Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar

Süre: 1 Gün
Eğitmen: Murat Buket, Osman Yönder, Fatma Güneş
Eğitimin İçeriği:
 • T.C. Merkez Bankası Piyasaları
  • Araçlar ve Bünyesindeki Piyasalar
 • Bankalararası Piyasalar
  • Bankalararası TL Piyasası
  • Bankalararası Repo Piyasası
  • Bankalararası Tahvil Piyasası
  • Bankalararası Döviz Piyasası
 • İMKB Vadeli İşlemler Piyasası
  • İşleyiş Esasları
  • Vadeli İşlemler Piyasası Takas Esasları
  • Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitleri Esasları
  • Vadeli İşlemler Piyasası Takas Üyeliğine İlişkin Esaslar
 • Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası
  • Amaç ve Hukuki Dayanak
  • Kapsam
  • Borsa Üyelerine İlişkin Esaslar
  • İşlem ve Takas Esasları
 • İstanbul Altın Borsası
  • Altın Borsasının Kuruluşu ve Hukuki Yapısı
  • Borsadaki Piyasalar
  • İstanbul Altın Borsası Üyeliği
  • Kıymetli Madenler Piyasası
 • Tezgah-Üstü Piyasalar
  • Tezgah-üstü Hisse Senedi Piyasaları
  • Bankalararası TL Piyasası
  • Bankalararası Repo Piyasası
  • Bankalararası Tahvil Piyasası
  • Bankalararası Döviz Piyasası
  • Serbest Döviz Piyasası

Genel Ekonomi

Süre: 1 Gün
Eğitmen: Uğur Civelek, Dr. Erhan Aslanoğlu, Dr. Kerem Alkin
Eğitimin İçeriği:
 • Temel Kavramlar
 • Arz ve Talep Analizi
 • Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumu
 • Piyasa Türleri
 • Reel Kesim – Finansal Kesim Ayırımı
 • Piyasaların İşleyiş Mekanizmaları ve Etkileşimleri
 • Kamu Dengesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı
 • Para ve Maliye Politikaları

Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Süre: 1 Gün
Eğitmen: Osman Yönder, Murat Buket, Fatma Güneş
Eğitimin İçeriği:
 • Hisse Senetleri
  • Hisse Senetlerinin Tanımı, Ekonomik İşlevleri ve Nitelikleri
  • Hisse Senedi Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri
  • Hisse Senedi Çıkaracak Kuruluslar
  • Hisse Senetlerinin Fiyatı, Değeri ve Türleri
 • Tahviller
  • Tahvillerde Hukuki Çerçeve
  • Tahvil Alacaklısının Hakları
  • Tahvil türleri
  • Tahvillerde Değer Tanımlamaları
  • Hisse Senedi İle Tahvil Kıyaslaması
 • Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
  • Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhracına İlişkin Mevzuat
 • Gelir Ortaklığı Senetleri
 • Yatırım Fonları Katılma Belgeleri
  • Fon Kurucuları
  • Fon Türleri
  • Yatırım Fonu Portföyüne İlişkin Sınırlamalar
  • Fonların Yapabilecekleri Diğer İşlemler
  • Katılma Belgelerinin Fiyatları ve Pay Değeri
  • Katılma Belgelerinin Alım-Satımı
  • Katılma Belgesi Alım Satımına Aracılık
  • Katılma Belgesi Karşılığı Çek Hesabı
 • Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
  • Banka Bonoları
  • Banka Garantili Bonolar
  • Ortak Hükümler
 • Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
  • İhraç Edilecek VDMK’in Konusunu Oluşturabilecek Alacak Türleri
  • VDMK İhraç Edebilecekler
  • Alacakların Temellükü
 • Finansman Bonoları
 • Depo Sertifikaları
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • Vadeli İşlem Sözleşmesinin (futures) Özellikleri
  • Opsiyon Sözleşmesi
  • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerine Konu Ürünlerde Aranan Temel Özellikler

İlgili Vergi Mevzuatı

Süre: 1 Gün
Eğitmen: Mehmet Altındağ
Eğitimin İçeriği:
 • Sermaye Piyasaları ve Vergilendirme İlkeleri
 • Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar
 • SP Araçlarının Vergilendirilmesi
 • SP Kurumlarının Vergilendirilmesi
 • Halka Açık Şirketlerde Vergilendirme Esasları
 • Sermaye Piyasasını Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirler
 • Gelirin Toplanması ve Beyanı
 • Beyaname Verilmeyen haller
 • Vergi Tevkifatı
 • Vergilerin Ödenmesi
 • Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç
 • Damga Vergisi Kanunu’nun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri
 • Harçlar Kanunu’nun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Vergi Suçları ve Cezaları
 • Yeniden Değerleme Uygulaması
 • Nakit Ödemede Bankalar ve Finans Kurumları

Hisse Senedi Piyasaları

Süre: 2 Gün
Eğitmen: Osman Yönder, Murat Buket, Fatma Güneş
Eğitimin İçeriği:
 • Temel Kavramlar
 • İMKB Hisse Senetleri Piyayasının İşleyişi
  • Müşteri ve Borsa Emirleri
  • Alım Satım ile İlgili Genel Kurallar
  • Emir Girişinde Sınırlamalar
  • Emir Çeşitleri
  • Tek Üyenin Taraf Olduğu İşlemler
  • Emirlerde Geçerlilik Süresi
 • Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de İşlem Görme
  • Genel Tanımlar
  • İMKB’de Kotasyon Esasları
  • İMKB’de Hisse Senedi Pazarları ve Kabul Esasları
  • Halka Arz ve Borsada İşlem Görme
  • Borsada İşlem Görme Esasları
  • Hisse Senetlerinin Borsada İşlem Görmesi
 • Borsa Üyeleri ve Üye Temsilcileri
  • Kurtaj Tarifesi ve Borsa Payı
  • Hisse Senetleri Piyasasında Teminat
 • Hisse Senetleri Piyasasında Pazarlar ve İşlem Kuralları
  • Ulusal Pazar
  • İkinci Ulusal Pazar
  • Yeni Ekonomi Pazarı
  • Gözaltı Pazarı
  • Toptan Satışlar Pazarı
  • Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı İşlemleri
  • Hisse Senetleri Piyasasında Eski-Yeni Uygulaması ve Yeni Hisse Pazarı
  • Resmi Müzayedeler
  • Hisse Senetleri Piyasasında Fiyatların Oluşum Yöntemi
 • Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Kuralları
 • Hisse Senetleri Piyasasında Endeksler ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri
 • SP Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri
 • İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon
 • Hisse Senetleri Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto