FİNANS DIŞI YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI

EĞİTİMİN AMACI :  Eğitim, şirketlerde finans dışı departmanlarda çalışan üst/orta kademe yöneticilere, şirketin mali tablolarına bakarak nasıl okunabileceği ile şirket yönetimi, karlılığı / verimliliğini arttırabilecek finansal uygulamalar konusunda bilgiler vermeyi ve finans departmanı ile iletişimin güçlendirilmesine yönelik altyapıyı kazandırmayı hedeflemektedir

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

       . Temel Mali Tabloların Anlaşılması

– Tek Düzen Hesap Planı ve Mizan

– Bilanço

– Gelir Tablosu

        . Yardımcı Mali Tablolar

– Fon Akım Tablosu

– Nakit Akım Tablosu

– Diğer Tablolar ile ilgili özet bilgi :

. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

. Özvarlık Değişim Tablosu

. Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

. Kar Dağıtım Tablosu

  . Bir Şirketi Mali Tablolarını İnceleyerek Okumak 

– Etkin bir finansal yönetim eksikliğinin şirkete maliyeti

– Finansal analiz; nasıl ?, ne zaman, kimin için ?

– Finansal analizde sektörel farklılıklar ve mali tablolara etkisi

– Finansal analizde konjonktürel ve mevsimsel özelliklerin etkisi

– Karlılık mı ? Nakit akışı mı ? Yoksa her ikisi mi ?

– Sağlıklı bir karlılık ve nakit akışı dengesi nasıl kurulur, nasıl ölçülür ?

– Tahakkuk (hesap) ve nakit bazlı büyüklüklerin anlaşılması, yorumu,

şirket üzerindeki etkisi 

 • Mali Analiz Yöntemleri Yardımıyla Şirketin Finansal Yönetimi

          – Bilanço ve gelir tablolarının yüzde ve trend analizleri

– Likidite, mali yapı, borç ödeme, faaliyet ve karlılık düzeyini ölçen

Oranlar, oran standartları ile karşılaştırma ve yorumlar

– Basit tahmin teknikleriyle şirketin mali performansının arttırılmasına,

mali risklerinin azaltılmasına yönelik önlemler   

 

 • Finansal Anlamda Geleceğin Planlaması, İşletmelerde Basit Anlamda Finansal Planlama ve Kontrol

   – Finansal planlama araçları, hazırlanması ve kullanılması

   – İşletme bütçelerinden yararlanmak

   – Nakit bütçeleri

– Proforma bilanço

– Proforma gelir tablosu

– Proforma fon akım, nakit akım analizi

OLASI BİR FİNANSAL KRİZ İŞLETMENİZİ NE KADAR ETKİLEYECEK?

OLASI BİR FİNANSAL KRİZ İŞLETMENİZİ NE KADAR ETKİLEYECEK ?

Son zamanlarda hem uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde kriz beklentileri artmaktadır. Uluslararası düzeyde, bir yandan  A.B.D.’nin notunun düşürülmesi, diğer yandan Avrupa Birliği’nin zayıf ekonomik verileri nedeniyle kriz beklentileri yükselmektedir. Yunanistan, Portekiz, İrlanda’nın notlarının düşmesinden ve ödeme güçlüğüne girmesinden sonra İspanya, İtalya hatta Fransa’nın yüksek kamu borçları nedeniyle yaşadığı sorunlar ve notlarının düşme olasılıkları uluslararası yatırımcıları ürkütmekte ve uluslararası serbest likiditenin daralmasına neden olmaktadır. Ulusal düzeyde ise milli gelire oranla tehlikeli şekilde artan cari açık ülkemiz özelinde ayrıca bir yerel kriz tehlikesini yaratmaktadır.

Yukarıdaki nedenlerle, olası bir tekil yerel krizin veya uluslar arası bir krizin uzantısı ya da devamı anlamındaki yerel krizin olası ilk sonuçları YP kurlar ve faiz oranları üzerinde olabilecektir. Kur dengesinin değişmesinin ve beraberinde oluşabilecek faiz oranlarındaki değişikliklerin, sizin işletmenizin mali tabloları üzerinde yaratabileceği olası sonuçlar neler olabilir?

Döviz kurlarında ve faiz oranlarındaki olası artışlar, işletmenizde iki türlü sonuç doğurabilir:

a) Orta ve Uzun Vadedeki Gelişmeler :

Ciro Kaybı, Kar Kaybı, Özvarlık Kaybı, Alacak Kalitesinin Bozulması, Dış Finansman Olanaklarının Daralması vb.

b) Kısa Vadedeki Gelişmeler  :

YP Pozisyonunuzun Yaratabileceği Zarar, Vade Yapınıza Bağlı Olarak Faiz Oranlarındaki Artışın Yaratabileceği Zarar, Likidite Pozisyonuna Bağlı Olarak Ortaya Çıkabilecek Fonlama Problemleri, vb.

Eğitimin Amacı         :

Olası Bir Krizin Makro Düzeydeki Ekonomik Sonuçlarının ve Mikro Düzeyde İşletmelerin

Mali Tabloları Üzerindeki Sonuçlarının İncelenmesi Amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği        :

MAKRO PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

Krize İlişkin Veriler

Olası Krizin Bir Önceki Krizle  (2008-2009 Kriziyle)  Bağlantısı ve İlgisi

 • 2008-2009 Krizinin Nedenleri ve Sonuçları
 • Gelişmiş Ülkelerde Oluşan Kolay Kredilendirme Süreci
 • Gelişmiş Ülkelerde Krizin Yayılma Süreci : Türev Ürünler ve Türev Ürünlerin Fiyatlaması
 • 2008-2009 Krizinin Çözüm Yöntemi ve Bu Yöntemin Olası Krizle İlgisi, Neden / Sonuç İlişkisi
 • Gelişmiş Ülkelerde Siyasi Otoriteler Tarafından Zor Durumdaki İşletmelerin Hisse Senetlerinin  Satın Alınması ve Karşılıksız Fonlama (Düşük Faizle Sınırsız Fonlama)
 • Gelişmiş Ülkelerde Batması Gereken İşletme ve Bankaların Yaşatılması
 • Tüm Bu Politikaların Yaratmakta Olduğu Enflasyonist Sonuçlar

Bu Krize Özgü Yeni Gelişmeler

 • Avrupa Birliğinin Oluşması İlkelerindeki Zayıf Noktalar (Güçlü Merkez Ülkeler ve Zayıf Çevre Ülkeler)
 • Avrupa Birliğinin Zayıf Ekonomik Verileri ve Düşük Verimlilik Problemi
 • A.B. Ülkelerinde Yüksek Kamu Borçları
 • Çevre Ülkelerin (Yunanistan, İspanya, İrlanda, Portekiz vb.) Problemleri

Türkiye’nin Problemleri

 • Yüksek Cari Açık
 • Uluslararası Piyasalardaki Likidite Daralması ve Yatırım İsteğinde Azalma

MİKRO PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

İşletmelerin Kısa ve Orta / Uzun Vadede Yaşayabileceği Problemler

 • Kısa Vadede Yaşanabilecek Problemler
 • YP Kur Pozisyonun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Kur Artışından Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Faiz Pozisyonunun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Faiz Oranlarının Artışından Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Likidite Pozisyonun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Dış Borçlanma Olanaklarının Daralmasından  Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Orta ve Uzun Vadede Yaşanabilecek Problemler
 • Ciro Kaybı Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Kar Kaybı, Kar Marjının Düşmesi Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Özvarlık Kaybı Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Alacak Kalitesinin Bozulması Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Dış Finansman Olanaklarının Daralması Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Krizde Alınabilecek Acil Önlemler
 • Kriz Döneminde Bütçeleme ve Hedef Politikası
 • Kriz Yönetimi

İşletme Mali Tabloları Üzerinde Uygulamalar

TÜRK FİNANS PİYASASININ YAPISI VE FİNANSAL KURUMLAR

Amaç    Özellikle management trainee’ler için finansal piyasalarımızın ve kurumlarımızın son 30 yılda geçirdiği değişme ve yapısal özellikler başta olmak üzere düzenleyici-denetleyici kurumlar ile piyasalarda faaliyet gösteren icracı kuruluşların örneklerle tanıtımını amaçlamıştır.

Yöntem          Program, eğitimcinin gözlemlediği çok sayıda örnek olay ile birlikte sunulur. Finansal kurumlar işlem yaptıkları başlıca ürünlerin de tanıtımı ile aktarılır. Eğitimin akışı powerpoint sunumu ile gerçekleştirilir. Katılımcılara bir ana eğitim dokümanı ile yardımcı dokümanlar verilir. 

Süre        3 Gün 

Eğitimin İçeriği

 • 1950 yılından günümüze kadar Türk finans sistemini yapısal anlamda etkileyen başlıca ekonomik-politik olayların çerçevesinde ve bankacılık sistemi özelinde piyasa ve kurumların geçirdiği değişim süreci
 • Finansal sistemimizin özellikleri, harita ve organizasyonu, rekabet gücü, etkinliği, sorunları, düşük enflasyon ortamında sisteminden beklentiler
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
  • BDDK
  • SPK
  • Merkez Bankası
  • Hazine
 • İcracı Kurumlar
  • Ticari bankalar
  • Kalkınma ve Yatırım Bankaları
  • Leasing ve Factoring Şirketleri
  • Aracı Kurumlar
  • Portföy Yönetim Şirketleri
  • Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Ortaklıkları
  • İMKB
  • Sigorta Şirketleri
  • Özel Finans Kurumları
  • Özel Emeklilik Şirketleri

PARA, DÖVİZ VE SERMAYE PİYASALARI

Süre      3 Gün

Eğitimin İçeriği

 • Genel Bakış
  • Dünya Ekonomisi ve Piyasalar
 • Türkiye Ekonomisi ve Piyasalaşma Süreci
 • Döviz Piyasaları
  • Spot ve Vadeli Maliyetler
  • İşlem Türleri ve Fiyatlama
   • Dış Piyasa
   • İç Piyasa
    • Döviz Kuru (Nominal Anchor)
    • Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler
    • Döviz Sepeti
    • Spot vev Forward Fiyatlaması
    • (Spot Rates / Direct –Indirect Quotations/Reciprocals/Cross
    • (Swap Points /Forward Rates Calculations)
    • Diğer Döviz İşlemleri
 • Faiz Piyasaları
  • İç Piyasa
  • Dış Piyasa
   • Faizi Etkileyen Değişkenler (llikidite, yasal maliyetler, para politikası)
   • Basit Faiz – Bileşik Faiz
   • Verim Eğrisi
   • Spread ve Yasal Maliyetler
 • Sermaye Piyasaları
  • Birincil ve İkincil Piyasalar
   • Organize ve Tezgahüstü (OTC) Piyasalar
   • Türkiye Sermaye Piyasası’nın tarihçesi ve SPK
   • Kamu Menkul Kıymetleri
    • Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Repo, GOS
    • İhraç Yöntemleri
    • Kamu Menkul Kıymetlerinin İşlem Gördüğü Pazarlar
    • Açık Piyasa İşlemleri
   • Alacaklık Sağlayan Özel Sektör Menkul Kıymetleri
    • Tahviller, Finansman Bonoları; VDMK, Banka Bonosu
   • Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Fiyatlama
    • Hazine Bonosu, Repo Hesaplamaları
    • Bileşik Faiz Uygulamaları
    • Tahvil Değerlemesi
   • Ortaklık Sağlayan Menkul Kıymetler
    • Hisse Senetlerinin Tanımı
    • Hisse Senetlerinin Halka Arzı
    • Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri
    • İMKB Hisse Senedi Piyasası İşlemleri
    • İMKB Endeksleri
   • Diğer Menkul Kıymetler (HDT, KIT, KZOB, OYHS)
   • Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları
 • Menkul Kıymetlere Yatırım : Risk ve Portföy
 • Türev Ürünler : Futures, Options, Swap, FRA
  • Türev Ürünlerin Kullanım Araçları
  • Tanımlar
  • İşlem Gördükleri Pazarlar
  • Kontratlar ve Özellikleri
  • Fiyat Sistemi
  • İşleyiş Mekanizmaları
  • Katılımcılar
 • Temel Analiz ve Karar Alma
  • Beklenti Oluşturma
   • Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası
   • Makro Göstergeler
   • Nakit Akışı
   • Kamu Borçlanması
   • Kur ve Faiz Tahmin Teorileri
  • Kısa ve Orta Vadeli Karar Alma
  • Türkiye İçin Faiz ve Döviz Tahmin Modelleri
 • Fon Yönetimi Bölümünün Organizasyonu ve İşlevleri

ULUSLARARASI PARA SERMAYE PİYASALARI

Süre    3 Gün

Eğitimin İçeriği

– Borç Enstrümanları ve Paranın Zaman Değeri

 • Paranın Zaman Değeri
 • Para Piyasası Ürünleri
 • Sabit Getirili Menkul Kıymetler

– Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Faiz Oranı Hassasiyeti ve Swap’lar

 • Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Faiz Oranı Hassasiyetleri
 • Faiz Oranı Swap’ları
 • Döviz Swap’ları

– Verim Eğrileri ve Diğer Borç Enstrümanları

 • Verim Eğrileri
 • Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
 • FRN’ler

– Faiz Türev Ürünleri

 • Kısa Vadeli Faiz Türevleri
 • Uzun Vadeli Futures Kontratları
 • FRA’lar ve Korunma Aracı Olarak Futures

– Opsiyon Bağlantılı Melez Enstrümanlar

 • İstatistik ve Olasılığın Temelleri
 • Opsiyonlar ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri
 • Çevrilebilir Tahviller
 • Equity Warrants

İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Eğitimin Amacı

İşletmenin iş hacmini genişletebilmesi, riskini azaltabilmesi, olağanüstü durumlarda mali yönden zorlanmaması, faaliyetlerini karlı ve verimli bir biçimde yerine getirebilmesi için son derece önemlidir. Eksik ya da fazla işletme sermayesi nasıl finanse edilirse edilsin işletmenin karlılığı ve verimliliği üzerinde olumsuz etki yapar. Ayrıca firmaların yetersiz işletme sermayesi yüzünden özellikle likidite sıkıntısının yaşandığı kriz dönemlerinde battığı bilinen bir gerçektir. Bu yüzden işletme sermayesi yönetimi işletmeler açısından hayati önem taşıyan konulardan birisidir. Bu eğitimde “etkin işletme sermayesi yönetimi “ konusunda öncelik taşıyan hususlar üzerinde durulacaktır.

Eğitim İçeriği

 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI

İşletme sermayesinin işletme için önemi

İşletme sermayesinin özellikleri

Sürekli işletme sermayesi

Değişken işletme sermayesi 

 1. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSMANI

İşletme sermayesinin kaynakları

İşletme sermayesinin finanslama stratejileri

Finanslama stratejilerinin risk ve kar ile olan ilişkilerinin incelenmesi

Kaynak seçimini etkileyen faktörler

İç ve dış kaynakların avantajlı ve dezavantajları yönleri 

 1. İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI VE İHTİYACIN HESAPLANMASI

İşletme sermayesine ihtiyacına etki eden işletme ile ilgili faktörler

İşletme sermayesine ihtiyacına etki eden işletme dışı faktörler

Cari ve pasif kalemlerinin devir hızlarının hesaplanması

İşletmelerin faaliyet süreçleri bakımından sınıflandırılması

İşletme sermayesi ihtiyacını etkileyen diğer faktörler

 1. İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HAZIRLANMASI

İşletme sermayesi ihtiyacının faaliyet devri katsayısına göre hesaplanması

İşletme sermayesi ihtiyacının günlük masraf tutarına göre hesaplanması

İşletme sermayesi ihtiyacının schmallenbach yöntemine göre hesaplanması

İşletme sermayesi ihtiyacının faaliyet aşamalarına göre hesaplanması

İşletme sermayesi ihtiyacının rasyo yöntemine göre hesaplanması

 1. İŞLETME SERMAYESİNİN ANALİZİ

İşletme sermayesi yeterliliğinin analizi

İşletme sermayesinin yeterli olması

İşletme sermayesinin yetersiz olması

İşletme sermayesinin gerekenden fazla olması

 1. İŞLETME SERMAYESİ YETERLİLİĞİNİN TESPİTİ

İşletme sermayesinin rasyo yardımıyla tespiti

Likidite ve karlılık rasyoları

Karlılık için birleştirme

Z değeri analizi

Du-pont analizi

 1. İŞLETME SERMAYESİ VARLIK UNSURLARI

Hazır değer kalemlerinin tanıtılması

Menkul kıymet kalemlerinin tanıtılması

Alacaklar ve kalemlerinin tanıtılması

Stoklar ve kalemlerinin tanıtılması

 1. İŞLETME SERMAYESİ KAYNAK UNSURLARI

Mali borçlar kalemleri

Ticari borç kalemleri

Diğer borç kalemleri

Alınan avans kalemleri

 1. NAKİT VE BENZERİ MENKUL KIYMETLERİN YÖNETİMİ

Nakit ve benzeri menkul kıymetlerin yönetimi hakkında genel bilgilerin aktarılması

Nakit açığı veya fazlasının tahmin edilmesi

Nakit girişinin hızlandırılması

Nakit çıkışının yavaşlatılması

Atıl fonların değerlendirilmesi

 1. İŞLETMELERİN NAKİT TUTMA AMAÇLARI, FAYDA VE MALİYETLERİ

İşletmelerin nakit tutma amaçları

İşlem amacı ile nakit tutmanın önemi

İhtiyat amacı ile nakit tutmanın önemi

Spekülasyon amacı ile nakit tutmanın amacı

Nakit tutmanın fayda ve maliyetleri

 1. OPTİMUM NAKİT TUTARININ BELİRLENMESİ

Optimum nakit tutarında nakit bulundurmanın faydaları

Baumol modelinin işleyişi

Barenek modelinin yardımı ile optimum nakit tutarının belirlenmesi

Stone modelinin yardımı ile optimum nakit tutarının belirlenmesi

Nakit benzeri menkul kıymetlere yatırım yapmanın yöntemleri 

 1. ALACAK YÖNETİMİ

Alacak yönetiminin önemi

Alacak düzeyini belirleyen faktörler

Kredili satış politikaları

Kredi standartları

İskontolu satış koşulları ve avantajları

 1. STOK YÖNETİMİ

Firmada stok tutarını etkileyen faktörler

Sipariş maliyetlerinin hesaplanması

Stok bulundurma ve bulundurmama maliyetinin hesaplanması

Stok yönetim modelleri

Stok yönetiminde etkinliği arttırıcı metodlar

 1. KISA VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Kredi kavramını kavrar

Kısa vadeli kaynak kullanımını etkileyen faktörler

Ticari kredi türleri

Kısa vadeli banka kredisi türleri

Finansman bonosu ve faktoring kavramları

FİNANSAL PLANLAMA VE YÖNETİM

Süre: 8 gün    

Eğitim içeriği: 

 1. Program : Temel Finansal  Analiz Bilgileri  Eğitimi
 • İşletmelerde Muhasebe Kalemlerini Hakkında Temel Bilgiler
 • Bilanço Büyüklüğü, Bilanço Kalemlerinin Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması
 • Ticari Alacakların İncelemesi
 • Ticari Alacakların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Alacak Vadesinin Hesaplanması
 • Ticari Alacakların Müşteriye Göre Dağılımı
 • Ticari Alacakların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı
 • Stokların İncelemesi
 • Stokların Hammadde /Yarı Mamul ve Mamul Olarak Dağılımı ve Önemi
 • Stokların Yaşlandırılması
 • Stok Şişkinlikleri
 • Stokların Dönme Hızının Hesaplanması
 • Maddi ve Mali Duran Varlıkların İncelenmesi
 • Kısa Vadeli Mali Borçların İncelenmesi
 • Banka / Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Kısa Vadeli Ticari Borçların İncelenmesi
 • Ticari Borçların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Borç Vadesinin Hesaplanması
 • Ticari Borçların Müşteriye Göre Dağılımı
 • Ticari Borçların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı
 • Özvarlıkların İncelenmesi
 • Gelir Tablosu, Gelir Tablosunun Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması
 • Cironun Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması
 • SMM’nin Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması
 • Gider Kalemlerinin ve Gelir Kalemlerinin Dağılımı ve İncelemesi
 • Bankaların Tüm Yukarıdaki Kalemlere Bakış Açısı Hakkında Bilgiler Verilmesi
 1. Program : Mali Tablolar Analiz Eğitimi
 • İşletmelerde Mali Tabloların Tanıtımı ve Mali Analiz Açısından İşlevleri
 • Temel Mali Tablolar
 • Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Temel Mali Tablolar ile İlgili Dikey ve Yatay Analiz Teknikleri
 • Rasyo Analizi (Dikey Analiz)
 • Likidite Oranları ve Yorumlanmaları
 • Varlık ve Alacak Analiz Oranları ve Yorumlanmaları
 • Borçluluk ve Mali Yapı Oranları ve Yorumlanmaları
 • Karlılık ve Performans Oranları ve Yorumlanmaları
 • Gider ve Gider Analizi Oranları ve Yorumlanmaları
 • Teknik Analiz Oranları ve Yorumlanmaları
 • % Ağırlıklar Analizi (Dikey Analiz)
 • Varlık ve Alacakların Bilanço İçindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Kısa ve Orta/Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Bilanço içindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Özvarlıkların Bilanço İçindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • SMM ve Gelir / Gider Kalemlerinin Ciroya % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Trend Analizi (Yatay Analiz)
 • Rasyoların ve % Ağırlıkların Yıllar İtibarıyle Trendlerinin (Artış ya da Azalış Eğilimlerinin) İncelenmesi ve Yorumlanması
 • İstihbarat ve Bilgi Toplama Süreci
 • Memzuç Risk Cetvellerinin İncelenmesi
 • Diğer Banka Riskleri Hakkında Bilgi Toplanması
 • KKB Bilgilerinin Araştırılması
 • Piyasa İstihbaratı
 • Analitik Karar Verme Süreci
 • Evet / Hayır Kararını Etkileyen Etkenler
 • Banka ile İlişkilerindeki Davranışsal Gözlemler
 • Teminat Yapısının İncelenmesi
 • Diğer Etkenler
 • Yardımcı Mali Tablolar
 • Fon Akım Tablosu ve İşlevleri
 • Yaratılan Fonların Kullanıldığı Alanların Saptanması
 • Kredinin Kullanım Amacının Saptanması
 • Nakit Akım Tablosu ve İşlevleri
 • Yaratılan Nakit Kaynakların ve Kullanıldığı Alanların Saptanması
 • Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit Tutarının ve Nakit Kredilerin Limitlerinin Hesaplanması
 • Nakit Döngü Süresinin Hesaplanması ve Nakit Kredilerin Vadesinin Saptanması
 • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Maddi Duran Varlıklar Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Mali Duran Varlıklar Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Özvarlık Değişim Tablosu ve İşlevleri
 1. Program : Bütçe ve Performans Kontrolü
 • Bütçeleme Teknikleri
 • Bütçeleme Yönteminin Saptaması
 • Ciroyu Başlangıç Noktası Alan Yöntemler
 • Cironun Genel Artış Oranı Saptandıktan Sonra Satıcılara Dağıtımı Yöntemi (Yukarıdan Aşağıya Dağıtım)
 • Satıcıların Satış Hedeflerinin Oluşturulmasından Sonra Genel Cironun Saptanması Yöntemi (Aşağıdan Yukarıya Toplama)
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Karı Başlangıç Alan Yöntemler
 • Ürün Bazında Karın Hesaplanması Yöntemleri ve Ürün Bazında Kara Göre Kişisel ya da Genel Hedeflerin Saptanmasını Öngören Yaklaşım
 • Kar Marjından Ciroya Ulaşılması ve Cironun Satıcılara Dağıtımı Yöntemi
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Likiditeyi Başlangıç Alan Yöntemler
 • Tahsilata ve Tahsilat Oranını Temel Alan Hedeflerin Oluşturulması
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Piyasa Değerini Başlangıç Alan Yöntemler
 • Piyasa Değerinin Hesaplanması Yöntemleri
 • Piyasa Değeri Hedefinin Saptanması
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Melez Yöntemler
 • Ciro / Likidite Yöntemi
 • Ciro / Karlılık Yöntemi
 • Karlılık / Likidite Yöntemi
 • Karlılık / Piyasa Değeri Yöntemi
 1. Program : Finansal Matematik
 • Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri
 • Basit Faiz
 • Bileşik Faiz
 • Sürekli Faiz
 • Paranın Zaman Değeri
 • Şimdiki Değer Kavramı
 • Gelecekteki Değer
 • Annüite
 • Eşit Olmayan Nakit Akışları
 • Faizler, Yıllık Getiri
 • Borçlanma ve İtfa Tablolarının Düzenlenmesi
 • Kaynak Maliyetinin Hesaplanması
 • Kaynak Maliyetini Etkileyen Faktörler
 • Karşılıklar, Giderler, Sermaye Payı vb.
 • Banka Kredilerinin Maliyetinin Hesaplanması
 • Genel Giderler ve Sermaye Payının Maliyetlere Yansıtılarak Ortalama Kaynak Maliyetinin Hesaplanması
 • Ürün Fiyatlaması ve Maliyetlerin Aktif-Pasif Yönetimi Açısından Önemi
 • Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması
 • Tahvillerin Fiyatlandırılması
 • İskontolu
 • Primli
 • Vade Getirisi

FİNANSAL ANALİZ VE KONTROL YÖNTEMLERİ

Süre: 2 veya 3 gün

Program :  Temel Finansal  Analiz Bilgileri  Eğitimi

 • İşletmelerde Muhasebe Kalemlerini Hakkında Temel Bilgiler
 • Bilanço Büyüklüğü, Bilanço Kalemlerinin Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması
 • Ticari Alacakların İncelemesi
 • Ticari Alacakların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Alacak Vadesinin Hesaplanması
 • Ticari Alacakların Müşteriye Göre Dağılımı
 • Ticari Alacakların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı
 • Stokların İncelemesi
 • Stokların Hammadde /Yarı Mamul ve Mamul Olarak Dağılımı ve Önemi
 • Stokların Yaşlandırılması
 • Stok Şişkinlikleri
 • Stokların Dönme Hızının Hesaplanması
 • Maddi ve Mali Duran Varlıkların İncelenmesi
 • Kısa Vadeli Mali Borçların İncelenmesi
 • Banka / Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Kısa Vadeli Ticari Borçların İncelenmesi
 • Ticari Borçların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Borç Vadesinin Hesaplanması
 • Ticari Borçların Müşteriye Göre Dağılımı
 • Ticari Borçların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı
 • Özvarlıkların İncelenmesi
 • Gelir Tablosu, Gelir Tablosunun Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması
 • Cironun Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması
 • SMM’nin Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması
 • Gider Kalemlerinin ve Gelir Kalemlerinin Dağılımı ve İncelemesi
 • Bankaların Tüm Yukarıdaki Kalemlere Bakış Açısı Hakkında Bilgiler Verilmesi

Program : Mali Tablolar Analiz Eğitimi

 • İşletmelerde Mali Tabloların Tanıtımı ve Mali Analiz Açısından İşlevleri
 • Temel Mali Tablolar
 • Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Temel Mali Tablolar ile İlgili Dikey ve Yatay Analiz Teknikleri
 • Rasyo Analizi (Dikey Analiz)
 • Likidite Oranları ve Yorumlanmaları
 • Varlık ve Alacak Analiz Oranları ve Yorumlanmaları
 • Borçluluk ve Mali Yapı Oranları ve Yorumlanmaları
 • Karlılık ve Performans Oranları ve Yorumlanmaları
 • Gider ve Gider Analizi Oranları ve Yorumlanmaları
 • Teknik Analiz Oranları ve Yorumlanmaları
 • % Ağırlıklar Analizi (Dikey Analiz)
 • Varlık ve Alacakların Bilanço İçindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Kısa ve Orta/Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Bilanço içindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Özvarlıkların Bilanço İçindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • SMM ve Gelir / Gider Kalemlerinin Ciroya % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Trend Analizi (Yatay Analiz)
 • Rasyoların ve % Ağırlıkların Yıllar İtibarıyle Trendlerinin (Artış ya da Azalış Eğilimlerinin) İncelenmesi ve Yorumlanması
 • İstihbarat ve Bilgi Toplama Süreci
 • Memzuç Risk Cetvellerinin İncelenmesi
 • Diğer Banka Riskleri Hakkında Bilgi Toplanması
 • KKB Bilgilerinin Araştırılması
 • Piyasa İstihbaratı
 • Analitik Karar Verme Süreci
 • Evet / Hayır Kararını Etkileyen Etkenler
 • Banka ile İlişkilerindeki Davranışsal Gözlemler
 • Teminat Yapısının İncelenmesi
 • Diğer Etkenler
 • Yardımcı Mali Tablolar
 • Fon Akım Tablosu ve İşlevleri
 • Yaratılan Fonların Kullanıldığı Alanların Saptanması
 • Kredinin Kullanım Amacının Saptanması
 • Nakit Akım Tablosu ve İşlevleri
 • Yaratılan Nakit Kaynakların ve Kullanıldığı Alanların Saptanması
 • Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit Tutarının ve Nakit Kredilerin Limitlerinin Hesaplanması
 • Nakit Döngü Süresinin Hesaplanması ve Nakit Kredilerin Vadesinin Saptanması
 • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Maddi Duran Varlıklar Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Mali Duran Varlıklar Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Özvarlık Değişim Tablosu ve İşlevleri

İŞLETMELER İÇİN KREDİ RİSKİ, ALACAK DEĞERLEMESİ VE YÖNETİMİ

Eğitimin Amacı           Eğitim, kredi riskinin tanımlanması ve ölçülmesi, işletme sermayesi yönetiminde en önemli öğe olan alacakların maliyet ve karlılığının belirlenmesi, alacakların takibi ve kredi skorlama yöntemleri konularında mevcut modelleri incelemeyi ve firmanın operasyonlarına göre uygun model tesbitini amaçlamaktadır.

Süre    2 gün

İçerik

 • Kredi derecelendirmesi (rating)

–  Borç alanlar nasıl derecelendirilir ?

–  Bankaların rating prosedürü

 • Kredi riskinin ölçülmesi

–  Geleneksel yöntemler

. Ekspertize dayalı yöntemler

. Kredi skorlama modelleri

–  Modern yaklaşımlar

. Sermayenin risk ayarlı getirisi (RAROC)

. Credit metrics

. Riske maruz değer (VaR)

. Credit risk + (Credit Suisse)

. Kredi riski ile ilgili Basel standartları

 • İşletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması ve yönetimi
 • Alacakların değerlemesi ile ilgili standartlar

–  S&P kredi derecelendirme sistemi

–  Fitch kredi derecelendirme sistemi

–  William Bauer modeli

–  Edward Altman’ın Z skor modeli

 • Alacak değerlemesi ve yönetimi ile ilgili vaka analizleri

–  Vaka 1 : Borç ödemesini aksatan marjinal müşterileri elimine etme kararı

–  Vaka 2 : Risk gruplarına göre müşteri sınıflandırması

–  Vaka 3 : Risk gruplarına göre satış politikası ayarlaması

–  Vaka 4 : Soldowski modeli (kredili satış uygunluk analizi) uygulaması

–  Vaka 5 : Ürün kampanya kararları uygulaması

 • Kredi skorlama model örnekleri ve tartışma

BÜTÇE PLANLAMA, KONTROL ve REVİZYON

Süre      2  Gün 

Eğitimin İçeriği   

 • Şirketlerde Mali Planlamanın (Bütçelemenin) Amacı, Kapsamı, Temel İlkeleri
 • Bütçe Hazırlığı İçin Ön Koşullar
 • Bütçeleme Çalışmasında İş Akışı
 • Bütçenin hazırlanması
 1. Satış Bütçesi
 2. Üretim Bütçesi
 3. Direkt ilk madde ve malzeme bütçesi
 4. Direkt işçilik bütçesi
 5. Genel üretim Giderleri bütçesi
 6. Faaliyet Giderleri bütçesi
 7. Satış giderleri bütçesi
 8. Gider bütçesi toplamı
 9. Gelir Gider Bütçesi
 • Nakit Akım Tablosu düzenlenmesi
 • Finansman gideri bütçesinin hesaplanması
 • Tahmini varlık ve sermaye yapısının düzenlenmesi –Bilanço ve Kar/zarar Bütçesi
 • Bütçe Takip ve Kontolü
 1. Düzenli gerçekleşme raporları
 2. Farkların analizi
 3. Bütçe revizesi

Örnek üzerinde çalışmalar

FİNANSAL MATEMATİK

Eğitimin Amacı           Eğitim, finansman ve muhasebe, pazarlama bölümleri ile bayilere her türlü taksitlendirme, faiz hesaplama, karlılık analizi ve basit yatırım karar analizi uygulamalarında hız ve pratiklik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Süre        2 gün 

 Eğitim İçeriği

 • Faiz kavramı, içeriği, türleri, uygulamalar

–  Basit faiz

–  İç ve dış iskonto, senet iskontoları

–  Faiz hesaplama yöntemleri

–  Bileşik faiz

–  Kırık vade gün hesaplaması ve bileşik faiz

–  Sürekli bileşik faiz

–  Reel faiz

 • Eşit taksit-faiz uygulamaları (annüite)

–  Taksitli ticari ve bireysel krediler

–  Tüketici finansmanı uygulamaları

–  Sonsuz annüite (perpetüite) uygulamaları

 • Hayat sigorta ve bireysel emeklilik uygulamaları
 • Borç kapitalizasyonu
 • Net bugünkü değer ve iç verim oranı, başlıca kullanım alanları

–  Yatırım projeleri

–  Menkul kıymetler

–  Şirket ve gayrımenkul değerlemesi

–  Orta/uzun vadeli krediler

–  Diğer krediler efektif maliyet hesapları

 • Leasing matematiği

–  Satınalma-leasing-kredi karşılaştırmaları

–  Operasyonel ve finansal leasing uygulaması

 • Factoring matematiği
 • Menkul kıymetler matematiği (fiyatlandırma)

–  Hazine bonoları

–  Repolar

–  Tahviller (sabit-değişken faizli, endeksli, Hisse senedine dönüştürülebilir tahviller)

–  Eurobond fiyatlandırması

–  Hisse senetleri fiyatlandırması

 • Temettü (Gordon) modeli
 • Kar payı, rüçhan hakkı, bedelli bedelsiz sermaye arttırımlarında
 • Firma kara geçiş analizleri 

Not : Eğitim, MİDA tarafından temin edilen HP 17 hesap makinaları veya exel ortamında

verilebilir.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto