 • Verim Eğrileri ve Diğer Borç Enstrümanları

–         Verim Eğrileri

–         Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler

–         Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

–         FRN’ler

 • Faiz Türev Ürünleri

–         Kısa Vadeli Faiz Türevleri

–         Uzun Vadeli Futures Kontratları

–         FRA’lar ve Korunma Aracı Olarak Futures

 • Opsiyon Bağlantılı Melez Enstrümanlar

–         İstatistik ve Olasılığın Temelleri

–         Opsiyonlar ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri

–         Çevrilebilir Tahviller

–         Equity Warrants

Gerekli Araçlar        Projeksiyon, flipchart

TEKNİK ANALİZ ve PİYASA PSİKOLOJİSİNİN ALGILANMASI (Uygulamalı)

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

I. Genel Bakış

 • Teknik Analiz Nedir ?

–         Kısa Tarihçe

–         Teknik Analizin Dayandığı Temel Varsayımlar

–         Temel Analiz- Teknik Analiz Karşılaştırması

 • Fiyat Hareketleri

 • Piyasa Psikolojisi ve Algılanması

 • Kullanılan Veri Tabanı

 • Grafikler

–         Line ( Çizgi )

–         Bar ( Çubuk )

–         Candlestick ( Mum )

–         Point and Figure ( Nokta ve Çarpı )

–         Market Profile ( Piyasa Profili )

 • Geleneksel Teknik Analizin Dayanakları

 • Mekanik Sistemler

II. Geleneksel Teknik Analiz

 • Support – Resistance ( Destek ve Dirençler )

–         Tanımlar

–         Grafik Üzerinde Tespit Edilmeleri

–         Destek ve Dirençlerin Birbirlerine Dönüşümleri

 • Trend ( Eğilim )

–         Trend Line ( Eğilim Çizgileri)

 • Oluşum Koşulları
 • Kırılma Koşulları
 • Fiyat Çizgisinin Trend Line’ a Yeniden Girişi

–         Trend Channels ( Eğilim Kanalları )

 • Oluşum Koşulları
 • Kırılma Koşulları
 • Fiyat Çizgisinin Trend Channel’a Yeniden Girişi
 • Fiyat Çizgisi Trend Channel’ı Ne Zaman Gerçekten Terk Eder ?
 • Trend Channel’dan Çıkan Fiyat Çizgisinin Hedefi Nedir ?
 • Formasyonlar

–         Dönüş Formasyonları

 • Head and Shoulders ( Omuz-Baş-Omuz )
  • Düz H & S
  • Ters H & S
  • Double Tops ( İkiz Tepe )
  • Double Bottoms ( İkiz Vadi )
  • Triple Tops ( Üçüz Tepe )
  • Triple Bottoms ( Üçüz Vadi )
  • Rounding Tops ( Yuvarlak Tepe )
  • Rounding Bottoms ( Yuvarlak Vadi )
  • “ V ” Shaped Tops & Bottoms

( V Şeklinde Tepe ve Vadi’ler )

 • Gaps ( Kopukluklar )
  • Common Gaps   (Alelade Kopukluklar )
  • Breakaway Gaps (Kaçış Kopuklukları)
  • Exhaustion Gaps (Tükeniş Kopuklukları)
 • Key Reversals / Island Reversals ( Anahtar / Ada Dönüşler )
  • Uzun Vadeli Trend Bitimlerini Nasıl Anlarız ?
  • Key Reversal Hacimle Nasıl Destekleniyor ?
 • Devamlılık Formasyonları
  • Üçgenler : Simetrik ve Dik Üçgenler
  • Wedge
  • Pennant
  • Flag
  • Dörtgenler ( Rectangles )
 • Retracements ( Geri Çekilmeler )

–         Piyasa Psikolojisi ve Etki -Tepki Zinciri

–         Dow Theory

–         Gann Theory ( Gann Açıları/ Çizgileri )

–         Elliott Wave Theory ( Elliott Dalgaları )

 • Fibonacci Sayıları : Doğuşu, Tarihçesi, Altın Oran Kavramı
 • Fibonacci Sayılarından  Yararlanarak Geri Çekilmelerin Tahmini
 • Fibonacci Sayılarından Yararlanarak Küçük yada Büyük Fiyat
 • Dalgalarının Ölçümü

–         Evre Teorisi

 • Göstergeler ( Indicators )

–         Hareketli Ortalamalar ( Moving Averages )

 • Basit Hareketli Ortalamalar  (Simple Moving Averages)
 • Tartılı Hareketli Ortalamalar(Weighted Moving Averages)
 • Üstel Hareketli Ortalamalar (Exponential Moving Averages)
 • Kaydırılmış Hareketli Ortalamalar (Displaced Moving Averages)
 • Ortalanmış Hareketli Ortalamalar (Centered Moving Averages)

–         Trende Hassas Göstergeler

 • Momentum
 • ROC
 • Price Oscillator
 • MACD
 • D Plus, D Minus, Average Directional Index (ADX)
 • Parabol
 • CCI

–         Kanal İçi Hareketlere Hassas Göstergeler

 • Relative Strength Index (RSI)
 • Stochastics
 • Willams R

–         İşlem Hacmi Göstergeleri

 • On-Balance Volume ( OBV )
 • Volume Accumulation
 • Örnek Olay Çalışmaları

 • Mekanik Alım-Satım ( Trading ) Sistemlerine İlişkin Örnek Modeller

 • Strateji Oluşturma ve Fon Yönetimi

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

TC. MERKEZ BANKASI BİLANÇO ANALİZİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Parasal Kesimin Ekonomi İçindeki Yeri
 • T.C. Merkez Bankası, Para Yatırım Süreci ve Para Arzı Gelişmeleri
 • T.C. Merkez Bankası’nın İşlevlerinin Tanımlanması
 • T.C. Merkez Bankası Analitik Bilançosu
 • Analitik Bilanço ve Bilanço Kalemlerindeki Değişimlerin Piyasalara Etkisi
 • Kamu Kesimi Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi
 • Ödemeler Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi
 • Faiz, Döviz ve Fiyat Beklentileri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİLERİNDE SON GELİŞMELER VE BEKLENTİLER

Amaç Değişik sektörlerdeki yöneticileri, dünyada ve Türkiye’de yaşanan son ekonomik ve siyasal  gelişmeler konularında bilgilendirerek, alacakları stratejik kararlar öncesi gereken analizleri yapmalarına ve beklenti oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

Katılımcı Profili Şirketlerin/Bankaların orta ve üst yönetim kadroları

Katılımcı Sayısı 30 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler

–        Dünyada Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler

 • 2000’li yıllarda dünya ekonomi ve siyasetinde

yeni trendler ve oluşumlar

 • Bölgesel Birliktelikler
 • Yeni Güç Dengeleri ve Şirket Birleşmeleri
 • Son Günlerdeki Fiyat Hareketlerinin Nedenleri

–        Türkiye’de Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler

 • Türkiye’deki İstikrar Arayışları ve Piyasalar

–        Yapısal Sorunlar

–        2000’li Yıllardaki IMF Destekli Programların Temel Hedefleri

–        Program Uygulamaları ve Piyasalar

 • Türkiye Ekonomisinde Trendler ve Beklentiler

–        Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri

–        Kısa Vadeli Çözümlerin Yarattığı Kısır Döngü

–        Orta Vadeli Yaklaşım Gerekliliği ve Siyasi Kararlılık ile Toplumsal Uzlaşmanın Önemi

–        Enflasyon, Faiz  ve Döviz Kuru Beklentileri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

TÜRK FİNANS PİYASASININ YAPISI VE FİNANSAL KURUMLAR

Amaç Özellikle management trainee’ ler için finansal piyasalarımızın ve kurumlarımızın son 30 yılda geçirdiği değişme ve yapısal özellikler başta olmak üzere düzenleyici-denetleyici kurumlar ile piyasalarda faaliyet gösteren icracı kuruluşların örneklerle tanıtımını amaçlamıştır.

Yöntem Program, eğitimcinin gözlemlediği çok sayıda örnek olay ile birlikte sunulur. Finansal kurumlar işlem yaptıkları başlıca ürünlerin de tanıtımı ile aktarılır. Eğitimin akışı powerpoint sunumu ile gerçekleştirilir. Katılımcılara bir ana eğitim dokümanı ile yardımcı dokümanlar verilir.

Önkoşul Katılımcıların daha önce başka bir eğitim alma gerekliliği yoktur.

Süre 3 gün

Eğitimin İçeriği

–          1950 yılından günümüze kadar Türk finans sistemini yapısal anlamda etkileyen başlıca ekonomik-politik olayların çerçevesinde ve bankacılık sistemi özelinde piyasa ve kurumların geçirdiği değişim süreci

–          Finansal sistemimizin özellikleri, harita ve organizasyonu, rekabet gücü, etkinliği, sorunları, düşük enflasyon ortamında sisteminden beklentiler

–          Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

. BDDK

. SPK

. Merkez Bankası

. Hazine

–          İcracı Kurumlar

. Ticari bankalar

. Kalkınma ve Yatırım Bankaları

. Leasing ve Factoring Şirketleri

. Aracı Kurumlar

. Portföy Yönetim Şirketleri

. Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Ortaklıkları

. İMKB

. Sigorta Şirketleri

. Özel Finans Kurumları

. Özel Emeklilik Şirketleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flipchart

ŞİRKET DEĞERLEME

Ön koşul Bu eğitime katılacak olan kişilerin önceden Temel Finans Bilgileri ve Finans Matematiği konularında eğitim almış olmaları gerekmektedir. Grubun bu konularda bilgisinin olmaması durumunda eğitim süresi 2 güne çıkartılarak, ilk gün Temel Finans Matematiği eğitimi verilmesine ihtiyaç olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 1  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Şirket Değeri – Piyasa Değeri Ayırımı
 • Şirket Değeri ile İlgili Kavramlar

–        Piyasa-Borsa Değeri

–        Defter Değeri

–        Net Aktif Değeri

–        Potansiyel Değer

 • Şirket Değerleme Yöntemleri

–        Piyasa Çarpanları Analizi

 • Fiyat-Kazanç Oranı
 • Piyasa Değeri- Defter Değeri Oranı
 • EBITDA ile İlgili Yaklaşımlar
 • Net Satışla İlgili Yaklaşımlar

–        İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi

 • Uygun İsknoto Oranı Seçimi
 • Ekonomik ve Mali Değerleme

–        Net Aktif Değeri Yöntemi

–        Temettü Kapitalizasyonu Yöntemi

–        EVA (Economic Value Added) Yöntemi

 • Şirket Değerlemede Sektörel Farklılıklar ve Uygun Yöntem Seçimi

 • Değerleme Açısından Yatırımcı Farklılıkları ve Değerleme Yöntemleri

–        Perakende Yatırımcılar (Borsa)

–        Finansal Yatırımcılar

–        Stratejik Yatırımcılar

 • Şirket Birleşme, Bölünme ve Devralmalarında Uygulanan Değerleme Yöntemleri

 • Halka Arzlarda Uygulanan ve Tavsiye Edilen Değerleme Yöntemleri
 • Örnekler ve Piyasa Uygulamaları
 • Şirket Değerleme İle İlgili Kullanılan Kaynaklar

–        İnternet Kaynakları

–        Servis Sağlayıcıların Kullanımı

 • Türkiye’de Yabancı ve Yerli Yatırımcıların Şirket Değerleme Pratiği Üzerine Bir Tartışma

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI

Süre: 1 gün

Eğitim İçeriği:

 1. 1. Yurtiçi Düzenlemeler
 • 5519 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Ø Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
 • Ø Diğer düzenlemeler

 1. 2. Yurtdışı Düzenlemeler
 • Ø Uluslararası düzenlemeler
 • Ø FATF
 • Ø Egmont Grubu
 • Avrupa Birliği Direktifleri

 1. 3. Temel Kavram ve Tanımlar
 • Suç geliri
 • Aklama suçu
 • Terörün finansmanı
 • MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)

 1. 4. Suç Geliri Aklanmasının Aşamalar
 • Yerleştirme aşaması
 • Ayrıştırma aşaması
 • Bütünleştirme aşaması

 1. 5. Suç Geliri Aklanmasının Yöntemleri
 2. 6. Yükümlüler
 3. 7. Yükümlülükler
 • Kimlik tespiti
 • Şüpheli işlem bildirimi
 • Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile ilgili diğer tedbirler
 • Devamlı bilgi verme
 • Bilgi ve belge verme
 • Muhafaza ve ibraz

 1. 8. Yükümlülük İhlalinde Uygulanaxak Cezalar
 • İdari cezalar
 • Adli cezalar

 1. 9. “Müşterinin tanınması” ve müşterilerin “risk esaslı” olarak derecelendirilmesi ve değerlendirilmesi

10. Örnek olaylar

PARA, DÖVİZ VE SERMAYE PİYASALARI

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Genel Bakış

–         Dünya Ekonomisi ve Piyasalar

–         Türkiye Ekonomisi ve Piyasalaşma Süreci

 • Döviz Piyasaları

–        İşlem Türleri ve Fiyatlama

 • Dış Piyasa
 • İç Piyasa
  • Döviz Kuru (Nominal Anchor)
  • Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler
  • Döviz Sepeti
  • Spot vev Forward Fiyatlaması
  • (Spot Rates / Direct –Indirect Quotations/Reciprocals/Cross
  • (Swap Points /Forward Rates  Calculations)
  • Diğer Döviz İşlemleri
 • Faiz Piyasaları

–        İç Piyasa

–        Dış Piyasa

 • § Faizi Etkileyen Değişkenler (llikidite, yasal maliyetler, para politikası)
  • Basit Faiz – Bileşik Faiz
  • Verim Eğrisi
  • Spread ve Yasal Maliyetler
  • Spot ve Vadeli Maliyetler
 • Sermaye Piyasaları

–        Birincil ve İkincil Piyasalar

 • Organize ve Tezgahüstü (OTC) Piyasalar
 • Türkiye Sermaye Piyasası’nın tarihçesi ve SPK
 • Kamu Menkul Kıymetleri
 • Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Repo, GOS
 • İhraç Yöntemleri
 • Kamu Menkul Kıymetlerinin İşlem Gördüğü Pazarlar
 • Açık Piyasa İşlemleri
 • § Alacaklık Sağlayan Özel Sektör Menkul Kıymetleri
  • Tahviller, Finansman Bonoları; VDMK, Banka Bonosu
  • § Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Fiyatlama
   • Hazine Bonosu, Repo Hesaplamaları
   • Bileşik Faiz Uygulamaları
   • Tahvil Değerlemesi
   • § Ortaklık Sağlayan Menkul Kıymetler
    • Hisse Senetlerinin Tanımı
    • Hisse Senetlerinin Halka Arzı
    • Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri
    • İMKB Hisse Senedi Piyasası İşlemleri
    • İMKB Endeksleri
    • § Diğer Menkul Kıymetler (HDT, KIT, KZOB, OYHS)
    • Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları
    • Menkul Kıymetlere Yatırım : Risk ve Portföy
 • Türev Ürünler : Futures, Options, Swap, FRA

–        Tanımlar

–        İşlem Gördükleri Pazarlar

–        Kontratlar ve Özellikleri

–        Fiyat Sistemi

–        İşleyiş Mekanizmaları

–        Katılımcılar

–        Türev Ürünlerin Kullanım Araçları

 • Temel Analiz ve Karar Alma

–        Beklenti Oluşturma

 • Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası
 • Makro Göstergeler
 • Nakit Akışı
 • Kamu Borçlanması
 • Kur ve Faiz Tahmin Teorileri

–        Kısa ve Orta Vadeli Karar Alma

–        Türkiye İçin Faiz ve Döviz Tahmin Modelleri

 • Fon Yönetimi Bölümünün Organizasyonu ve İşlevleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

KREDİ RİSK YÖNETİMİ ve SORUNLU KREDİLERDE ERKEN UYARI SİNYALLERİ

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Kredi Riski ile İlgili Yasal Zorunluluklar

–         Bankacılık Yasası

–         Karşılıklar Kararnamesi

–         Sermaye Yeterlilik Rasyosu

 • BASEL  I’e  Göre SYR,
 • BASEL II’ye Göre SYR

–         Yasal Zorunluluklar Dışında Riske Girilmeden Önce Alınabilecek Önlemler :

 1. 1. Müşteri Finansman İhtiyaçlarının Saptanması
 1. 2. Kredi Değerliliğinin Saptanması
 2. 3. Klasik Mali Analiz Süreci
  1. 1. Mali Tabloların Elde Edilmesi
  2. 2. Düzeltme / Arındırma / Değerleme Kayıtlarının Yapılması Kuralları ve Kayıtları
  3. 3. Düzeltilmiş Tabloların Karşılaştırılması
  4. 4. Dikey Analiz / Yatay Analiz
  5. Oran Analizi
  6. Yüzdeler Analizi
  7. Trend Analizi
  8. 8. Rakamların Projeksiyonu
 1. 4. Kredinin Amaçlarının Saptanması ve Fon Akım Tablosu
 2. 5. Kredi Limitlerinin Saptanması ve Nakit Akım Tablosu
 3. 6. Kredinin Vadesinin Saptanması, Genel ve Özel Nakit Döngülerinin Bulunması
 4. 7. Kredinin Risk ve Kar Primleri de Hesaba Katılarak Fiyatlandırılması
 5. 8. Fiyatlama / Kaynak Maliyeti Hesaplama Yöntemleri
 6. 9. Kaynak Maliyetinin Hesaplanması
  1. Basit Maliyetlerin Bileşiğe Çevrilmesi
  2. Bileşik Maliyetlerin Ağırlıklı Ortalamasının Alınması
  3. Gider Payı, Risk Primi ve Kar Paylarının ve Sorunlu Alacakların Payının Eklenmesi
  4. Şubeler Cari Hesabının Faiz Oranının Hesaplanması

10. Fiyatlamanın Yapılması

 1. Pazarlık Payları
 2. Alt ve Üst Limitler
 3. Referans Faiz Oranı

11. Kredi Tahsis Süreci

12. Belgelendirme ve Belgelendirmede Dikkat Edilecek Konular

 1. Eksikliği Kabul Edilebilecek ve Edilemeyecek Belgeler
 2. Belgelerin Tamamlanması ve Sağlığı

13. Riske Girilmesi ve Giriş Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

14. Aktif Takip Süreci

 1. Teminat Değerliliğinin Takibi
 2. Riskle Teminat Arasındaki İlişkinin Takibi
 3. Sorunlu Kredilerin Tanımı
  1. Krediler Canlı Durumdayken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Sorunlu Olma Belirtileri
 • Sorunlu Kredi Olarak Kabul Edilerek Takibe Alınması Gereken Noktanın Saptanması
 1. 2. Riskin Tasfiyesi
  1. Normal Tasfiye
  2. Sorunlu Tasfiye
  3. 3. Kredi Sorunlu Hale Geldikten Sonra Yapılması Gereken İşlemler
 • Bilgi Toplama Süreci:
 • Krediyi Veren Şube ve Krediler Müdürlüğünden Alınacak  Bilgiler
 • Piyasa Araştırması
 • Ortakların ve Yakınlarının Moralitelerinin, Kişisel Mal Varlıklarının Araştırılması
 • Kişisel Mal Varlığına Ait Belgelerin Toplanması
 • Elde Edilen İlk Sonuçların Toplanarak Durum Değerlendirmesinin Yapılması   ve Genel Müdürlük ile Birlikte Belirlenecek Strateji ve Taktikler
 1. 4. Yeniden Düzenlenen Ödeme Planlarında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Vazgeçilebilecek ve Vazgeçilemeyecek İlkeler
 • Alınacak Kefalet İmzaları, İlave İpotekler ve Ek Teminatlarda Dikkat Edilmesi  Gereken Hususlar
 1. 5. Yeniden Yapılan Düzenlemeler Sonrasında Durum Takibi
 • Yeni Aksamalar Halinde Alınacak Önlemler
 • Kararlı Olunması Gereken Hususlar

 1. 6. Kanuni Takibe Geçmek Gerektiğinde Takınılması Gereken Tavır

 1. 7. Kanuni Takibe Geçildikten Sonra İzlenecek Strateji ve Taktik Değişiklikleri

 1. 8. Örnek Olaylar ve İncelenmesi

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

Gerekli Belgeler GKS Örneği, Teminat Sözleşmeleri (Çek/Senet Tevdi Bordroları, Alacağın Temliği Sözleşmeleri, Mevduat Rehin Sözleşmeleri, Menkul Kıymet Rehin Sözlşemeleri, Emtia Rehin Sözleşmeleri, İpotek Senedi ve Çaplı Tapu Örnekleri, Araç Rehin Sözleşmeleri) Örnekleri, Genel Virman Talimatı Örneği, Cari Hesap Sözleşmesi Örneği, Teminat Mektupları (Geçici, Kesin ve Avans Teminat Mektupları, Vergi Dairelerine Verilen, Gümrüklere Verilen, Mahkemelere Verilen vb.) Örnekleri

KREDİ SÜRECİ – II (BKS2)

Amaç Bankaların kredi süreçlerinin oluşumunda görev alan üst düzey

yöneticileri kredi süreci hakkında bilgilendirmek

Katılımcı Profili Kredi pazarlama yönetmenleri, operasyon yönetmenleri, krediler

tahsis ve takip bölümündeki yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili bölümlerde 3-5 yıl deneyim ya da KR1 eğitiminin alınmış

olması yararlı olmaktadır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Hesaplama Kavramları

–          Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

–          İskonto Faizi, doğrusal ve iç faizli iskonto yöntemi

–          Bileşik faize göre hesaplanan iskonto yöntemi

–          Ödeme tablolarının oluşturulması

2. Gün

 • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri
 • Bankalararası Plasmanlara İlişkin Kredi Süreci
 • Menkul Değerler Kredi Süreci
 • Bireysel Kredi Süreçleri

3. Gün

 • Teminatlar
 • Gayrinakit Krediler

–          Teminat Mektupları

–          İthalat Akreditif Kredileri

 • Sorunlu Krediler Süreci ve Çözüme İlişkin Pratik Uygulamalar

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

KREDİ SÜRECİ – I (BKS1)

Amaç Bankaların kredi süreçlerinin oluşumunda görev alan orta düzey

yöneticileri, müşteri temsilcileri, operasyon yetkililerinin sürecin tamamı hakkında bilgilendirilmesi.

Katılımcı Profili Kredi sürecinin operasyon ve pazarlama bölümlerinde görev alan orta düzey yöneticiler.

Katılım Önkoşulu Katılımcıları ilgili bölümlerde 1-3 yıllık deneyim sahibi olmaları

ve katılanların kendi bölümlerine göre ayrılmış olması yararlı olmaktadır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Hesaplama Kavramları

–         Adat, ortalama, faiz hesaplama yöntemleri

–         Basit, bileşik Faiz

–         Ödeme tabloları oluşturulması

2.Gün

 • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri

–         Bireysel Kredi Süreçleri

–         Teminatlar

3. Gün

 • Gayrinakdi krediler

–         Teminat Mektupları

–         İthalat Kredileri

 • Sorunlu Krediler Süreci

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

FİNANSAL PİYASALAR YATIRIM VE RİSK YÖNETİMİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Finansal Piyasalar

–         Makro Denge ve Beklentiler

–         Beklentiler ve Piyasalar

–         Piyasa Altyapısının Yeterliliği

 • Finansal Piyasalarda Yatırım ve Risk

–         Fiyat Riski

–         Sistemik Risk

–         Toplam Risk ve Getiri

 • Risk Yönetimi

–         Riske Maruz Değer

–         Volatilite

–         Risk Yönetiminde Kullanılan Araçlar

–         Kur Riskinin Yönetimi

–         Faiz Riskinn Yönetmi

–         Emtez Fiyat Riskinin Yönetimi

–         Operasyon Riskinin Yönetimi

–         Sektör veya Ülke Riskinin Yönetimi

 • Türev Ürünler

–         Forwards, Futures

–         Options

–         Diğer Türev Çeşitleri

–         Genel Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flipchart

FİNANSAL KURUMLARDA BÜTÇELEME ve MALİ KONTROL TEKNİKLERİ

(Oracle ve Excel Simülasyonlu)

(FKBMK-SO ve FKBMK-SE)

Amaç Finansal Kurumlarda Bütçeleme İlkeleri ve Tekniklerine İlişkin Kuralların Saptanması ve Yönetim Bilgilendirme Raporları (MIS) Hakkında Bilgi Akışının Sağlanması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Finansal Kiralama Şirketlerinin bütçeleme ve mali kontrol bölümleri çalışanları

Katılım Önkoşulu İlgili bölümde çalışmış olmak ve bilgisayar kullanımına aşina olmak gerekmektedir.

Katılımcı Sayısı 8-12 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Bütçe Ön Bilgilerinin Oluşturulması
 • Enflasyon, Faiz ve Büyüme Oranlarının Saptanması
 • Ortalama Bütçenin Oluşturulması
 • Faiz ve Komisyon Oranlarının Oluşturulması
 • Genel Giderlerin Tahmini

2. Gün

 • Donuk Aktifler ve Maliyetsiz Pasiflerin Tahmini
 • Düzeltmelerin Yapılması ve Gelecek Yıllara taşınacak Bilgilerin Oluşturulması
 • MIS Raporlarının Oluşturulması Teknikleri
 • Müşteri ve Ürün Bazında Kârlılık Analizleri
 • Risk Yönetimi Kriterleri İle Elde edilen Sonuçların Karşılaştırılması

Gerekli Araçlar Katılımcı sayısı kadar PC, HP finansal hesap makinesi

FİNANSAL ANALİZ VE KREDİ SÜRECİ (İleri Düzey)

Amaç Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm  orta ve üst düzey yöneticileri mali analiz ve kredi süreci hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Şube ve birim yönetcileri ile pazarlama bölümü orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve şirketler muhasebesi hakkında bilgi sahibi olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

MALİ ANALİZ SÜRECİ

 • Şirketler Hesap Planı Hakkında Genel Bilgiler

 • Aktif Hesaplar/Pasif Hesaplar/Nazım Hesaplar

 • Türkiye’deki Kayıt Sisteminin Zaafiyetleri

–      Kayıt Dışı İşlemler

–      Stoklar/Stok Sayımları

–      Sorunlu Alacak Tanımlamaları

–      Bilanço Dışı Taahhütler

–      Vade Gruplamaları

–      Reeskontlar

–      Kur  Farkları

–      Diğer Sorunlar

 • Temel Mali Tablolar

–      Mizan

–      Bilanço

–      Gelir Tablosu

 • Yardımcı Mali Tablolar

–      Fon Akım Tablosu

–      Nakit Akım Tablosu

–      Net İşletme Sermayesi Değişim Tablos

–      Özvarlık Değişim Tablosu

–      Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

–      Kar Dağıtım Tablosu

 • Düzeltme / Arındırma İşlemleri ve Kayıtları

 • Analiz ve Sonuç

 • Örnek Olaylar

KREDİ SÜRECİ

 • Temel Hesaplama Kavramları

–          Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

–          İskonto Faizi, doğrusal ve iç faizli iskonto yöntemi

–          Bileşik faize göre hesaplanan iskonto yöntemi

–          Ödeme tablolarının oluşturulması

 • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri

–             Kredileri Sınıflandırılması

* Teminatlarına Göre

.  Açık Krediler

.  Kef.Karş. Krediler

.  Çek / Senet Karş.Kred.

.  İpotek Karş. Kred.

.  Emtia Muk.Krediler

.   Menkul Değerler Karşılığı Krediler

.   Nakit / Mevduat Karşılığı Krediler

.   Alacağın Temliği Karşılığı Krediler

.   Diğer Teminat Karşılığı Krediler

*  Kullanımlarına Göre

.   Spot Krediler

.   Rotatif Krediler

.   İskonto/İştira Kredileri

.   İtfa Tablosu Olan Krediler (Bireysel Krediler)

*  Nakit / Gayrinakit Krediler

.   Teminat Mektupları

.   İthalat Akreditif Kredileri

.   Vadeli Akreditif Kredileri

.   Kabul / Aval Kredileri

*  Kullanım Amaçlarına Göre

 • Bankalararası Plasmanlara İlişkin Kredi Süreci

 • Menkul Değerler Kredi Süreci
 • Bireysel Kredi Süreçleri

 • Sorunlu Krediler Süreci ve Çözüme İlişkin Pratik Uygulamalar

Gerekli Araçlar Hesap makinesi, data projektör, flip chart. (İstenirse ve yeterli sayıda bilgisayar temin edilirse mali analiz eğitimi bilgisayar simülasyonlu olarak gerçekleştirilebilir.)

FİNANSAL ARİTMETİK (BFA1)

Amaç   Finansal hesaplamalarda kullanılan matematik yaklaşımların (formüllerin) tanıtımı ve finansal hesap makinesi kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Bankaların operasyon ve pazarlama bölümlerinde görev alan orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu Matematik ön bilgisi ve finansal hesap makinelerine aşinalık yararlı olabilmektedir.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Adat, Ortalama, Yıllık Basit ve Bileşik Faiz Oranı
 • Net Bugünkü Değer ve Net Gelecekteki Değer
 • Rotatif, Spot ve Kontratlı (Bireysel Kredi veya Finansal Kiralama)
 • Plasmanlarda Hesaplama Yöntemleri

2. Gün

 • İç Verim ve Doğrudan İskonto Hesaplaması Teknikleri
 • Piyasa Fiyatları İle Hesaplama Teknikleri
 • Düzenli ve Düzensiz Nakit Akımlarına İlişkin Hesaplamalar
 • Makina Kullanım Çalışmaları

Gerekli Araçlar HP Finansal Hesap makinesi

ENFLASYON MUHASEBESİ, MALİ TABLOLARDA ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME, DÜZELTİLMİŞ TABLOLARIN YORUM VE ANALİZİ

Amaç Ticari ve Kurumsal Bankacılık kredi analistleri / müşteri temsilcilerine enflasyon muhasebesi uygulaması, mali tabloların enflasyona gore nasıl düzeltileceği, düzeltilmiş tabloların mali ve ekonomik analizlerde kullanım süreç ve biçimleri konusunda yeterlilik sağlamaktır.

Yöntem Eğitim programı akışı sanayi, hizmetler ve nakit yönetimi ağırlıklı çalışan 3 şirket üzerinden iki dönem karşılaştırmalı olarak sunulur. Bu sunum sırasında mümkün olduğunca sektörel farklılıklar dikkate alınarak konu işlenir. Enflasyon düzeltme işlemleri, mali tabloların düzenlenmesi ve düzeltilmiş tabloların analizi ile ilgili uygulama ve hesaplar sınıf ile birlikte yapılır. Eğitim notları ve örnek uygulama formatı eğitmen tarafından dağıtılacaktır.

Süre 2 gün

Önkoşul Katılımcıların; yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmaları şarttır. Mali analiz eğitimi ile mali tabloların hazırlanması, aktarma arındırma işlemleri eğitimi almış olmaları bu eğitimin verimini arttırır.

Eğitimin İçeriği

 1. 1. Enflasyonun mali tablolara etkisi

–      Parasal ve parasal olmayan kalemler

–      Parasal ve parasal olmayan işlemler

–      Enflasyon düzeltme katsayılarının çıkıç mantığı ve kullanımı

 1. 2. Enflasyon düzeltme işlemleri

–      Bilanço

–      Gelir tablosu

–      Net parasal kazanç / kayıbın belirlenmesi

–      Kar dağıtım tablosu

–      Fon akım tablosu

 1. 3. Düzeltilmiş Mali Tabloların Analizi

–      Mali ve ekonomik genel değerlendirme

–      Düzeltilmiş mali tabloların özellikleri

–       Düzeltilmiş bilanço ve gelir tablolarının karşılaştırmalı, yüzde, ve oran yöntemleri ile  analizi, aktif-pasif kompozisyonundaki değişiklikler

–      Fon akım tablosu analizi

–      Mali bünye ve karlılık analizi (aktif ve ortak karlılığı)

–      Net parasal pozisyon analizi

–      Düzeltilmiş mali tabloların şirket değerine ve kredibilitesine olan etkileri

–      Sektörel farklılıkların tartışılması

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flipchart

DIŞ TİCARET ÜRÜNLERİ VE FİNANSMANI

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

 • DIŞ TİCARET

–          Tanımı

–          Dış Ticaretin Nedenleri

–          Bankaların Rolü

–          Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Yayımları

 • ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN SEVK VE TESLİM (SATIŞ) ŞEKİLLERİ (INCOTERMS)

 • ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN VESAİK (BELGELER)

–          Ticari Belgeler

–          Resmi Belgeler

–          Sigorta Belgeleri

–          Taşıma Belgeleri

–          Finans Belgeleri

 • ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ

–          Mal Mukabili Ödeme

–          Peşin Ödeme

–          Akreditifli Ödeme (Vesikalı Krediler)

–          Akreditifte Taraflar ve Tarafların Yükümlülüğü

–          Akreditif Vesaikinin İbrazı  ve İncelenmesi

–          Akreditif Çeşitleri

–          Vesaik Mukabili Ödeme

–          Kabul Kredili Ödeme

 • ÜLKEMİZ İTHALAT MEVZUATI  ( İTHALAT REJİMİ KARARI VE YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE)

–          Ödeme Şekilleri

–          İthalat Hesaplarının Kapatılması

–          İthalat Hesaplarının Terkini

–          Hesap Kapatmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

–          Mücbir Sebep Halleri ve Tevsik Şekilleri

 • ÜLKEMİZ İHRACAT MEVZUATI ( İHRACAT REJİMİ KARARI VE YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE)

–          Ödeme Şekilleri

–          “ İhracat Bedellerinin Alışı “ /  ” İhracat Bedellerinin Tahsili “   “ İhracat Bedellerinin Bankalara Satılması ” Deyimleri

–          İhracat Bedellerinin Tahsil Şekilleri

–          İhracat Bedellerinin Tahsil Süreleri

–          Serbest Kullanıma Bırakılan Dövizler

–          Süresi Dışında Tahsil Edilen İhracat Bedeli Alışlarında Uygulanacak Kurlar

–          İhracat Hesaplarının Kapatılması

–          Terkin

–          Kambiyo Merciine Bildirim

 • TEŞVİK MEVZUATI

–          İstisna Uygulaması

–          Vergiler

— Damga Vergisi / Bildirim

— Yurt Dışından Sağlanan Nakit Kredilerde Damga Vergisi

— Banka ve Sigorta Muamele Vergisi / Teminat

— Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu / Teminat

–          Dahilde İşleme Rejimi

–          İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

–          Döviz Kazandırıcı Faaliyetler

–          Alınmış İzinler Çerçevesinde Yurt Dışında İş Yapan Türkiye’de Yerleşik Türk Müteşebbisleri

–          Döviz Kredilerine İlişkin Genel Hususlar

–          Yurt Dışından Kredi Alınması

—- Ülke Kredileri ( İhracat Kredi Kurumları veya İhracat

Kredisi Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Kredilerin Kullanılması)

(Hermes ,  GSM kredileri vb.)

—- Diğer Kuruluşlardan Sağlanan Kredilerin Kullanılması

—- Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Döviz Kredisi Açılması

—- Döviz Kredilerinde Süre ve Süre Uzatımı

—- Hazine Müsteşarlığı’na Bildirim Yapılacak Krediler

—- T.C. Merkez Bankası’na Bildirim Yapılacak Krediler

—- Kredilerin Geri Ödenmesi

 • DİİB KAPSAMINDA YAPILAN İTHALAT

 • DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI

*** TÜRKİYE’DEKİ BANKALARCA KULLANDIRILAN VEYA

KULLANILMASINA ARACILIK EDİLEN KREDİLER

–          MAL İHRACATININ FİNANSMANI  (İhracat Hazırlık Kredisi) (Belgesiz Krediler) ( Türk Lirası Olarak Kullanılan Krediler )

— Yurtdışından Prefinansman Kredisi Alınması

— Temini

— Kullanımı

— Vade

— Devir

— Kapatılması

— Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

— TL. Döviz Kredileri

— TL. İhracat Kredileri

— Fiili İhracattan Önce Kullandırılan TL İhracat

Kredileri (Sevk Öncesi)

— Fiili İhracattan Sonra Kullandırılan

TL İhracat Kredileri (Sevk Sonrası)

–          MAL İTHALATININ FİNANMANI

** Türkiye’de Serbest Dolaşıma Girecek (Kesin İthalatı

Yapılacak) Malların İthalatının Finansmanı

— Yurtdışından Kredi Alınması

— Ayni Krediler

— Nakdi Krediler  (Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

— Kredinin Belgesiz Olarak Yapılacak

Mal İthalinin Finansmanında Kullanılması

— Kredinin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Mal

İthalinin Finansmanında Kullanılması

— Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

— Gayri Nakdi Akreditif Kredileri

— Kabul – Aval Kredileri

— Kredinin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Mal

İthalinin Finansmanında Kullandırılması

** D/1 Kod.lu DİİB. Kapsamında Yapılacak Mal İthalinin Finansmanı

( İhraç Edilecek Malların Bünyesinde Kullanılacak

Hammadde,  Yarı Mamul Madde İthalatının Finansmanı )

( Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

Yurtdışından Kredi Alınması

Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

** D/3 Kod.lu DİİB. Kapsamında İhracat Sayılan Satış Ve

Teslim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla İthal

Edilecek Hammadde, Yarı Mamul Madde İthalatının

Finansmanı)

(Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

Yurtdışından Kredi Alınması

Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

–          Döviz Kredilerinin Taahhütlerinin Kapatılması

Belgesiz Kredilerin Taahhüt Hesaplarının Kapatılışı

Belgeli Kredilerin Taahhüt Hesaplarının Kapatılışı

** TCMB İHRACAT REESKONT KREDİLERİ

** EXİMBANK KREDİLERİ

 • TRANSİT TİCARET

–          Transit Ticaret Kapsamında Satın Alınacak Malların Finansmanı   (Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

Yurtdışından Kredi Alınması

Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

BANKALAR KANUNU

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Tanımlar

 • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

–        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

–        Bankalar Yeminli Murakıpları

 • Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi

–        Kuruluşta Arana Şartlar

–        Kurucularda Aranan Şartlar

–        Bankaların Ana Sözleşme ve ortak Değişiklikleri

 • Bankaların Teşkilat vee Organları

–        Genel Kurul

–        Yönetim Kurulu

–        Genel Müdür ve Yardımcıları

–        Kredi Komitesi

–        Denetçiler

–        Banka Müfettişleri

 • Mevduata İlişkin Hükümler

–        Mevduatın Sigortalanması

–        Mevduatın Zaman Aşımı

–        Mevduatın Gizliliği ve Banka Sırrı

 • Krediler

–        Genel Kredi Sınırı

–        Dolaylı Krediler

–        İştiraklere Kredi Sınırı

–        Banka Ortaklıklarına ve Çalışanlara Kredi Sınırı

 • Gayrimenkul Üzerine İşlemler

 • Bankaların Denetimi

–         Denetim Sonucunda Alınacak Tedbirler

–         Bankanın Başka Bir Banka İle Birleştirilmesi

–         Banka Yönetiminin Fona Devredilmesi

 • Tasarruf            Mevduatı Sigorta Fonu

 • Banka Yöneticilerinin Şahsi Sorumluluğu

 • Türkiye Bankalar Birliği

 • Cezai Hükümler

–         İdari Suç ve Cezalar

Adli Suç ve Cezalar

BANKACILIKTA TEMEL PAZARLAMA VE SATIŞ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Kişisel Hedeflerin Belirlenmesi
 • Bankacılık Ürünleri Açısından Pazarlama

–        SWOT Analizi

–        Pazarın Mevcut Durumu

–        Mevcut Ürün ve Hizmetlerin İrdelenmesi

–        Pazarı Tanıma

 • Müşteriniz Kimdir?
 • Müşteriniz Nerededir?
 • Müşteri Tatmini ve Müşteri İlişkileri

 • Satış İçin Gerekli Temel Bilgiler

–        Bir Danışman ve Çözüm Ortağı Olarak Satıcı (Pazarlamacı)

–        Satış ve Satıcının Düşünceleri

–        İletişim Becerileri

 • Satınalma Davranış Modelleri ve Satıcı Yaklaşımları
 • Satış Süreci

–        Görüşme Öncesinde

 • Teknik Bilgi
 • Faydaları Satma
 • Bilgi Toplama
 • Yüzyüze Görüşmenin Elde Edilmesi
 • Görüşme Öncesi Hazırlık
 • Soru Sorma Teknikleri

–        Görüşme Sırasında

 • Konuşmayı Açmak ve Giriş
 • Buzların Kırılması
 • Gereksinimlerin Belirlenmesi
 • Özellik ve Yararları Açıklama
 • Nabız Yoklama (Alım sinyalleri)
 • İtirazlar ve İtirazların Halli
 • Satışın Tamamlanması
 • Satışı Kapatma
  • Rol Oyunu: Satış Görüşmesi
  • Video Film: Satış Görüşmesi
 • Müşteri Tipleri, Davranış Özellikleri ve İzlenecek Yöntemler
 • Satışta Mükemmellik

–        Yakınlaşmak

–        Vücut Dili ve Kullanımı

–        Gereksinimleri Belirlemek

–        Gereksinimleri Karşılamak

–        Müşteri Beklentilerinin Üzerine Çıkmak

 • Video Film: Başarılı Satış
 • İlişki Bankacılığı ve Ötesi

BANKA ŞUBELERİNDE BİLANÇONUN ANALİZİ, MALİYETLEME VE PERFORMANSIN TAKİBİ

Amaç Bilanço yöneten veya yönetmeye aday bankacıların şube bilanço analizi  le ilgili bilgi ve deneyimlerini geliştirmek

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Bankacılık Sektörünü Etkileyen Gelişmeler ve Sistemin Risk İle Tanışması

–         Bu bölümde 1980, 1989 ve sonrası ekonomide meydana gelen değişimlerin bankacılık sektörüne etkisi incelenecek ve 1970 yılından itibaren dünyanın tanıştığı risklerin Türkiye’de nasıl ortaya çıktığı analiz edilecektir. Bankacılık sektöründe yaşanan yoğun rekabet ile bu gelişmeler arasındaki ilişkiler de ortaya konacaktır.

 • Bankalarda Riskin (AP) Yönetimi

–        Bankacılık sisteminde ortaya çıkan risklerin yönetilebilmesi için etkin bir AP yönetimine gereksinim duyulmaktadır. Buradan hareketle AP yönetimi tanımlanacak ve unsurları tanıtılacaktır.

 • Bankalarda Etkin Risk (AP) Yönetimi İçin Doğru Fiyatlama Sisteminin Oluşturulması

–        Bu bölümde AP yönetiminin unsurlarından hareketle maliyetleme üzerinde durulacak ve BBN tanıtılacak, kredi fiyatlaması yapılıp, çeşitli kredi, faiz oranları üzerinde durulacaktır. (ŞCF, RFO, Spot Kredi Faizi, Tüketici Kredisi Faizi) (VAKA Çalışması)

 • Bankacılıkta Risklerin Yönetimi

–        Bilançonun Stratejik Yönetimi

–        Nakit Akış Yönetimi

–        Yasal Olarak Risklerin Sınırlandırılması

–        Faiz Riskinin Ölçülmesi ve Yönetimi ( GAP Analizi) (VAKA Çalışması)

–        Likidite Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi (Pasif ve Aktifin Yönetimi)

–        Kur Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi

 • Bankaların Performanslarının Değerlendirilmesi

–        CAMEL tekniğinden hareketle banka bilançosunun analizi üzerinde durulacak ve Xbank bilançosu ile sistemin bilançosu karşılaştırılacaktır. (VAKA Çalışması)

 • Şube Bilançosu ve Şubede Maliyetleme

–        Şube Bilançosunun Unsurları

–        Vadeli ve Vadesiz Mevduat Getirisi

–        Nakit Yönetimi ve Maliyetsiz Kaynak Yaratılması

–        Şubede Gerçek Maliyetleme (VAKA Çalışması)

 • Şube Bilançosunun Analizi, Performansının Ölçülmesi ve Raporlama

–        Şubede Likidite ve Faiz Riskinin Ölçülüp Yönetilmesi (VAKA Çözümü)

–        Nakit Yönetimi ve Maliyetsiz Pasif Yaratılması

–        Şube Bilançosunun Analizi ve AP Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

–        Raporlama Sisteminin Geliştirilmesi (Öneri)

 • Şube Bilançosunun Analizi, Performansının Ölçülmesi ve Raporlama
 • Xbank’ın Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yeni Politikalar İçin Öneriler (Tartışma)

Gerekli Araçlar Barkovizyon, flip chart

BANKALARDA KAYNAK MALİYETİ ve FİYATLAMA (BKMF)

Amaç Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm

üst düzey yöneticileri kaynak maliyetinin hesaplanması ve fiyatlama  yöntemleri hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Şube ve birim yönetcileri ile mali kontrol  ve iç denetim birimi yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve finansal aritmetik eğitimi almış

olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği:

1. Gün

 • Temel Hesaplama Kavramlarının Hatırlatılması

–         Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

 • Kaynak Maliyetinin Hesaplanması Teknikleri
 • Yabancı Kaynakların Ortalama Maliyetinin ve Ortalama Vadelerinin Bulunması
 • Özkaynakların Maliyetinin Hesaplamaya Eklenmesi

2. Gün

 • Yabancı Para Fonlamadan Doğan Uzun ya da Kısa Pozisyonun Hesaplamaya Katılması
 • Donmuş Aktiflerin Hesaplamaya Katılması
 • Kredi Müşterilerinin Risk Katsayılarının Hesaplamaya Katılması
 • Genel Giderlerin Hesaplamaya Katılması
 • Şubeler Cari Hesapları Fiyatlamasının Yapılması

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

BANKALARDA BÜTÇELEME TEKNİK VE UYGULAMALARI (Simülasyon)

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Bütçeleme İlkeleri

–        Teknik Seçimi

 • § Bakiyeler, Ortalamalar veya Bakiye ve Ortalamalar Üzerinden Bütçe Hazırlanması Konusunda Karar Verilmesi
 • § Dövizli veya TL Bütçeleme Yapılması Üzerinde Karar Verilmesi
 • § Gelir Tablosunun Bilanço ile Bağlantısı Konusunda Karar Verilmesi

–        Geçmiş Rakamların Derlenmesi ve Yorumlanmasına İlişkin Kararların Verilmesi

–        Büyüme Ve Hedeflerin Saptanması

–        Geleceğe İlişkin Varsayımların Saptanması (Kur tahminleri, enflasyon tahminleri,açık / kapalı / denk pozisyon kararları, aktif ve pasif kalemlerinin getiri ve maliyet oranlarının ve alınacak / verilecek komisyon oranlarının saptanması /Tahmin edilmesi, sermaye portföyü verimliliğinin saptanması, gider kalemlerinin bütçelenmesi)

 • Uygulama / Örnekleme

–        Bilgisayarda Önceden Hazırlanmış Format Üzerinde, Önceden Hazırlanmış Bilgilerle Bir Bankanın ve Şubelerinin Bütçelerinin Hazırlanması, Değiştirilmesi

–        Gerçekleşmelerin ve Sapmaların Takip ve Raporlaması: Gerçekleşmelerin Bütçe Formatında Derlenmesi, Bütçe Rakamlarıyla Karşılaştırılması, Farklılıkların Saptanması ve Sapmaların Nedenlerinin Açıklamasına İlişkin Raporların Hazırlanması ve Sunum Teknikleri

Gerekli Araçlar Katılımcı sayısı kadar bilgisayar, printer

BANKACILIK SİMÜLASYONU (Şube ve Genel Müdürlük Yönetimi)

Katılımcı Profili a) Yöneticiler : Genel Müdür Yardımcıları, Birim ve Şube Müdürleri..

b) Potansiyel Yönetici Adayları : Müfettişler, Uzmanlar, Müdür Yardımcıları….

Grup Kompozisyonu Katılımcılar eşit bilgi düzeyinde olmalıdır. Mevcut yöneticiler ile potansiyel yönetici adayları ayrı gruplarda olmalı, gerektiğinde ana gruplar da bilgi düzeylerine göre alt gruplara ayrılmalıdır. Bu konuda  grupların oluşturulmasında MIDA tarafından hazırlanmış eğitim araştırma formları yardımıyla eğitimcilerimiz de katkıda bulunabilirler. Eğitim en az 10, en fazla 20 kişiden oluşan gruplar ile yapılmalıdır.

Katılımcı Sayısı En az 10, en fazla 20 Kişi

Süre Eğitimin maksimum süre sınırlaması olmamakla birlikte; yöneticiler için 4, potansiyel yönetici adayları için 6 günlük eğitimin yeterli olacağı düşünülmektedir.

Eğitimin İçeriği Eğitim 2 seçenekli olarak hazırlanmaktadır:

1) Her katılımcının bir bankayı temsil ettiği eğitim ortamı : Bu eğitimde katılımcıların her biri tek şubeli bir bankanın Genel Müdürü olarak işlem yapacaklar ve katılımcı sayısına uygun bilgisayar  şebekesi oluşturulacaktır. MİDA’dan eğitim koordinatörü olarak katılacak eğitimci, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Eximbank Genel Müdürlüğü, Serbest Piyasa Koşulları yaratıcısı olarak çalışacak, her türlü fiyat hareketlerinin oluşturulmasını ( Hazine Bonosu/Devlet Tahvili ihraç faizlerinin ve vadesinin, TCMB kurlarının belirlenmesi, bankalara verilecek kredilerin faiz ve vadesinin belirlenmesi vb.) sağlayacak, ekonomiye ve piyasaya ilişkin bilgileri saptayarak duyuracaktır. Bankaların kendi aralarındaki işlemlere ait fiyat bildirim ve onayları serbest olarak kendileri tarafından saptanabilecek ve tüm bilgiler bir ekran aracılığı ile tüm bankalara (katılımcılara) duyurulacaktır.

Gerek eğitim koordinatörünün ve gerekse bankaların kendi aralarında oluşturdukları fiyatlar karşılıklı olarak kabul gördüğünde, hesap limitleri ve bakiyeleri uygun olduğunda sistem tarafında gerçekleştirilerek bankaların ilgili hesaplarına otomatik olarak geçilecektir. Katılımcılar eğitime başladıklarında daha önce bilançosu oluşturulmuş bir bankayı tüm olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte devralacaklar, bilançoya ilişkin bilgiler eğitim başlamadan önce kendilerine aktarılacaktır. Eğitime katılanların bir bölümüne sonradan katılmak isteyenler için sıfır bilançolu yeni bir banka kurulacak ve yeni katılımcı  katıldığı anda sisteme girmiş olacaktır. Görüldüğü gibi eğitime herhangi bir noktadan başlamak mümkün olduğu gibi, çıkan birine ait bankayı bir başka katılımcıya devretmek de mümkün olabilecektir.

Yapılacak İşlemler :

Bedelli veya bedelsiz sermaye arttırımı,

Mevduat kabul etmek ve mevduat faizlerini saptamak,

Diğer bankalardan, TCMB’ndan ve Eximbank’tan kredi almak,

Diğer bankalara plasman yapmak ve plasman faizlerini saptamak,

Menkul değerler portföyü oluşturmak ve yönetmek, (almak, satmak, repo ve ters repo işlemleri yapmak, teminata menkul değer vererek borç para bulmak..)

Bireysel ve kurumsal krediler vermek, geri çağırmak, tahsil güçlüğü gösterenleri takibe almak ve karşılık ayırmak,

Sabit varlık, iştirak alım ve satımları, yeniden değerlemesi,

Diğer işlemler…

2) Her grup katılımcının bir bankayı ve şubelerini temsil ettiği eğitim ortamı: Bu eğitimde 3-4 kişiden oluşan gruplardaki katılımcılardan biri bankanın genel müdürü, diğerleri de bankaya bağlı şube müdürlerini temsil edecekler ve toplam olarak 4-5 bankadan oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubu oluşturulacaktır. Bu eğitimde genel müdürler bir önceki işlemlere ek olarak şubelerini de yönetecekler ve şubeler cari hesapları faizleri aracılığı ile piyasa bağlantılarını farklı yerel piyasalara uygun hale getirmeye çalışacaklardır.

Eğitimin Teknik Altyapısı : Eğitim birbirine paralel bağlanmış ve birbirleriyle konuşabilen kişisel bilgisayarlar (P.C.) aracılığıyla gerçekleştirilecek ve her katılımcı tamamen kendine ait bir kişisel bilgisayar ile eğitime katılacaktır.

Eğitimin Kullanım Özellikleri : Yapılan işlemler sadece basit komutların yerine getirilmesi (hazine bonosu al, hazine bonosu sat, repo yap, kredi ver, vb.) ile gerçekleştirilmiş olacak; işlemlerin gerektirdiği tüm muhasebe kayıtları ve hesaplamalar (reeskont, evalüasyon, yeniden değerleme ve amortisman işlemleri dahil) sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kullanıcı bir eğitim günü içinde 2’şer saatlik 3-4 işgününü yaşayacak ve her an bir önceki gün sonundaki evalüasyon ve reeskont kayıtlarını içeren bilanço ve gelir tablosunu görebilecektir. Her gün sonu işlemi sonrası 15-30 dakika kadar bir süre işlemlere ara verilecek ve katılımcılara bir önceki gün sonu itibariyle ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve bir sonraki güne hazırlık yapılması için zaman tanınacaktır.

Referanslar:  Bankalar Birliği

Citibank

Akbank

Finansbank

Pamukbank

Ziraat Bankası

T. Ekonomi Bankası

Alternatifbank

BANKALARDA AKTİF-PASİF YÖNETİMİ

Amaç Bankalarda bilanço ve gelir tablosu yönetimine ilişkin genel ilkelerin ve özel uygulamaların bilanço yöneticilerine ve yönetici adaylarına tanıtımı amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Bilanço Yöneticileri ve Yönetici Adayları

Katılım Önkoşulu Bilanço, gelir tablosu ve hesapların çalışması hakkında bilgi sahibi olmak          gerekmektedir.

Katılımcı Sayısı 20   Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Hesapların Çalışması Hakkında Genel Bilgiler
 • Bilanço Oluşturma İlkeleri

–        Başlangıç Bilançosu Oluşturma İlkeleri

–        Devir Bilançosuna İlişkin Kararların Alınması

–        Ortalama Bütçenin Oluşturulması  ve Bütçe Hazırlanması

 • Bilanço Verimlilik İlkeleri

–        ROA,  ROE, SVA, Karlılık, Özvarlığın NBD, Ekonomik Özvarlık Oranı

2. Gün

 • Bilançolarda Risk Yönetimi

–        Faiz Riskinin Yönetimi

–        Kur Riskinin Yönetimi (Pozisyon Taşıyan Bankalarda)

–        Likidite Riskinin Yönetimi

–        Kredi Riskinin Yönetimi

 • Bilanço Yönetimindeki Kısıtlayıcı Yasal Sınırlar

–        Kur Riski Rasyosu, Net YP Pozisyon/Sermaye Tabanı Rasyosu

–        Sermaye Yeterlilik Rasyosu

–        Bankalar Kanunu Hükümleri

 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • MIS Raporlarının Oluşturulması
 • Müşteri ve Ürün Bazında Kârlılık Analizleri
 • Risk Yönetimi Kriterleri ile Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi, data projektör, flip chart

BANKA MUHASEBESİ – III (BM3)

Eğitimin Amacı Muhasebe bölümlerinde çalışan ve fiilen muhasebe ile uğraşan üst düzey bankacılara banka muhasebesinin ayrıntılı uygulamaları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Üst düzey muhasebe bölümü çalışanları, bankaların Genel Muhasebe, Mali Kontrol, İç Denetim, İç ve Dış Raporlama Bölümü yöneticileri ya da yönetici adayları

Katılım Önkoşulu İlgili bölümlerde 3-7 yıllık iş deneyimi ya da BM2 eğitimini almış olmak yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Eğitmen Hakan Şakar

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1 Gün

 • Aktif, Pasif Hesaplar ve Nazım Hesaplar
 • Reeskont ve Evalüasyon
 • Gelişmiş Muhasebe Kavramları
 • Diğer Değerleme Yöntemleri

2 Gün

 • Şubeler Cari Hesabı ve Evalüasyon Hesapları ve Mutabakatları
 • Pozisyon Kayıtları
 • Amortismanlar ve Yeniden Değerleme İşlemleri
 • Uygulama Örnekleri
 • Vade Analizleri
 • Faiz Oranı Analizleri
 • Verimlilik Analizleri
 • IAS Uygulamaları
 • Raporlama Teknikleri

3 Gün

Gerekli Araçlar Yok

BANKA MUHASEBESİ – II (BM2)

Amaç Muhasebe bölümlerinde çalışan ve fiilen muhasebe ile uğraşan

bankacılara banka muhasebesi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Orta düzey muhasebe, mali kontrol, iç denetim bölümü elemanları.

Katılım Önkoşulu İlgili bölümlerde 2-3 yıllık iş deneyimi ya da BM1 eğitimini almış

olmak yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1 Gün

 • İleri Muhasebe Kavramları
 • Aktif, Pasif Hesaplar ve Nazım Hesaplar
 • Reeskont ve Evalüasyon

2 Gün

 • Diğer Değerleme Yöntemleri
 • Cari Hesabı ve Evalüasyon Hesapları ve Mutabakatları
 • Amortismanlar ve Yeniden Değerleme İşlemleri
 • Raporlama Teknikleri

Gerekli Araçlar Yok.

BANKA MUHASEBESİ – I (BM1) (Bankacı Adayları İçin)

Amaç Bankacılığı meslek edinen ve özellikle de muhasebe bölümlerinde çalışması beklenen bankacılara banka muhasebesi hakkında temel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Bankaya yeni başlayan veya muhasebe, mali kontrol, iç denetim

bölümünde çalışmaya başlayacak bankacılar bu eğitime katılabilirler

Katılım Önkoşulu Yok.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Muhasebe Kavramları

–         Bilanço ve Gelir Tablosu

–         Defteri Kebir, Yevmiye Defteri ve Yardımcı Defterler

–         Çift Taraflı Kayıt Sistemi

–         Aktif, Pasif Hesaplar ve Nazım Hesaplar

2. Gün

 • Reeskont ve Evalüasyon
 • Amortisman ve Yeniden Değerleme
 • Raporlama

Gerekli Araçlar Projeksiyon.

BANKALARDA MALİ ANALİZ SÜRECİ (BMAS)

Amaç Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm  orta ve üst düzey yöneticileri mali analiz süreci hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Şube ve birim yönetcileri ile kredi pazaralama bölümü orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve şirketler muhasebesi hakkında bilgi sahibi olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Şirketler Hesap Planı Hakkında Genel Bilgiler
 • Aktif Hesaplar/Pasif Hesaplar/Nazım Hesaplar
 • Türkiye’deki Kayıt Sisteminin Zaafiyetleri

–         Kayıt Dışı İşlemler

–         Stoklar/Stok Sayımları

–         Sorunlu Alacak Tanımlamaları

–         Bilanço Dışı Taahhütler

–         Vade Gruplamaları

–         Reeskontlar

–         Kur  Farkları

–         Diğer Sorunlar

2. Gün

 • Temel Mali Tablolar

–         Mizan

–         Bilanço

–         Gelir Tablosu

 • Yardımcı Mali Tablolar

–         Fon Akım Tablosu

–         Nakit Akım Tablosu

–         Net İşletme Sermayesi Değişim Tablos

–         Özvarlık Değişim Tablosu

–         Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

–         Kar Dağıtım Tablosu

 • Düzeltme / Arındırma İşlemleri ve Kayıtları
 • Analiz ve Sonuç
 • Örnek Olaylar

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

BANKACILIĞA GİRİŞ (BG1) (Genel Bankacılık Eğitimi)

Amaç Bankacılık mesleği ile ilk kez tanışanlara bankacılığın tarihçesi, genel uygulamaları, yasal çerçevesi ve genel bankacılık kavramları ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Bankalara yeni başlayan tüm kariyer grupları

Katılım Önkoşulu Katılan grupların mezun oldukları okullar ve çalışacakları bölümler itibarıyle gruplanması eğitim verimi için yararlı olmaktadır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Genel Bilgiler
 • Türkiye’de Faaliyet Gösteren Banka Türleri
 • Yasal Çerçeve
 • Genel Muhasebe Kavramları

–          Bilanço

–          Gelir Tablosu

–          Nazım Hesaplar

2. Gün

 • Genel Kredi Kavramları

–          Nakit Krediler

–          Gayrinakit Krediler

–          Teminatlar

–          Pozisyon Kavramı

Gerekli Araçlar Yok

Alternatif Finansman Teknikleri

Amaç Kurumsal bankacılık çalışanlarına banka kredilerine alternatif
olabilecek nitelikteki finansman türleri hakkında karşılaştırmalı bir
analiz yapma yeteneği kazandırmak, kredilerin rakibi olan ürünleri
tanıtmak
Katılımcı Profili Kurumsal bankacılık yönetmen ve yetkilileri
Katılımcı Sayısı 20 Kişi
Süre 1 Gün
Eğitimin İçeriği
 Leasing
– Leasing Nedir? Türkiye’deki gelişim süreci
– Leasing Türleri
– Leasing mekanizması
– Leasing’in Avantajları ve dezavantajları
– Leasing-Kredi karşılaştırması
 Factoring
– Factoring Nedir?
– Factoring Nasıl Ortaya Çıktı?
– Türkiye’de Factoring
– Yurtiçi ve Yurtdışı Factoring Maliyetlerinin Hesaplanması
– Factoring’in Avantajları ve dezavantajları
 Forfaiting
– Forfaiting Nedir?
– Forfaiting mekanizması
– Türkiye’de Forfaiting
– Forfaiting’in İhracatçı ve İthalatçıya Sağladığı Avantajlar
 Bankacılığa Yakın Sistemler
– Özel Finans Kurumları
– Tüketici Finans Şirketleri
 Mortgage (ipotek) bankacılığı
– ABD ve İngiltere mortgage sistemi
– Türkiye mortgage mevzuatı
– Mortgage sistemi ne getiriyor, uygulama şansı sorunlar ve
zamanlama
– GYO’nın mortgage içindeki fonksiyonu
 Ortaklık yolu ile finansman türleri
– Halka açılmalar (IPO) ve Türkiye uygulaması
– Doğrudan yabancı sermaye ve Türkiye uygulaması
. Stratejik ortaklıklar
. Finansal ortaklıklar (Private Equity)
 Uluslararası Bankacılık Kredileri
– Uluslararası Kalkınma Bankalarının finansman olanakları
– Sendikasyon kredileri

Amaç Kurumsal bankacılık çalışanlarına banka kredilerine alternatifolabilecek nitelikteki finansman türleri hakkında karşılaştırmalı biranaliz yapma yeteneği kazandırmak, kredilerin rakibi olan ürünleritanıtmakKatılımcı Profili Kurumsal bankacılık yönetmen ve yetkilileriKatılımcı Sayısı 20 KişiSüre 1 GünEğitimin İçeriği Leasing– Leasing Nedir? Türkiye’deki gelişim süreci– Leasing Türleri– Leasing mekanizması– Leasing’in Avantajları ve dezavantajları– Leasing-Kredi karşılaştırması Factoring– Factoring Nedir?– Factoring Nasıl Ortaya Çıktı?– Türkiye’de Factoring– Yurtiçi ve Yurtdışı Factoring Maliyetlerinin Hesaplanması– Factoring’in Avantajları ve dezavantajları Forfaiting– Forfaiting Nedir?– Forfaiting mekanizması– Türkiye’de Forfaiting– Forfaiting’in İhracatçı ve İthalatçıya Sağladığı Avantajlar Bankacılığa Yakın Sistemler– Özel Finans Kurumları– Tüketici Finans Şirketleri Mortgage (ipotek) bankacılığı– ABD ve İngiltere mortgage sistemi– Türkiye mortgage mevzuatı– Mortgage sistemi ne getiriyor, uygulama şansı sorunlar vezamanlama– GYO’nın mortgage içindeki fonksiyonu Ortaklık yolu ile finansman türleri– Halka açılmalar (IPO) ve Türkiye uygulaması– Doğrudan yabancı sermaye ve Türkiye uygulaması. Stratejik ortaklıklar. Finansal ortaklıklar (Private Equity) Uluslararası Bankacılık Kredileri– Uluslararası Kalkınma Bankalarının finansman olanakları– Sendikasyon kredileri

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto