İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI (SÖZLEŞME TÜRLERİ, İŞ AKDİ FESHİ UYGULAMALARI VB.)

Süre: 2 gün

Amaç:

İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyen bireylere yönelik iki günlük uygulamalı eğitim olarak tasarlanmıştır. Özellikle İnsan Kaynakları Yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelen iş hukuku uygulamaları, iş akdi fesihleri, iş sözleşmesi türleri vb. konuların tartışılacağı, örnek yargı kararlarının ele alınacağı bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği:

İş sözleşmesi türleri ve sözleşme düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler Gizlilik yükümlülüğü ve rekabet yasağına ilişkin sözleşmeler nasıl olmalı?

Alt işveren-asıl işveren ilişkisi

Alt İşveren çalışanları ile ilgili olarak takip edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler nelerdir?

Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, fazla çalışma, gece çalışmaları Yıllık ücretli izin uygulamaları nasıl olmalı?

İş hukukunda çeşitlilik yönetimi (Kadın, çocuk ve gençlere yönelik uygulamalar, engelli çalışanların yönetimi)

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve yapılması gerekenler İhtar ve Ücret kesme cezası uygulamaları nasıl yapılmalı?

İşçinin işyerine verdiği zararlarda yapılacak işlemler neler olmalı?

İş sözleşmesinin feshi ve türleri (geçerli nedenle fesih-haklı nedenle fesih)

İş sözleşmesinin feshinde düzenlenmesi gereken hukuki belgeler ve işverenin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

İbranamelerin hukuki niteliği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

İş güvencesi (işe iade davaları) uygulamaları

İş kazalarında düzenlenmesi gereken belgeler nelerdir? Dikkat edecek hususlar? Örnek Yargıtay kararları ve tartışma konuları

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Süre: 2 Gün

Amaç:

İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyen bireylere yönelik temel eğitim olarak tasarlanmıştır. Günümüz koşullarında İnsan Kaynakları Yönetimi farklı boyut ve etki alanlarında değerlendirilmektedir. Konu iki ana başlık altında incelenecektir.

Eğitim İçeriği:

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim

Personel Yönetimi Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş

İnsan Kaynakları Uygulamalarının Kapsamı

İnsan Kaynaklarında Fırsat ve Tehditler

Çağdaş İnsan Kaynakları profesyonelinin sahip olması gereken yetkinlikler neler olmalı?

İnsan Kaynaklarında teknolojinin kullanımı, avantajları-dezavantajları

 

 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş

Organizasyon şemaları ne için? Nasıl hazırlanmalı?

İş tanımı, İş analizi nedir? Nasıl ve niçin kullanılır?

Yetkinliklerin keşfi ve kullanımı?

İnsan Kaynakları – İşveren Markası ilişkisi, nasıl kurgulanmalı?

MÜKEMMEL EKİP YARATMAK

Süre: 2 gün

 Eğitim İçeriği:

 • Ekip Kültürünü Yaratmak
 • Mükemmel ekipleri ayıran özellikler nelerdir?
 • Ekibin vizyon ve misyonu nasıl belirlenir?
 • Ekip hedefleri hangi düzeyde belirlenmelidir?
 • Güçlü yanlar ilkesi ekip içinde nasıl kullanılır?
 • Ekipler arası çatışma nasıl oluşur, nasıl önlenir?
 • ‘Biz ruhu’ nasıl yaratılır? 
 • Ekiplerde Çalışanları Motive Etmek
 • Motivasyon formülü nedir, uygulamaları nelerdir?
 • Ekipteki değerli insanları kaybetmemek için neler yapılmalıdır?
 • Olumlu iş tanımı nedir, nasıl kullanılır?

 

YÖNETİCİ HUKUKU

Süre: 1 gün

Eğitim İçeriği:

 • Temel Hukuk Kavramları
 • Yöneticinin Sözleşmeleri
 • Çalışanla İlişkiler ve Hukuk
 • Tüketici İlişkileri ve Hukuk
 • Rekabet Hukuku

STRATEJİDEN HEDEF BELİRLEMEYE

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

 • Temel strateji
 • SWOT analizi
 • Stratejinin oluşturulması
 • Satış stratejilerinin geliştirilmesi
 • Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu
 • Stratejik hedeflerin tanımlanması
 • Uygun ölçümlerin tanımlanması
 • Projelerin geliştirilmesi
 • Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü
 • Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablom
 • Hedeflerle öncülük etmek
 • Kişisel faaliyet planlaması

TOPLANTI YÖNETİMİ

Süre:  1 gün

Amacı:                        Toplantı “Ekiple Düşünme” demektir. Toplantının etkinliği elde edilecek sonuçların kalitesini etkiler. Bu nedenle her toplantının içeriğine göre yapılandırılması gerekmektedir. Toplantı Yönetimi eğitimi toplantı yapacak olan katılımcıların toplantılarda performans etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. 

Eğitimin İçeriği:       

Toplantı Yönetimi

 • Toplantının amacı
 • Katılımı sağlamanın önemi
 • Bireysel tarzların yönetimi

Toplantı Yönetimi

 • Gündem
 • Toplantıda iş bölümü

Toplantı Yönetimi Tarzları

 • Liderlik yapma
 • Hakemlik yapma
 • “Facilitator” olma
 • Toplantı öncesi sorulacak sorular
 • Gündemin oluşturulması
 • Toplantı yapılacak mekanın hazırlığı
 • Temel ilkelerin açıklanması
 • Etkin kayıt tutma

Toplantıdan Önce Hazırlık

Toplantı Verimini Artıracak Teknikler

KALİTE VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Süre: 2 Gün 

Amacı:

Bugünün iş dünyasında başarı veya başarısızlığı kurumun operasyonel performansı belirlemektedir. Müşterileri mutlu eden performans, ancak ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin de şartlarından biri olan süreç yaklaşımının kurumun uygulamalarına tam olarak  yansıtılması ile mümkün olabilir.

Sürdürülebilir süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, kurum içinde profesyonel kalitede bir uyum ortamı oluşturacak, o da kuruma daha sadık ve daha çok harcama yapan müşteriler ve ciddi anlamda zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır. Ayrıca kurum, daha verimli ve çevik bir yapıya kavuşacaktır.

Eğitim, katılımcıların kavram ve yöntemler hakkında bilgi alıp pratik yaparak kalite ve süreç yönetimini içselleştirmelerini amaçlamaktadır.

 Eğitimin İçeriği

 • Kalite Yönetimi
  • Kalite Nedir?
  • Kalitenin Boyutları
  • Kalite Yönetiminin İlkeleri
 • Süreç Yönetimi
  • Nedir, Neden Gereklidir
  • Süreçlerle Yönetime Geçiş Adımları
  • Süreç Hiyerarşisi
  • Süreç Yönetim Sisteminin Sürekliliği
  • Süreç İyileştirme
   • Deming / PUKO Döngüsü
   • Sebep Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı
   • Beyin Fırtınası
  • Verimlilik
   • Nedir?
   • Süreç Yönetimi ile verimlilik

PROJE YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Amaç: Günümüz ekonomi şartlarında başarılı olmak isteyen tüm kurumlar, rekabetçi fırsatları yakalamayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir. Değişen sektör koşullarına göre yeni ürünler geliştirilmesi, kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi öncelik almaktadır.

Hazırlanan kapsam ile katılımcılara proje yönetimi ile ilgili temel tanımlar ve proje yaşam döngüsünün safhaları uluslar arası kabul görmüş prensipler çerçevesinde aktarılmaktadır.

Eğitim, temel kavramlar ve araçlara ilişkin örnekler ve uygulamalı grup çalışmaları ile interaktif bir biçimde yürütülmektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Proje, Proje Yönetimi, Rutin İşler, Temel Tanımlar
 • Proje Program ve Projelerle Yönetim
 • Stratejik Proje Yönetim Ofisi
 • Kurumsal Örgüt Yapıları ve Proje Yönetimi Uygulamaları
 • Proje Yaşam Döngüsünün Safhaları
 • Planlama Safhası: Temel Tanımlar ve Kavramlar
 • Proje Planlamasında Kullanılan Araçlar ve Teknikler
 • Kapsam ve Zaman Yönetimi – Süreçler ve Gannt, Ağ Planlaması
 • Maliyet Yönetimi
 • Kalite ve Risk Yönetimi
 • Proje Uygulama ve Kontrol Safhaları
 • Ekip Gelişimi
 • Kazanılan Değer Analizi
 • Proje Kapanışı, Sürecin Değerlendirilmesi

ÇALIŞANINA FIRSAT VER (YETKİLENDİRME & DELEGASYON)

Kimler Katılmalı        Bütün yöneticiler

Süre                           2 gün

Amacı                         Bu program, başarılı bir yönetici performansı için olduğu kadar başarılı bir kurum performansı için de hayati önem taşıyan yetki devri konusunu bütün adımlarıyla tamamen uygulamalı olarak ele almakta ve program sonunda bütün katılımcılara, kendi durumlarına uygun eylem planları vermektedir.

Eğitimin İçeriği         Bu programın sonunda katılımcılar:

 • Doğru yetki devri nedir? Ne tür yararlar sağlar?
 • Bu yararları sağlayabilmek için yetki devri nasıl planlanır?
 • Devredilecek işler nasıl belirlenir?
 • Yetki devralacak olanlar nasıl hazırlanır?
 • Yetki devri sürecinde hangi adımlar atılmalıdır?
 • Yetki devrinin bir bütün olarak performansı arttırması için sistem nasıl oluşturulmalıdır?

sorularının cevaplarını verebilecekler; bu konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanacaklardır.

 

DEĞİŞİMLE BİRLİKTE YENİ TAKIM OLUŞTURMA

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

 • Günümüz İş Dünyası
 • Genel Bakış
 • Değişimin Genel Sonuçları
 • Değişimin Kurumsal Sonuçları
 • Değişen Müşteri Profili
 • Değişimle Birlikte Kurulan Takımlar
 • Değişim ve Değişim Sürecini Anlamak
 • Şimdiki Durum ve Hedef Durum Nedir?
 • Değişim Ne Fayda Sağlayacak? Değişmenin Sonuçları Ne Olabilir?
 • Değişim Sürecindeki Rolümüz Nedir?
 • Özmotivasyon , Özdenetim
 • Değişim Sürecinde Takımın Uyumu
 • Uygulama: Uçan Halı
 • Birlikte Çalışan Her Grup Takım Olabilir mi?
 • Grup ve Takım Arasındaki Farklar
 • Gerçek Takımların Ortak Özellikleri
 • Takımları Başarılı Kılan 5 Ana Konu
 • Yüksek Düzeyde Takım Performansı Elde Edilmesinin Koşulları
 • Uygulama: Helium Çubuğu
 • Farklı Davranış Tarzlarına Rağmen Ekip Ruhu Yaratmaya Odaklanmak
 • Kendimizi ve Ekibimizdekileri Tanımak
 • Uygulama: Profil Testi
 • Ekiplerin Gelişim Evrelerinin Bilincine Varmak
  • Tanışma
  • Çatışma
  • Anlaşma
  • Üretme
  • Uygulama: Eyfel Kulesi 
 • Ekibin Ana Damarı Olan Güven Üzerine Çalışmak
  • Güven Oluşturmak
  • Güven Arttırıcı Adımlar
   • Açık ve Etkin İletişim
    • Johari Penceresi
   • Yetkilendirme
   • Sorumluluk
   • Kabul Ortamı

Uygulama: Körebe

DEĞİŞİMLE GELİŞME

Süre: 2 gün

Amaç: Günümüz iş dünyasında soru artık değişip değişmemek değil, değişimin nasıl sürdürülebilir kılınacağıdır. Başdöndürücü hızda yaşanan teknolojik, çevresel ve/veya ekonomik değişiklikler, kurumların rekabet gücünü kaybetmeden ve öz değerlerinden ödün vermeden iş yapış şekillerini değiştirebilme esnekliğinde olmalarını gerektiriyor.

Bu program, çalışanların değişikliklere olumlu ve farklı bir gözle bakabilmelerini ve bunu bir gelişim fırsatı olarak görmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. 

Eğitim İçeriği:

 • Dünden Bugüne Değişim
 • Değişimi Etkileyen Faktörler
  • İç ve Dış Faktörler
 • Değişimi Kolaylaştıranlar
 • Değişime Tepkinin Evreleri
  • Reddetme
  • Kızgınlık
  • Yas Tutma
  • Kabullenme
  • Öğrenme ve Gelişme
 • Hurafeleri Ortadan Kaldırmak
 • Hurafeler:
  • Bu geçecek
  • Kızmanın bir yararı olur
  • Kariyerim için kötü
  • İşimi eskisi gibi yapmaya devam edebilirim
  • Bu sorunlar değişimin kurum için kötü olduğunu kanıtlıyor
  • Üst yönetim bizden bir şeyler saklıyor
  • Yönetimin bize aldırdığı yok
  • Yapabileceğim bir şey yok
  • Üst yönetim budeğişimleri işe yarar hale getirmek zorunda
 • Değişimin Temsilcisi Olmak
  • Davranışları Kontrol Altına Almak
  • Değişimin Bir Parçasını Sahiplenmek
  • Yönetim Hatalarına Karşı Hoşgörülü Olmak
  • Gireceğiniz Savaşı Dikkatle Seçmek
  • Mizah Anlayışınızı Korumak
  • Gücünüzün Zayıflığa Dönüşmesine İzin Vermemek

Stres yönetimi Tekniklerini Uygulamak

PERFORMANS YÖNETİMİ

Süre:   2 gün 

Amaç: Performans Yönetimi eğitiminin hedefi, yöneticilerde hedef koyma, hedefi iletme ve performansa ilişkin geri bilgilendirme yapma becerilerini geliştirmektir. 

Eğitimin İçeriği:

PERFORMANS YÖNETİMİNDE YAKLAŞIMLAR

 • Hedeflere göre YönetiM
 • Yetkinlikler

HEDEFLERE GÖRE YÖNETİM (HGY)

 • HGY Modeli
 • HGY sisteminin özellikleri
 • HGY’nin yararları
 • HGY uygulamasında tuzaklar
 • Yetkinlik tanımı ve kapsamı
 • Jenerik yetkinlikler
 • Fonksiyonel yetkinlikler
 • Yetkinlik belirleme süreci
 • Yetkinliklerin davranışsal göstergelere dönüştürülmesi
 • Hedeflerin ve yetkinliklerin birlikte ele alınması
 • Performans yönetimi sisteminin kurulması
 • Performans gerekleri
 • Öğrenme gerekleri
 • İş çevresi gerekleri

·         Astlar  açısından HGY felsefesi

YETKİNLİKLER

PERFORMANS YÖNETİMİ

İş gerekleri / rol profilleri

PERFORMANS YÖNETİMİ İÇİN TAKTİK PLANLAMA

 • Kurumun misyon cümlesini oluşturma
 • Strateji ve kültür uyumunu sağlama
 • Kurum kültürüne uygun değerler üzerinde anlaşma
 • “Temel Başarı Alanlarını” saptama
 • Kritik konuları belirleme
 • Hedefleri / performans ölçütlerini geliştirme
 • Hedefin bileşkenleri
 • Hedefin eyleme yönelik olma zorunluğu

HEDEF SAPTAMA METODOLOJİSİ

·         Hedef türleri 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN AŞAMALARI

 • Hazırlık
 • Değerlendirme görüşmesi
 • İzleme

DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

 • İş tanımları
 • Hedefler üzerinde uzlaşma
 • Kendi performansınızı değerlendirme
 • Performans değerlendirmeden beklentileri saptama
 • Astı görüşmeye hazırlama
 • Toplantıya gelirken bulunması gereken belgeler

DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ

 • Karşılıklı roller
 • Duygular

PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİNİN BİLEŞKENLERİ

 • Zorunlu olanlar
 • Seçimli olanlar

ETKİN BİR DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE BULUNMASI GEREKLİ NİTELİKLER

 • Görüşmede ele alınması gerekli alanlar
 • Doğru davranışlar
 • Kaçınılması gereken davranışlar
 • Görüşmede karşılaşılan sorunlar
 • Değerlendirme hataları

GÖRÜŞMEYİ SONA ERDİRME VE İZLEME

 • Ruh hali
 • Yapılması gerekenler
 • İzlerken dikkat edilecek konular

MOTİVASYON YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Amacı:

Bu programda, çalışanların kişisel motivasyonlarını arttırarak, kendi gelişimleri ve mutlulukları için olduğu kadar çalıştıkları kuruma katkı sağlamak ve takım sinerjisini yaratmak için neler yapabilecekleri üzerine düşünmeleri sağlanmaktadır.

Güçlü yanları işe aktarmak için geliştirilmesi gereken, disiplin, saygı, yaratıcılık, ilişki yönetimi gibi özellikler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Profesyonellerin öz disiplinle hareket ederek, stratejik öncelikleri belirlemelerini ve başarıya odaklanarak iş yaşamlarını ve kendilerini olduğu kadar iletişimde oldukları kişileri daha iyi yönetmelerini sağlamaktır. 

Eğitim İçeriği: 

 • Motivasyon kavramı ve profesyonel yaşamda motivasyonun anlamı ve önemi
 • Öz motivasyon: Başkalarını motive edebilmek için ilk koşul
 • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
 • Kişisel zekayı kullanmak ve geliştirmek
 • Duygularımızla baş etmek
 • Motive Edeceğimiz İnsanlar Kim?
 • Liderlik
 • Temel motivasyon modelleri

–    İlgi Göstermek ve Görmek:

 • Kişilerarası zekayı geliştirmek
 • Empati
 • 7/24 İlişki yönetimi
 • Olumlu iş tanımı
 • İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek
 • Pozitif düşünce becerileri
 • “Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev” felsefesinin anlamı
 • İşimizi sahiplenmek için yapılması gerekenler:
 • Büyük resmi görmek
 • Aidiyet duygusunu geliştirmek
 • Başarıya odaklanmak

 

 • Kritik başarı faktörleri:
 • Stratejik öncelikler ve hedefler
 • Ortak felsefe ve vizyon
 • Takım sinerjisi
 • Motivasyonda Profiller
 • Vaka Çalışması – Değişik İnsanların İhtiyaçları

 

 • Koçluk Yapmak
 • Başarılı Koçluk için

 

 • Olmazsa Olmaz: Geri Bildirim
 • Davranışı Değiştirme Odaklı Geribildirim Görüşmeleri

 

 • Geleceği İnşa Edecek 5 Zihin

HEDEFLERLE YÖNETİM ve BAŞARMA ARZUSU

Süre: 2 gün 

Eğitim İçeriği:

Başarının psikolojisi, kritik başarı faktörleri ve hedef odaklılık gibi konularda farkındalık yaratmak, zorlayıcı hedeflere karşı şüphe, kaygı ve paradigmalarının negatif etkilerini minimize etmek, potansiyellerinin atıl kısmını hissettirerek, performansı bireysel ve kurumsal düzeylerde daha üst bir seviyeye taşımak, yeniliklere pozitif bakış ve heves yaratmak, Sonuç üretme felsefesi gereğince; doğru işi, doğru ve hızlı yapmanın avantajlarını deneyimletmek.

 • Başarının psikolojisi

 

 • Olumlu iş tanımı
 • İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek
 • Pozitif düşünce becerileri
 • “Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev”

 

 • İşimizi sahiplenmek için yapılması gerekenler:
 • Büyük resmi görmek
 • Aidiyet duygusunu geliştirmek
 • Başarıya odaklanmak

 

 • Kritik başarı faktörleri:
 • Stratejik öncelikler ve hedefler
 • Ortak felsefe ve vizyon
 • Takım sinerjisi

 

 • Amaç Nedir? Hedef Nedir?

 

 • SMART Hedefler
 • Belirli
 • Ölçülebilir
 • Kabul edilen
 • Gerçekçi
 • Zamana bağlı

 

 • Hedeflerinize Ulaştığınızı Nasıl Anlayacaksınız?

MÜKEMMEL EKİP YARATMAK

Süre: 2 gün

 Eğitim İçeriği:

 • Ekip Kültürünü Yaratmak
 • Mükemmel ekipleri ayıran özellikler nelerdir?
 • Ekibin vizyon ve misyonu nasıl belirlenir?
 • Ekip hedefleri hangi düzeyde belirlenmelidir?
 • Güçlü yanlar ilkesi ekip içinde nasıl kullanılır?
 • Ekipler arası çatışma nasıl oluşur, nasıl önlenir?
 • ‘Biz ruhu’ nasıl yaratılır? 
 • Ekiplerde Çalışanları Motive Etmek
 • Motivasyon formülü nedir, uygulamaları nelerdir?
 • Ekipteki değerli insanları kaybetmemek için neler yapılmalıdır?
 • Olumlu iş tanımı nedir, nasıl kullanılır?

 

KOÇVARİ LİDERLİK

Süre: 2 Gün 

Amaç:

 • Çalışanın performans yönetimi ve gelişimini sağlamak,
 • Etkin iletişim kurmak
 • Sonuç ve süreç odaklı bakış dengesini kurmak
 • Durumsal liderlik yapabilmek
 • Yönetici ve çalışanda güvenli duruşu desteklemek

Eğitim İçeriği: 

 • Koçluk ve Mentorluk kavramları
 • Durumsal Liderlik Kavramı
 • İnsan beyninin işleyişi ve yöneticilik için önemi
 • Koç/mentor vari yönetici özellikleri ve güvenli duruş
 • Yeni neslin yönetim beklentisi ve koçvari yönetim tarzı uyumu 

YÖNETİM BECERİLERİ

Kimler Katılmalı        Yönetici adayları ve yöneticiler

Süre                           Katılımcı sayısı ve içeriğe göre 2 veya 3 gün 

 • Yönetim nedir?

Liderlik

 • Yöneticilik – liderlik ayrımı
 • Neden lider yöneticilik?
 • X-Y teorisi
 • Liderlik gridi
 • Liderlikte 3 temel unsur

Kişilik gücü

Bilgi gücü

Yetki gücü

 • Liderlik formülü
 • Liderlikte ilkeler
 • Durumsal liderlik

Yönlendirici

Destekleyici

 • Liderlik ve koçluk
 • Otokrat yöneticiden koçluğa

Hedef Saptama

 • Hedef tanımlarına, türlerine ve problemlerine genel bir bakış
 • Hedef planlama
 • Amaçları belirlemek
 • Öncelikleri saptamak
 • Faaliyetleri tanımlamak
 • Stratejik başarı alanlarını saptamak
 • Performans ölçütlerini belirlemek

Yetki devri (delegasyon)

 • Yetki devri nedir?
 • Yetki nin yararları nelerdir?
 • Yetki devri zordur önündeki somut ve psikolojijk engeller nasıl aşılır?
 • Adım adım yetki devri nasıl yapılır?
 • Peki ya ben ne yapacağım?

Yeni Kuşağı Anlama ve Birlikte Çalışma – Y – C Kuşağı

 • Bugun iş hayatına yeni atılan gençler neden daha özgüvenli ve iddialı?
 • Görsel ve teknolojik kuşak olmanin özellikleri
 • Yüksek beklentilerle hayata atılmanin tehlikeleri
 • Daha tembel, daha şımarik, daha “ukala” demek her şeyi açıklıyor mu?
 • Sabır yetecek mi?
 • Yeni kuşakla birlikte çalışmak

Karar Alma

 • Problem ve karar
 • Aklımız nasıl çalışıyor, neden aldanıyoruz?
 • Çözüm geliştirme ve karar alma teknikleri
 • Karar almada takım çalışmasının önemi
 • Karar alma yöntemleri
 • Önceliklerinde ve sınıflandırma
 • Hareket planlaması araçları
 • Hareket planlarının takip edilmesi
 • Vaka ve oyunlar
 • Kim gidecek çalışması

Yönetimde Stratejik Planlama

Yönetimde Stratejik Planlama’nın Anlamı

 • İş dünyasında strateji
 • Stratejik yönetim sürecinin etkinliği

Yönetimde Stratejik Planlama’nin Aşamaları

 • Durum analizi
 • SWOT
 • Rekabet avantajını belirleme
 • Maksimum kazanç sağlayacak stratejiyi oluşturma

Durum Analizi Yöntemleri

 • 7-S
 • PİMS
 • Değer Zinciri
 • SWOT Oluşturma

Rekabet Avantajını Belirleme

 • Temel itici güçler
 • Zamanı dikkate alma

Stratejik Konumlandırma

 • Karlılığı ve piyasa yapısını etkileyen faktörler
 • Ürün ve hizmeti farklılaştırma

Şirketlerin Başarısız Olma Nedenleri

 • Değer yönetimi
 • Günümüz iş dünyasının özellikleri
 • Stratejinin etkileri
 • Kavramlar arası ilişkiler; vizyon, misyon, strateji, politika, plan, program

Stratejik Yönetim

 • Stratejik planlama

Uygulama

 • İzleme
 • Yeniden planlama

Performans değerlendirme ve geri bildirim

 • Performans odaklı yönetim anlayışı
 • Ölçüt zinciri
 • Performans formülü
 • Yönetim aracı olarak geribildirim
 • Davranışa yönelik
 • Performansa yönelik
 • Hangisi en iyi ne zaman
 • Geribildirim modelleri

KİŞİSEL LİDERLİK

Süre: 2 gün

 Amaç

Başarılı, etkili, istenen sonuçları üreten bir profesyonel olmak için gerekli bilgi, beceri, tutum, bakış açısı ve davranışlar hakkında bilgi aktarılması. Ayrıca, kişinin kendi duygu haritalarının ve kişisel liderlik tarzının farkına vararak kendini daha iyi tanıması ve iş yerinde kendi başarı yolunu çizmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitim İçeriği:

Kişisel Yönetim

 • Kişisel İmaj
 • Güvenli, Saldırgan ve Eğilgen Davranışlar
 • Güven oluşturmak

       Motivasyon

 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Öz Disiplin Oluşturmak
 • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
 • Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
 • Mükemmeli Arayış
 • Olumlu İş Tanımı

İlişkiler

 • Kendi Duygularımızı Tanımak ve Yönetmek
 • Duygusal ve Sosyal Zekamızı Geliştirmek
 • İlgi Göstermek ve Görmek
 • İlişkileri Yönetmek
 • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak

  İş Başarısı İçin Kurallar :

 • Kişisel Kalite Standartları Geliştirmek
 • Hayata Karşı Olumlu Bir Tutum Geliştirmek
 • Zekamızı Başarı İçin Kullanmak
 • İşimizi Sahiplenmek
 • İş Hayatı İçin Dersler

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto