HİKAYE ANLATARAK ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Bu eğitim ve work-shop’da katılımcılar, yaşadıkları çatışmaları hikayeleştirecekler, mekanı ve hikayedeki tüm kahramanları oluşturacaklar, onların yerine geçerek isteklerini anlayacaklar ve hikayenin sonunu yaratarak çatışmayı yönetecekler.

Eğitimin ilk gününde çatışma çözümüne yönelik etkileme, müzakere ve iknanın etkenleri üzerinde çalışmalar yapılacak ve eylem önerileri oluşturulacak. İkinci gününde ise her katılımcı çatışma alanlarına yönelik hikayeler oluşturacak ve hikayenin sonuçlarını yazarak çatışmalarını yönetecek.

Kurumsal hayatta çatışmaları nasıl çözdüğümüz, başarılı olma yolundaki diğer çabalarımız kadar önemli. Hatta çatışmaları nasıl çözdüğümüz, başarılı olmamız için gereken becerilerimizi ortaya çıkarabilmemize ya da becerilerimizi ifade edemememize neden olan önemli bir etken. Çatışmalarda  yetersiz kalan, kimi zaman saldırgan kimi zaman da kaçınmacı bir yaklaşım benimseyen kişiler sürdürülebilir bir başarı yolundan uzak kalıyorlar. Oysa ki çatışma çözümünde işbirlikçi yaklaşım benimseyen, karşısındakini kazan kazan yaklaşımıyla ikna eden çalışanların hayatlarındaki başarının daha kalıcı olduğu bir gerçek.

Algı Gözlükleri Ve Tuzakları: Diğer İnsanları Ve Bireysel Farklılıkları Algılarken Düşülen Tuzaklar

Zihin Varsayar Ve Yorumlar:

İlişkilerde Güven Ve Kontrol: “Direksiyon Kimde?”

Kendini Anlatmada Kişisel  Engeller:

Sosyal Rollerin Analizi Ve Kendini Var edebilme:

Transaksiyonel Analiz: “İlişkilerdeki Problemli Dinamikler”

Ebeveyn-Çocuk İlişkisinden Empatik Yetişkinler İlişkisine Geçiş

“Kendimi Anlatıyorum, Ama Anlaşılıyor Muyum?”

İş yerinde çatışma kaynakları

Çatışmaları nasıl çözeriz?

 • Etkileme – Müzakere-İkna
  • 4 Temel etken
  • İnsan Profilleri
 • Duyguları yönetmek
 • Durum değişikliği

 

İkinci gününde her katılımcı çatışma alanlarına yönelik hikayelerini aşağıdaki ana başlıklara odaklanarak oluşturacak ve sonuçlarını yaşayacaklar.

 • Kim bu karakterler?
 • Ne istiyorlar?
 • Ne nedenle (Niçin) istiyorlar?
 • Nasıl arayacaklar?
 • Kim, neden, nasıl bunlara engel olacak?
 • Sonuçları nelerdir?

STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DUYGU YÖNETİMİ

Süre: 1 gün

 Amacı: Mükemmel performansın önündeki en önemli engellerden biri strestir. Bu program, katılımcıların olumlu ve olumsuz stresi ayırt etmelerini, duygularını yöneterek öfkeyi yenmelerini, stresi yönetmelerini ve kendi performansları için bir engel olmaktan çıkarıp tam tersine performans arttırıcı bir faktör olarak kullanmalarını sağlamak. 

Eğitim İçeriği:

 • Stresin bedene etkisi
 • Psikolojik özellikler
 • Olumlu ve olumsuz stresler
 • Stres kaynakları
 • İş stresi
 • Tükenme belirtileri
 • Kaygılar
 • Stresle Başa çıkma
 • Nefes egzersizleri
 • Gevşeme egzersizleri
 • Zihinsel düzenleme

Duygu yönetimi – öfkeyi yenmek

 

STRATEJİK BAKIŞ, PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME

Süre: 2 gün 

Amaç: Problemler karşısında stratejik bakış geliştirmelerini, problemlerin kök analizini yapabilmelerini, problem önündeki engelleri görebilmelerini ve alışılan çözüm yolları dışında öğrendikleri teknikler ile farklı çözümler üretebilmelerini sağlamak, iyi bir kararın özellikleri ve karar verme stratejileri üzerinde durarak yol haritaları belirlemek.

Şirket kaynaklarını daha verimli kullanma ve süreçleri daha etkin hale getirme konusunda da çözüm üretebilme üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Eğitim İçeriği: 

 • Problem nedir?
 • Problem çözme süreci
 • Problemin belirlenmesi
 • Bir problemin zihinde tasarımlanması
 • Problem nedenleri
  • Algı
  • Balık Kılçığı
  • SWOT
 • Problem çözmenin önündeki engeller
 • İşleve saplanma
 • Bir problemin ifade ediliş biçiminin önemi
 • Beynin güçlü yanı
 • Yaratıcı problem çözme teknikleri
  • Araç amaç analizi – alt hedefler
  • Analojik düşünme
  • 6 Şapkalı Düşünce Tekniği
  • 5N-1K
  • İlerleme Çözüm Matriksi
  • 360 derece Düşünme
  • Fikir merdiveni
  • Mind mapping – zihin Haritası
  • Nitelikleri sıralama- bağlantı Kurma
 • Karar Verme
 • İnsanlar akıl yürütürken ne gibi hatalar yaparlar?
 • İnsanlar karar veirirken ne tip akıl yürütme “tuzaklarına” düşerler?
 • Dugular karaları nasıl etkiler?
 • Karar verme prosesi
 • İyi bir kararın özellikleri
 • Çok kriterli seçme matriksi
 • Karlılık Bazlı Karar Verme Stratejileri- Beklenen Yarar
 • Kararla İlgili Denetim Listesi Oluşturma

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Süre: (2 gün)

Günümüz kurumlarında, çalışan profili giderek daha da çeşitlenmektedir.  Birbirinden farklı altyapı, kişilik, eğitim, kültür ve deneyime sahip bir insan gücüyle iş yaşamının giderek karmaşıklaşan, artan ve hızlanan talepleri karşılanırken çatışma ortamının doğması kaçınılmazdır.

Bu eğitimin amacı:

 • Katılımcıların çatışma çeşitleri, nedenleri ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olmalarını,
 • Çatışmaları başarılı bir şekilde yönetebilmek için, kendi duygularını ve çatışma tarzlarını çeşitli uygulamalarla farkederek kendilerini yönetme becerisi kazanmalarını sağlamak.

Eğitim İçeriği:

 • Çatışma
 • Çatışmanın 3 Unsuru:
  • Çatışmaya Giren
  • Çatışma Konusu
  • Çatışmanın Sonucu
 • Çatışma Tanımları
 • Çatışma Nedenleri
 • İşbölümü / Rollerin Net Tanımlanmaması
 • Karşılıklı Bağımlılık
 • Sınırlı Kaynakların Paylaşılması
 • Ortak Karar Verme Zorunluluğu
 • Kişilik, Kültür, Algı, Duygu, İhtiyaç ve Amaç Farklılıkları
 • Motivasyon Eksikliği
 • Grup Etkileşiminin Çatışmaya Yansıması
 • Çatışma Çözümleme ve MüdahaleTeknikleri
 • Genel Yaklaşımlar
 • İlgi Bazlı İlişki Yaklaşımı
  • Önce İlişki
  • Kişiyi Olaydan Ayırmak
  • Görünenin Altındakini Anlamak
  • “Verileri” Ortaya Koymak
  • Ortak Çözüm Üretmek
 • Thomas Killman Çatışan Tarzlar Kuramı ve Testi
  • Hangi Tarz Ne Zaman?
 • Toplantılardaki Çatışmaları Yönetmek
 • Ekip İçi Çatışmayı Yönetmek
 • Çatışma Yönetiminde Gerekli Araç ve Beceriler
 • Liderlik Özellikleri
  • Etkileme ve İkna
  • Güvenilme
  • Adil Olma
  • Durumsal Liderlik
 • İletişim Becerileri
  • Dinleme
  • Soru Sorma (5N1K)
  • Empati Kurabilme
  • Çatışan Tarafların Gerçek Dünyalarını Anlamak
   • Soğan Modeli
  • Farklı Kişilikler, Farklı Yaklaşımlar
   • Mc Cleland Sosyal İhtiyaçlar Kuramı
  • Kişisel ve Sosyal Zeka
   • Çoklu Zeka Envanteri(Uygulama)
  • Güvenli Davranış
  • Yapıcı Geribildirim Alabilme / Verebilme (Uygulama)

ZOR KİŞİLİKLER VE ZOR DURUMLARLA BAŞA ÇIKMA

Süre:       2 gün

Amacı:   Zor kişilerle ve onların yarattığı zor durumlarla başa çıkabilmek için benimsememiz gereken tutumları ve gerekli teknikleri içermektedir. Konu bütün yönleriyle ele alınmakta, seminer içerisinde kendi yaşadıkları gerçek  durumları tartışan katılımcılara kişisel eylem planları verilmektedir.

Katılımcılar bu seminerin sonunda aşağıdaki konulara yönelik bilgi, beceri ve yetkinlik kazanacaklardır.

 • Hayatınızdaki zor kişileri anlamak
  • İyi niyetle yapıldığı halde durumu daha kötüleştiren hatalar
  • Takım, takım oyuncusu olmayan kişiyle nasıl başa çıkabilir?
  • Alaycılığa karşı en iyi yanıt nedir?
  • Kendini bir üst pozisyonda gören kişiyle nasıl başa çıkılır?
  • Bir sorunu çözmek için üçüncü bir taraf ne zaman ve nasıl dahil edilmeli?
 • Tam olarak ne yapılması ve ne söylenmesi gerektiğini bilmek
  • Bir kişi –hatta patron- bağırmaya başlarsa ne yapmalı?
  • Birisi sizin fikrinizi sahiplenip övgü alırsa ne yapmalı?
  • Zor bir ilişkinin kurtarılmaya değip değmeyeceğini nasıl belirlemeli, değmeyecekse ne yapmalı?
  • Bir kişiyi kin tutmaktan vazgeçirmenin en iyi yolu
  • Başkalarına, size söylediğinin tam tersini söyleyen kişiyle ne yapmalı?
  • Zor kişinin bir üst amirine ne zaman ve nasıl gitmeli?
  • Herşeyi kişisel algılayan hassas kişilerle nasıl ilgilenmeli?
 • Zor kişilerin hedefi olmamak
  • Birisi sizi insafsızca eleştirirse ne yapmalı?
  • Mazeret bulan ve  suçlayıcılar ile nasıl baş edilebilir?
  • Birinin tehditi ile karşılaşıldığında ne yapılabilir?
  • Damarınıza basılması nasıl önlenebilir?
  • Çalışmayan ancak “Patronun Gözdesi” olanlar ile nasıl baş edilmeli?
 • İnsanların içindeki iyiyi ortaya çıkarmak
  • Rekabetçi iş arkadaşları ile nasıl çalışıılır?
  • Bireysel çalışmayı tercih edenler ile nasıl başedilmeli?
  • Sözünü tutmayacağından süphelendiğiniz durumda ne yapmalı?
  • Agresif insanlara çatışmaya girmeleri yerine başka seçenekler sunmak
  • Zor insanlarla başa çıkmak için kullanılacak beden dili
  • Yöneticiler için: itaat etmeyen, tembel ve işlerini sevmeyen kişiler ile nasıl başa çıkılabilir?

Eğitimin İçeriği:

 • Zor kişi kimdir?
 • Zor kişi ile mücadele konusunda strateji nasıl geliştirilir?
 • Kişiyi zor hale getiren faktörlerin analizi
 • Zor kişiyi daha iyi tanımak için davranışsal analiz
 • Davranışsal analiz sonucunda zor kişiyle başa çıkma yöntemleri
 • Eylem planlarının oluşturulması
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto