Yeni Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda Ticari İşletme

Süre: 2 gün

Eğitimin İçeriği :

 1. Yürürlükteki ve Yeni Ticaret Kanununda Ticari İşletme Kavramı:
  1. Tanım
  2. Organizasyon Yapısına göre Ticari İşletme : Şahıs-Adi ortaklık ve şirketler

–          Şahıs işletmesi ve Adi ortaklık

–          Ticari Şirketler : Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleri

 1. Büyüklüğüne Göre Ticari İşletme : Büyük işletmeler ve KOBİ’ler
 1. Tek ve Gurup Şirketleri : Yeni TTK ile gelen yeni bir tanım: Şirketler Topluluğu
 1. Halka Açık – Kapalı Şirket
 1. Sermaye Şirketleri :Anonim Şirket –Limited Şirket
  1. Kuruluş
  2. Genel Kurul
  3. Yönetim Kurulu
  4. Denetim
 1. Ticari Defter ve Kayıtlar
 1. Şirket ve Ortak ilişkileri
 1. Ticari işletmenin Yönetim ve Temsili:
 1. Müdür/Yönetim Kurulu
 2. Temsilci
 3. Ticari Mümessil- Ticari Vekil
 1. Ticari İşletmenin Malvarlığı :
 1. Varlıklar: maddi varlıklar, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticaret unvanı diğer varlıkları
 1. Borçları ve sorumluluğu  Sorumluluğun gurup şirketlerinde genişletilmesi
 1. Ticari İş
  1. Ticaret Kanununda Ticari İş Tanımı
  2. Borçlar Kanununda yeni bir kavram : Genel İşlem Şartları
  3. Haksız Rekabetin Ticari işletmenin varlığı ve Genel İşlem Şartları perspektifinde yeniden değerlendirilmesi
 1. Borçlar ve Sorumluluk Hukuku :
  1. Genel Olarak Borçların Nedenleri ve Sorumluluk Hukuku
  2. Ticari İşletme Hukuku bakımından sorumluluğun analizi

–          İşletmenin sorumluluğu

–          Yönetici ve ortakların sorumluluğu

–          Kamusal borçlar bakımından sorumluluk

VERGİ HUKUKU

Katılımcı Sayısı : 20 Kişi

Süre : 2  Gün

Eğitimin İçeriği :

 • ·Vergi Hukuku Nedir? İlkeleri ve Uygulama Esasları Nelerdir?
 • ·Bankalar Açısından Gelir Vergisi Hükümleri

–      Vergilendirme ve Beyan

–      Stopaj

–      Mevduata İlişkin Gelir Vergisi Hükümleri

–      Menkul Kıymetlere İlişkin Hükümler

–      Repo’ya İlişkin Hükümler

–      Off-shore İşlemlerine İlişkin Hükümler

–      Diğer

 • Bankalar Açısından Kurumlar Vergisi Hükümleri

–     Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi

–     Hesaplanması

–     İstisnalar

–     Dağıtılabilir Kazanç

 • Bankalar Kanununda Yer Alan Düzenlemeler
 • Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Düzenlemeler
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması
 • Damga Vergisi Uygulaması
 • Diğer Vergi Uygulamaları

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

BANKALAR KANUNU

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Tanımlar

 • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

–        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

–        Bankalar Yeminli Murakıpları

 • Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi

–        Kuruluşta Arana Şartlar

–        Kurucularda Aranan Şartlar

–        Bankaların Ana Sözleşme ve ortak Değişiklikleri

 • Bankaların Teşkilat vee Organları

–        Genel Kurul

–        Yönetim Kurulu

–        Genel Müdür ve Yardımcıları

–        Kredi Komitesi

–        Denetçiler

–        Banka Müfettişleri

 • Mevduata İlişkin Hükümler

–        Mevduatın Sigortalanması

–        Mevduatın Zaman Aşımı

–        Mevduatın Gizliliği ve Banka Sırrı

 • Krediler

–        Genel Kredi Sınırı

–        Dolaylı Krediler

–        İştiraklere Kredi Sınırı

–        Banka Ortaklıklarına ve Çalışanlara Kredi Sınırı

 • Gayrimenkul Üzerine İşlemler

 • Bankaların Denetimi

–         Denetim Sonucunda Alınacak Tedbirler

–         Bankanın Başka Bir Banka İle Birleştirilmesi

–         Banka Yönetiminin Fona Devredilmesi

 • Tasarruf            Mevduatı Sigorta Fonu

 • Banka Yöneticilerinin Şahsi Sorumluluğu

 • Türkiye Bankalar Birliği

 • Cezai Hükümler

–         İdari Suç ve Cezalar

Adli Suç ve Cezalar

TEMİNAT HUKUKU

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Teminat Hukukuna Giriş

 • Gayrimenkul Rehni (İpotek)

–         İpotek Verme Ehliyeti

 • Gerçek Kişilerin İpotek Verme Ehliyeti
 • Tüzel Kişilerin İpotek Verme Ehliyeti

–         İpoteğin Tesisi

–         İpoteğin Çeşitleri

–         İpotekte Derece Sistemleri

–         İpotekli Taşınmazın İcra Yolu İle Satışı

–         İpoteğin Sona Ermesi

 • Menkul (Taşınır) Rehni

 • Ticari İşletme Rehni

–         Rehnin Konusu

–         Rehnin Kapsamı

–         Ticari İşletme Rehninin Kuruluşu

–         Ticari İşletme Rehninin Hükümleri

 • Kefalet Akdi

–         Kefalet Akdinin Şartları

–         Kefalet Akdinde Ehliyet

–         Kefaletin Türleri

–         Kefilin Hakları ve Sorumluluğu

–         Kefalet Akdinin Sona Ermesi

 • Banka Teminat Mektupları (Garanti Akdi)

–         Teminat Mektuplarının Çeşitleri

 • Süreli ve Süresiz Teminat Mektupları
 • Limit Dahili ve Limit Harici Teminat Mektupları

–         Kefalet ve Garanti Akdi Ayırımı

–         Teminat Mektuplarının Tazmini

–         Teminat Mektuplarının Haczi

–         Teminat Mektuplarında Vade

Teminat Mektubundan Doğan Sorumluluğun Sona Ermesi

İşletmelere Tanınan Vergi Avantajları

Eğitimin İçeriği:

Vergi avantajı nedir?

Hangi vergilerde vergi avantajı vardır?

–          Dolaysız vergilerde

–          Dolaylı vergilerde

İstisna

Dolaysız Vergilerde : GVK , KVK

Muafiyet

–          Esnaf Muaflığı

–          Serbest meslek kazançlarında vergiden muaf serbest meslek erbabı, telif kazançlarında

–          Kira gelirlerinde istisna

–          Ücretlerde istisnalar

–          MSİ’larında istisnalar

–          Ticari kazançlarda (Kurum kazançlarında)

 • 4325 sayılı Kanunla ilgili istisna
 • Türk Gemi siciline kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Sağlanan Kazançlarda istisna,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki Yazılım ve Ar-Ge’ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda istisna,
 • Serbest Bölgelerdeki Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İstisna
 • Diğer Kanunlarda yer alan istisnalar
 • KVK Md. 8 Yurtdışı inşaat, onarma ve montaj işleri
 • KVK Md. 12 G.menkul ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası
 • Bankaların devir ve Birleşmeleri ile G.menkul ve iştirak hisseleri satışından doğan kazançlarda istisna
 • Yatırım indirimi istisnası (Harcamalarda avantaj)
 • ARGE harcamaları  (Harcamalarda avantaj)
 • Bağış ve Yardımlar  (Harcamalarda avantaj)
 • Kurumlarda kar dağıtmamak, karı sermayeye eklemek (vergide avantaj)
 • Verginin terkini  (vergide avantaj)
 • Tecil ve Taksitlendirme ( Ödeme kolaylığı)

Dolaylı Vergilerde:

KDV

–          Md.12

–          Geç. Md. 17 Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimi

–          KDK Kanununda yer alan istisnalar 17. madde ve diğer istisnalar

 • GVK’nın 81 ve KVK’nın 37 ve 39. maddelerine göre yapılan işlemler
 • Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna (13/d)
 • Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri (17/4-k)

–          KDV’de tecil-terkin uygulaması

BSMV

–          Md. 29/m        KOBİ kredileri

–          Md. 29/o          Zorunlu döviz ve efektif devirler

–          Md. 29/r          Konut kredileri

Emlak Vergisi

–          EVK md. 4.      Daimi muaflıklar

–          EVK md. 5.      Geçici muaflıklar (Mesken olarak kullanılan bina ve apt. daire)

(Turizm End. Teşvik Kanunu uyarınca turizm müessesesi belgesi almış GV ve KV mükelleflerinin binaları)

VUK’da yer alan avantajlar:

–          Karşılıklar

–          Reeskont uygulaması

–          Verginin terkini

 • Bölgelerde
 • Mallarda
 • Harcamalarda
 • Vergilerde

Finansal Kiralama

Vergi Teşvik Mevzuatı

Katılımcı Sayısı 20 kişi

Süre 2  gün

Eğitmenler Av. Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

 • Vergi Avantajı Nedir?

–          Hiç vergi vermemek (vergi kaçırma, vergiden kaçınma)

–          Az vergi vermek

–          Vergiyi geç ödemek

 • Hangi Vergilerde Vergi Avantajı Vardır?

–    Dolaysız vergilerde

–    Dolaylı vergilerde

 • Dolaysız Vergilerde : GVK, KVK (istisna, muafiyet)

–   Esnaf muaflığı

–   Serbest meslek kazançlarında vergiden muaf serbest meslek erbabı; telif kazançları

–   Kira gelirlerinde istisna

–   Ücretlerde istisnalar

–   MSİ’larında istisnalar

–   Ticari kazançlarda (kurum kazançlarında)

 • § 4325 sayılı Kanunla ilgili istisna
 • § Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden sağlanan kazançlarda istisna
 • § Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki yazılım ve  Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan elde edilen kazançlarda istisna
 • § Serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançlardan istisna
 • § Diğer kanunlarda yer alan istisnalar:
  • KVK Geçici Md. 24 ve KVK Md.8 Yurtdışı inşaat, onama ve montaj işleri
  • KVK Geçici Md.28/a Gayrımenkul ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası
  • KVK Geçici Md.29 Bankaların devir ve birleşmeleri ile gayrımenkul ve iştirak hisseleri satışından doğan kazançlarda istisna
  • Yatırım indirimi istisnası (Harcamalarda avantaj)
  • ARGE harcamaları istisnası (Harcamalarda avantaj)
  • Bağış ve yardımlar istisnası (Harcamalarda avantaj)
  • Kurumlarda kar dağıtmamak, karı sermayeye eklemek (Vergide avantaj)
  • Verginin terkimi (Vergide avantaj)
  • Tecil ve taksitlendirme (Ödeme kolaylığı)
 • Dolaylı Vergilerde

KDV

–         Geçici Md.10: KVK geçici 28/a kapsamındaki teslimler

–         Geçici Md.17: Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimi

–         KDK Kanunu’nda yer alan istisnalar: 17. madde ve diğer istisnalar

 • GVK’nın 81 ve KVK’nın 37 ve 39. maddelerine göre yapılan işlemler
 • Araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda istisna (13/d)
 • Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri (17/4 –k)

–         KDV’de tecil-terkin uygulaması

BSMV

–         Madde 29/m  KOBİ kredileri

–         Madde 29/o   Zorunlu döviz ve efektif devirleri

–         Madde 29/r   Konut kredileri

EMLAK VERGİSİ

–         EVM Md.4 Daimi muaflıklar

–         EVK Md.5 Geçici muaflıklar ( Mesken olarak kullanılan bina ve apt. Daire, Turizm endüstrisini Teşvik Kanunu uyarınca turizm müessesesi belgesi almış GV ve KV mükelleflerinin binaları)

VUK’da Yer Alan Avantajlar

–         Yenileme fonu uygulaması

–         LİFO yöntemi (stok değerlemesinde)

–         Karşılıklar

–         Reeskont uygulaması

–         Verginin terkini

 • Bölgelerde
 • Mallarda
 • Harcamalarda
 • Vergilerde

–         Finansal kiralama

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

İpotek ve Hukuksal Boyutları

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  gün

Eğitmenler Av.Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

 • İpotek Konusuna Giriş

–Ayni Bir Hak Olması

–Öncelik Hakkı Tanıması

–Herhangi Bir Alacak İçin Tesis Edilebilmesi

–Türk Lirası Olarak Tesis Edilmesi

–Yabancı Paralar Üzerinden Tesis Edilme Şartı

–Miktarının Alacağın Değeri İle Sınırlı Olması

–Gayrimenkul Maliki İle Borçlunun Aynı Şahıs Olmasının Gerekmemesi

 • İpotek Verme Ehliyeti

–Gerçek Şahıslar Yönünden

–Tüzel Kişiler Yönünden

 • İpoteğin Tesisi

–Resmi Senet

–İpotek Belgesi

–Birden Fazla Gayrimenkulun İpotek Edilmesi

 • İpoteğin Hükümleri

–İpotekli Gayrimenkulun Başkasına Devri

–İpotekli Gayrimenkulu Alanın Borcu Kabul Etmesi

–Anapara İpoteği ve Limit İpoteği Ayrımı

–Mütemmim Cüz ve Teferruattın İpoteğin Kapsamına Alınması

 • İpoteğin Çeşitleri

–    Tescile Tabi Kanuni İpotek

–    Gayrimenkul Satıcısının Kanuni İpotek Hakkı

–    İnşaatçıların Kanuni İpotek Hakkı

 • İpotek Dereceleri

 • İpotekli Gayrimenkulun İcra Yolu İle Satışı

 • İpoteğin Sona Ermesi

Çek İşlemleri ve Hukuku

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  gün

Eğitmenler Av. Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

 • Çekin Hukuki Mahiyeti ve Fonksiyonları
 • Çekin Şekil Şartları

–         Çekin Muhtevası

–         Çek’e Ödeme

 • Genel Olarak
 • Çek’te İbraz Süresi

–         Çekin Ödenmemesi ve Hamilin Müracaat Hakkı

 • Çekten Cayma ve Ödemeden Men

–         Bankanın Sorumluluğu

–         Çek’te Zaman Aşımı

 • Çek ve Çekle İlgili İşlemler – TL

–         Çekin Taşıması Gereken Unsurlar

–         İbraz Süresi

–         Çek Türleri

–         Karşılıksız Çek İşlemleri

–         Takas Çek İşlemleri

–         Çek Karnesi Verilecek Müşterilerden İstenecek Belgeler

–         Çeklerde Ciro

–         Çeklerde Düzeltme Hakki

 • Dövizli Çekler

–         Travelers Çek

–         Euro Çek

–         Banka Çekleri

–         Şahıs Çekleri ( Şahıs ve Banka çekleri)

 • Uluslararası Ödeme Emirleri

 • Çeklerin Tahsile Alınması

Çeklerin İştira Edilmesi

Vergi Mevzuatı

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  gün

Eğitmenler Av. Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

 • Vergi Hukuku’ na İlişkin Temel İlkeler ve Uygulama Esasları

–       Mükellef –Vergi sorumlusu

–       Vergiyi doğuran olay

–       Verginin tarafları

–       Vergi alacağını ortadan kaldıran haller

–       Vergi cezaları ve cezaları ortadan kaldıran haller

–       Vergi Kanunlarında süre uzatan haller

–       Sorumluluk uygulaması

* Kanun temsilcilerinin sorumluluğu

* Katma Değer Vergisinde stopaj uygulaması

 • Gelir Vergisi Hükümleri

–       Vergilendirme ve Beyan

–       Stopaj

–       Mevduata İlişkin Gelir Vergisi Hükümleri

–       Menkul Kıymetlere İlişkin Hükümler

* Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili gelirlerinin

vergilendirilmesi

* Eurobond’ların vergilendirilmesi

–       Repo’ya İlişkin Hükümler

–       Off-shore İşlemlerine İlişkin Hükümler

–       Diğer

 • Kurumlar Vergisi Hükümleri

–     Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi

* İndirilecek giderler

* İndirilemeyecek giderler

–     Hesaplanması

–     İstisnalar

–     Dağıtılabilir Kazanç

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması
 • Damga Vergisi Uygulaması
 • Veraset ve İntikal Vergisi’nin İlgili Hükümleri
 • Diğer Vergi Uygulamaları

–         Emlak Vergisi

–         İlan ve Reklam Vergisi

–         Çevre Temizlik Vergisi

–         Motorlu Taşıtlar Vergisi

–         Harçlar

Sözleşmeler Hukuku

Süre 1 gün

Eğitmen Av. Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

I. 1. Borç kavramı

2. Borç ilişkisinin nisbi niteliği

3. Borcun kaynakları

4. Hukuki işlemler

4.1. Hukuki işlemlerin çeşitleri

4.2. Hukuki işlem ehliyeti

5. Sözleşmenin meydana gelmesi

5.1. İcap

5.2. Kabul

5.3. Sözleşmenin tamamlandığı ve hüküm ifade ettiği an

6. Sözleşmenin şekli

7. İrade ile beyan arasında istenerek yaratılan uygunsuzluk, özellikle muvazaa

8. İradeyi sakatlayan sebepler

8.1. Hata

8.2. Hile

8.3. Gabin

8.4. İkrah (Zorlama)

9. Sözleşmenin konusu (Sözleşme serbestisi ve sınırları)

10. Temsil

10.1. Kanuni Temsil

10.2. İradi Temsil

11. Borçların ifası

12. Alacaklının ve borçlunun temerrüdü

13. Borçların sona ermesi

13.1. İbra

13.2. Tecdit (Yenileme)

13.3. Takas

13.4. Zamanaşımı

14. Müteselsil borçlar

15. Cezai şart

16. Alacağın temliki

17. Vekalet sözleşmesi

II. Şirket İhtiyaçlarına Göre Uygulamada Sıklıkla Karşılaşılan Muhtelif Başlıklar

1. Tacir

1.1. Tacir olmanın hukuki sonuçları

1.2. Fatura ve teyid mektubu

1.3. Tacirler arasındaki ihbar ve ihtarların şekli

2. Takip hukuku

2.1. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan ödeme ve icra emri örnekleri

2.2. İtiraz ve şikayet süreleri

2.3. İtiraz Yolları

Kıymetli Evrak Hukuku

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 1  Gün

Eğitmenler Av.Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

 • Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları

 • Kıymetli Evrakın Ziyaı

 • Kambiyo Senetlerinin Müşterek Özellikleri

 • Kambiyo Senetlerinde Ehliyet

 • Kambiyo Senetlerinde İmza

 • Kambiyo Senetlerinde Temsil

 • Bono

–         Bononun Şekil Şartları

–         Bonoda Vade

–         Bononun El Değiştirmesi – Ciro

–         Bonoda Ödeme

–         Bononun Ödenmemesi

–         Protesto

–         Bonoda Zamanaşımı

 • Çek

–         Çekin Hukuki Mahiyeti ve Fonksiyonları

–         Çekin Şekil Şartları

–         Çekin Kapsamı

–         Çekin El Değiştirmesi

–         Çekte Ödeme

–         Çekden Cayma

–         Ödemeden Men

–         Muhatabın Sorumluluğu

–         Keşidecinin Durumundaki Değişiklikler

–         Çekde Zamanaşımı

–         3167 Sayılı Çek Kanunu

–         Bankanın Yükümlülükleri

–         Karşılığı Kısmen veya Tamamen Bulunmayan Çeklerde Yapılacak İşlemler

–         T.C. Merkez Bankası’na Bilgi Verilmesi

–         Savcılığa İhbar Mükellefiyeti

 • Poliçe

–         Poliçenin Şekil Şartları

–         Poliçeyi İmza Edenlerin Sorumluluğu ve Muteber Olmayan İmzalar

–         Yetkisi Olmaksızın İmza

–         Keşidecinin Sorumluluğu

–         Poliçe Tutarının Muhtelif Şekillerde Gösterilmesi

 • Uygulamada Çek, Poliçe ve Bononun Farkı Ticari Piyasadaki Yerleri ve Önemleri

Temel Hukuk Bilgileri

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitmenler Av. Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

TEMEL HUKUK

 • Hak ve Hukuk Kavramları

–         Hukukun Tanımı

–         Hukukun Dalları: Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Karma Nitelikli Hukuk

–         Hukukun Kaynakları

–         Uygulama Yönünden Yazılı Hukuk Kuralları

–         Hukuk Devleti

–         Hukuk Alanındaki Yaptırımlar: Yaptırımın Niteliği ve Çeşitleri

 • Hak Kavramı

–         Kamu Hakları

–         Özel Haklar

–         Hakların Edinilmesi ve Kaybedilmesi

–         Hakların Kullanılması

–         Hakların Korunması

 • Hukuksal İşlemler

–         Hukuksal İşlemlerin Özellikleri

–         Hukuksal İşlemlerin Çeşitleri

–         Hukuksal İşlemlerde Biçim ve Yöntem

–         Hukuksal İşlemlerde Ortaya Çıkan Aksaklıklar

 • Şahsın Hukuku

–         Gerçek Kişiler: Gerçek Kişilerin Hakları Kullanma Ehliyeti Açısından: Temyiz Kudreti, Reşit Olmak, Mahcur Olmamak.

–         Gerçek Kişilerin Hakları Kullanma Ehliyeti Açısından: Ehliyetliler, Ehliyetsizler.

 • Tüzel Kişiler

–         Kamu Hukuku Tüzel Kişileri

–         Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Dernekler, Vakıflar, Şirketler)

–         Tüzel Kişilerin Ehliyeti

 • Aile Hukuku

–         Karı ve Kocanın Hak ve Ödevleri

–         Aile Birliğinin Temsili

–         Velayet-Vesayet

–         Karı – Kocanın Mallarının İadesi

 • Miras Hukuku

–         Genel Olarak Miras Hukuku

–         Kanuni Mirasçılar

–         Veraset İlamı ve Mirasçılara Ödeme

 • Eşya Hukuku

–         Rehin Hukuku

–         Gayrımenkul Rehni ve İpotek:

 • Gerçek ve Tüzel Kişilerin İpotek Verme Ehliyeti
 • İpoteğin Tesisi
 • İpoteğin Hükümleri
 • İpotek Dereceleri ve Hazırlanırken Dikkat Edilecek Unsurlar
 • İpoteğin Sona Ermesi

–         Menkul Rehni

 • Teslimi Meşrut Rehin (Teslim Koşullu Rehin)
 • Hapis Hakkı
 • Alacak Rehni

–         Ticari İşletme Rehni

 • Rehnin Konusu
 • Rehnin Tarafları
 • Rehnin Kapsamı
 • Rehnin Kuruluşu ve Hükümleri (Rehin Sözleşmesi ve Tescili; Tescilin Diğer Sicillere Bildirilmesi)
 • Rehnin Sona Ermesi

BORÇLAR HUKUKU

 • Akitler

–         Akitlerin Kuruluşu ve Türleri

–         Akitlerin Kuruluşu ve Türleri

–         Akitlerin Şekli

–         Temerrüt ve Temerrüt Faizi

 • Kredi Sözleşmesi ve Kar Akdi

–         Akitlerin Kuruluşu ve Türleri

 • Kefalet Akdi

–         Kefaletin Şartları

–         Kefilin Sorumluluğu

–         Kefaletin Sona Ermesi

 • Garanti Akdi (Teminat Mektupları)

–         Genel Esaslar

–         Teminat Mektuplarının Çeşitleri

–         Garanti Akdinin Hukuki Niteliği ve Sonuçları

 • Vekalet Akdi

–         Vekalet Akdinin Şekli ve Kapsamı

–         Vekaletin Sona Ermesi

 • Havale Akdi
 • Alacağın Temliki

–         Alacağın Temkinin Türleri

–         Temlikin Hükümleri:

 • Temlik Eden ve Alan Arasındaki İlişkiler
 • Borçlu ile Temlik Eden Arasındaki İlişkiler
 • Temlik Alan ile Borçlu Arasındaki İlişkiler
 • Borcun Nakdi

–         Borcun Nakli Türleri

–         Borcun Naklinin Hüküm ve Sonuçları

 • Takas

–         Takasın Yasal Koşulları

Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ

Katılımcı Sayısı 20 kişi

Süre 2 gün (9.30-17.30)

Eğitmen Dr. Cahit Evcil

Eğitimin İçeriği

 • Sosyal güvenlik ve sosyal sigorta kavramları
 • Sosyal sigortalar kanununun genel hükümleri ve kapsamı
 • İşyerinin tanımı ve kapsamı
 • İşyerlerinin tescili
 • İhaleli işlerde ve diğer özellik gösteren işlerde işyeri tescili
 • Sigortalıların kuruma bildirilmesi
 • Sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar
 • Hizmet sözleşmesi türleri
 • Şirket ortaklarının sigortalılığı
 • Sigorta primi, prime tabi olan ve olmayan kazançlar
 • Prime esas kazancın saptanması
 • Aylık prim ve hizmet belgesi
 • E-bildirge uygulaması
 • Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi
 • Yersiz alınan sigorta primlerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar
 • İdari para cezası uygulamaları
 • İşsizlik sigortası uygulamaları

İş Hukuku Uygulamaları

Katılımcı Sayısı 20 kişi

Süre 2 gün (9.30-17.30)

Eğitimin İçeriği

 • İş hukukunun temel kavramları
 • İş hukukunun kapsamı
 • İşyerinin ve işçilerin tesciline ilişkin usul ve esasları
 • İş sözleşmesi
 • İş sözleşmesi türleri
 • İş sözleşmesinden doğan haklar ve borçlar
 • İş sözleşmesinin feshi
 • İhbar ve kıdem tazminatı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
 • İşin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar
 • Çalışma ve dinlenme süreleri
 • İş güvencesi uygulaması
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
 • İş hayatının denetimi

İş hukukunda idari para cezaları

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto