LOJİSTİKTE BT (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ)

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• TZ ve Lojistikte Bilişim Sistemlerinin Rolü ve Gelişimi
• E-Lojistik ve M-Lojistik
• Tedarik Zinciri Entegrasyonunda Bilişim Sistemleri
 -Intranet / Extranet / Internet
 -Elektronik Veri Değişimi (EDI)
 -Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
 -Üretim Kaynakları Planlaması (MRPII)
 -Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP)
 -Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
• Depo Yönetiminde Bilişim Sistemleri
 -Depo Yönetim Sistem Yazılımları (WMS)
 -Otomatik Tanımlama Sistemleri (BARkod-QRkod-RFID)
 -Sipariş Yönetim Sistemi (OMS)
• Taşımacılık Yönetiminde Bilişim Sistemleri
 -Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS)
 -Akıllı Ulaştırma Sistemleri (ITS)
 -Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
 -Araç/Sürücü Takip ve Bilgi Sistemleri (GPS,GPRS)
• E-Satınalma Uygulamaları
• Sosyal Ağların Lojistik Sektöründeki Yeri ve Önemi
• Türkiye ve Dünyadan Örnek Uygulamalar ve Vaka Analizleri

DEPO VE STOK YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Eğitimin Amacı: Üretim ve hizmetlerde kullanılacak malzemelerin ihtiyaç planlaması sonucunda stok yönetiminin nasıl yapılacağını, stok yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulacağını ve depo yönetiminin en etkin biçimde, en uygun maliyetlerle nasıl yapılacağını aktarmaktır.

Eğitim İçeriği:

• Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir?
Depo ve depocunun önemi
Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri
Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş
Sıfır hatalı stok yönetimi
Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)

Güvenli çalışma
Deponun iç organizasyonu
Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?
Stok planı (Stok Maliyeti, Stok Devir Hızı)
Depo yerinin seçimi
Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı
Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş
Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri

Performans ve kontrol raporları
Maliyet planlaması
Maliyet tasarruf yöntemler
Depo verimlilik esasları ve hesapları
Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları
Adresleme teknikleri
• Mal hareket şekilleri
FİFO-LİFO
KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi.

Depo projelendirme esasları
Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri
Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları
• İstif makinelerinin kullanımı,

Temel depolama prosedürleri
Stok sorumluluğu
• Sorumluluk analizi
Kabul prosedürü
Sevkiyat prosedürü
Depolama dökümanlar
• Talimatlar
Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
Barkod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi

• Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
Malzeme kodlama sistemleri

SATINALMA

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Tedarik Zinciri-Lojistik-Satınalma İlişkisi
• Satınalmanın 7 Doğrusu
• Satınalma Maliyet Analizleri
• Satınalma Türleri ve Organizasyon Yapıları
• Satınalma Fonksiyonları ve Görevleri
• Satınalma Sürecinin Temel Aşamaları
• Stratejik Satınalma Yönetimi – Amaç ve Sorumluluklar
• Temel Fonksiyon ve Faaliyetler
• Satınalma ve Tedarikçi Stratejileri
• Ekonomik Sipariş Hacminin Belirlenmesi
• Talep Tahmin Yöntemleri
• Perakende Kategori Yönetiminde Satınalma
• Satınalmada Müzakere ve Sözleşme Yönetimi
• Satınalma Performansının Ölçülmesi
• E-Satınalma – Global Satınalma – Dış Kaynak Kullanımı
• Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
• Tedarikçi Seçme Süreci
• Tedarikçi Fiyat, Maliyet ve Finansal Durum Analizi
• Tedarikçi Sözleşmesi
• Tedarikçi Performansının Yönetimi
• Tedarikçi Geliştirme Uygulamaları

PERAKENDE VE E-TİCARET LOJİSTİĞİ

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Perakende Ürünlerin Özellikleri
• Perakende Tedarik Zinciri
• Perakende Ticarette Trendler
• Perakende Yönetiminde Lojistik Faaliyetler
• -Kategori Yönetimi Yaklaşımı
• -Talep Tahmini
• -Mağaza Yeri Seçimi
• -Satınalmanın Önemi
• -Stok Yönetimi İlkeleri
• -Tedarikçi Seçimi ve Yönetimi
• -E-Tedarik
• Hızlı Tüketim Malları (FMCG) Özellikleri
• Perakende Ticarette E-Değişim
• Türkiye’de ve Dünyada E-Ticaretin Gelişimi
• E-Ticarette Değişen Müşteri Beklentileri
• E-Ticaret İş Modeli Gereksinimleri
• E-Ticaretin Lojistiğe Etkileri
• E-Ticarette Depolar ve Dağıtım Merkezleri
• E-Ticarette Üçüncü Parti Lojistik Hizmetler
• E-Perakende Lojistiğinde Sipariş Fabrikaları
• E-Ticarette Bilişim Teknolojilerinin Yeri ve Önemi
• Yeni Trend: E-Ticaretten M-Ticarete Geçiş
• Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler ve Vakalar

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Lojistik Kavramı ve Tanımlar
• Lojistiğin Tedarik Zincirindeki Yeri ve Önemi
• Temel ve Destek Lojistik Fonksiyonlar
• Taşımacılığın Lojistikteki Yeri ve Önemi
• Lojistikte Depoların İşlevi ve Türleri
• Lojistik – Pazarlama – Üretim İlişkisi
• Lojistik Yönetiminde Temel Amaçlar
• Lojistik Optimizasyonu
• Lojistik Maliyetlerin Analizi ve Yönetimi
• Yük Taşımacılığı Modları ve Karşılaştırması
• Karma (Çok Modlu) Taşımacılık Sistemleri
 -Intermodal -Multimodal -Kombine
• Uygun Taşıma Modunun Belirlenmesi
• Alternatif Dağıtım Organizasyonları
 -MilkRun (Döngüsel Sefer) -CrossDocking (Çapraz Sevkiyat)
• Taşımacılıkta Performans Yönetimi
• Lojistikte Gelişen/Değişen Kavram ve Güncel Yaklaşımlar
 -Global Lojistik -Kombine Taşımacılık -Yeşil Lojistik
 -Stratejik Satınalma -Tam Zamanında Lojistik -Tersine Lojistik
 -E-Lojistik -E-Ticaret Lojistiği
• Uluslararası Lojistikte Gümrükleme ve Sigorta
• Uluslararası Teslim Şekilleri – Incoterms
• E-Lojistik / Lojistikte Bilişim Sistemlerinin Rolü
• Lojistik Hizmetlerde Dış Kaynak (3PL / 4PL) Kullanımı
• Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörü

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Tedarik Zinciri Kavramı ve Tanımlar
• Tedarik Zinciri Yönetimi – Kapsam ve Amaç
• Tedarik Zinciri vs Lojistik Yönetimi
• Müşteri Talebi Belirsizliği ve Kamçı Etkisi
• Belirsizlikleri Azaltma Yöntemleri
• Tedarik Zinciri Tasarımı
 Üretim/Dağıtım Stratejileri – Kararları Etkileyen Faktörler
 Maliyet Unsurları – Yerleşim Planlaması ( Yer Seçim ) Metodu
 Dağıtım Ağı Dizaynı – Tedarikçi Seçimi
• Tedarik Zinciri Optimizasyon Modelleri
 Tesis Yeri Seçim Metotları – Talep ve Kapasite Tahsisi
 Toplam Maliyet Minimizasyonu – Konsolidasyon
• Tedarik Zincirinin Tasarımında Finansal Karar Modelleri
 Yatırımın Ortalama Karlılığı – Geri Ödeme Süresi
 Net Bugünkü ( Şimdiki ) Değer – Fayda / Maliyet Oranı
• Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı
 Dış Kaynak Kullanımı Kararları – 3PL, LLP, 4PL Kavramları
 Avantajlar, Riskler
• Tedarik Zinciri Koordinasyonunda Bilişim Sistemleri
 Intranet / Extranet – Elektronik Veri Değişimi – EDI
 Malzeme İhtiyaç Planlaması – MRP
 Dağıtım Kaynakları Planlaması – DRP
 Kurumsal Kaynak Planlaması – ERP
• Vakalarla Tedarik Zinciri Yönetimi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto