Finans Dışı Yöneticiler İçin Finans

Süre : 2 Gün

Yer :

Eğitmen: Özlem Özarslan Saydar

Eğitim İçeriği :

Temel Mali Tabloların Anlaşılması

– Tek Düzen Hesap Planı ve Mizan

– Bilanço

– Gelir Tablosu

– Bilanço ve gelir tablolarındaki önemli büyüklüklerin şirket yönetimi çerçevesinde yorumlanması (EBIT, EBITDA vb.)

Yardımcı Mali Tablolar

– Fon Akım Tablosu

– Nakit Akım Tablosu

– Diğer Tablolar ile ilgili özet bilgi :

. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

. Özvarlık Değişim Tablosu

. Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

. Kar Dağıtım Tablosu

Bir Şirketi Mali Tablolarını İnceleyerek Okumak

– Etkin bir finansal yönetim eksikliğinin şirkete maliyeti

– Finansal analiz; nasıl, ne zaman, kimin için ?

– Finansal analizde sektörel farklılıklar ve mali tablolara etkisi

– Finansal analizde konjonktürel ve mevsimsel özelliklerin etkisi

– Karlılık mı ? Nakit akışı mı ? Yoksa her ikisi mi ?

– Sağlıklı bir karlılık ve nakit akışı dengesi nasıl kurulur, nasıl ölçülür ?

– Tahakkuk (hesap) ve nakit bazlı büyüklüklerin anlaşılması, yorumu,

– Şirket üzerindeki etkisi

Mali Analiz Yöntemleri Yardımıyla Şirketin Finansal Yönetimi

–  Bilanço ve gelir tablolarının yüzde ve trend analizleri

–  Likidite, mali yapı, borç ödeme, faaliyet ve karlılık düzeyini ölçen oranlar, oran standartları ile karşılaştırma ve yorumlar

–   Basit tahmin teknikleriyle şirketin mali performansının arttırılmasına, mali risklerinin azaltılmasına yönelik önlemler

İşletme Sermayesi Yönetimi İlkeleri

–  İşletme sermayesi nedir, nasıl hesaplanır, olmazsa ne olur?

–  Nakit yönetimi ilkeleri ve teknikleri

–  Alacakların yönetimi

. İyi ve kötü alacakların ayrıştırılması

. Alacak yönetiminde karlılık analizi

. Kampanya uygulama kararları

– Finansal açıdan stok yönetimi ilkeleri

Finansal Anlamda Geleceğin Planlaması, İşletmelerde Basit Anlamda Finansal Planlama ve Kontrol

–  Finansal planlama araçları, hazırlanması ve kullanılması

–  İşletme bütçelerinden yararlanmak

–  Nakit bütçeleri

–  Proforma bilanço

–  Proforma gelir tablosu

–  Proforma fon akım, nakit akım analizi

TÜREV ARAÇLAR – VADELİ PİYASALAR

Amaç Katılımcıların, vadeli işlemler ve opsiyonlarla  ilgili temel bilgileri edinmelerini; müşterileri faaliyet alanlarına göre ilgili türev ürünlere  yönlendirmelerini; 4 Şubat 2005’te faaliyete geçmesi planlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) ile birlikte  müşterilere yatırım alternatifi sunmalarını sağlamak.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 gün

Eğitimin İçeriği

1. BÖLÜM : VADELİ İŞLEMLER

 • Vadeli İşlem Piyasaları
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Alivre İşlem Sözleşmeleri
 • Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
 • Riskten Korunma ve Spekülasyon
 • Arbitraj

2. BÖLÜM : TARIMSAL ÜRÜNLERE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • Buğday Vadeli İşlem Sözleşmesi
 • Kullanım Amaçları
 • Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmesi

3. BÖLÜM : DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • Genel Bilgiler
 • Fiyatlandırılması
 • Kullanım Amaçları
 • Döviz Kurlarına Etki Eden Faktörler

4. BÖLÜM : FAİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • FVİS’lerinin İşleyişi
 • Fiyatlandırılması
 • Kullanım Amaçları

5. BÖLÜM : HİSSE SENEDİ ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • Hisse Senedi Endekslerinin Genel Özellikleri
 • Fiyatlandırılması
 • Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Kullanım Amaçları

6. BÖLÜM: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI A.Ş.(VOB)

 • Borsanın İşleyişi ile İlgili Genel Bilgiler
 • Borsada İşlem Görecek Sözleşmeler
 • İşlem Yapma Amaçları

7. BÖLÜM : OPSİYONLAR

 • Türleri – Tipleri
 • Temel Opsiyon Stratejileri
 • Fiyatlaması
 • Korunma İşlemleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

RİSK YÖNETİMİ (BRYG-S1) (Gelişmiş-Simülasyonlu 1. Versiyon)

Amaç Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ileri düzey bilgi vermeyi ve ORACLE yazılım dili ile ve ORACLE geliştirme ürünleri kullanılarak hazırlanmış sanal bankalar ve reel piyasa ortamında banka Genel Müdürlük ve Şube bilançosu yönetme deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde ve bankanın bilanço yöneten birim ve

şubelerinde görev alan üst düzey yetkililer

Katılım Önkoşulu Risk yönetimi konusunda yöneticilik yapmak ya da bir başka üst düzey banka birim ya da şubesini yönetiyor olmak ve tercihan ya RYK3 veya RYK3S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak, finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 4 gün teorik eğitim, 6 gün bilgisayarlı uygulama

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

 • Standart Sapmalar
 • Varyans/Kovaryans
  • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

 • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
 • Net Faiz Geliri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Özvarlığın Piyasa Değeri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

3. Gün

 • Ekonomik Özvarlık Oranı

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Faiz Oranları Açık Tabloları

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
 • Gap Analizi
 • Dışbükeysellik (Convexity)
 • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

4. Gün

–         Kur Riski

 • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
 • Bilanço İçi Hedge
 • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
  • VaR
  • CaR
  • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

 • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Geleneksel Yaklaşım
 • Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
  • Operasyon Riski
  • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)

5-10. Günler

 • Sanal Ortamda kurulan bankalar piyasasında işlemler gerçekleştirmek
 • Mevduat kabulü, bireysel, kurumsal ve ticari plasmanlar yapılması
 • Menkul değer portföyü taşıma, alım/satımı
 • Sermaye arttırımı
 • Sermaye Benzeri Kredi temini
 • Sabit kıymetler ve iştirakler alım satımı
 • Şubeler cari hesapları aracılığıyla, şube yönetimi
 • Özet ve değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve 1 adet Server HP hesap makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – III (3. Seviye – Simülasyonlu) (BRY3-S)

Amaç : Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ayrıntılı ve gelişmiş bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili : Risk yönetimi bölümünde  görev alan üst düzey yetkililer

Katılım Önkoşulu  : EXCEL kullanım bilgisi ve risk yönetimi konusunda çalışmakta olmak ve tercihan RYK2 veya RYK2-S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı  : 20 Kişi

Süre  : 3-4  Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

 • Standart Sapmalar
 • Varyans/Kovaryans
  • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

 • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
 • Net Faiz Geliri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Özvarlığın Piyasa Değeri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

3. Gün

 • Ekonomik Özvarlık Oranı

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Faiz Oranları Açık Tabloları

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
 • Gap Analizi
 • Dışbükeysellik (Convexity)
 • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

4. Gün

–         Kur Riski

 • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
 • Bilanço İçi Hedge
 • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
  • VaR
  • CaR
  • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

 • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Geleneksel Yaklaşım
 • Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
  • Operasyon Riski
  • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
  • Özet ve Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve HP finansal hesap

makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – III (3. Seviye – Simülasyonsuz) (BRY3)

Amaç Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ayrıntılı ve gelişmiş bilgi

vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan üst düzey yetkililer

Katılım Önkoşulu Risk yönetimi konusunda çalışıyor olmak ve tercihan RYK2 veya RYK2-S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3-4 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

 • Standart Sapmalar
 • Varyans/Kovaryans
  • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

 • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
 • Net Faiz Geliri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Özvarlığın Piyasa Değeri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

3. Gün

 • Ekonomik Özvarlık Oranı

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Faiz Oranları Açık Tabloları

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
 • Gap Analizi
 • Dışbükeysellik (Convexity)
 • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

4. Gün

–         Kur Riski

 • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
 • Bilanço İçi Hedge
 • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
  • VaR
  • CaR
  • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

 • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Geleneksel Yaklaşım
 • Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
  • Operasyon Riski
  • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
  • Özet ve Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – II (2. Seviye – Simülasyonlu) (BRY2-S)

Amaç Bu eğitim, risk yönetimi kavramı ile tanışmış olanlara orta düzey bilgi vermeyi, riskler ve risk

ölçümü teknikleri hakkında ayrıntılı örnekler yaparak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan üst düzey yetkili ve yöneticiler ve risk

yönetimi bölümü dışında kalan ve bilgi edinmesi beklenen üst düzey yöneticiler

Katılım Önkoşulu Excel kullanım bilgisi olmak, risk yönetimi konusunda çalışmış olmak ya da

çalışmamış olsa bile temel bilgisi olmak (RYK1 veya RYK1-S eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak) finans matematiğine aşina olmak (Finansal Matematik Eğitimi almış ya da HP finansal hesap makinesi kullanmış olmak) önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–          Ölçüm Yöntemleri

 • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

 • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
 • Net Faiz Geliri
 • Özvarlığın Piyasa Değeri
 • Ekonomik Özvarlık Oranı
 • Faiz Oranları Açık Tabloları
 • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
 • Gap Analizi
 • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

3. Gün

–         Kur Riski

 • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
 • Bilanço İçi Hedge
 • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
  • VaR
  • CaR
  • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

 • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Operasyon Riski
 • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve HP finansal hesap

makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – II (2. Seviye – Simülasyonsuz) (BRY2)

bilgi vermeyi, riskler ve risk ölçümü teknikleri hakkında ayrıntılı örnekler yaparak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan üst düzey yetkili ve yöneticiler ve risk yönetimi bölümü dışında kalan ve bilgi edinmesi beklenen üst düzey yöneticiler.

Katılım Önkoşulu Risk yönetimi konusunda çalışmış olmak ya da çalışmamış olsa bile temel bilgisi olmak (RYK1 veya RYK1-S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak) finans matematiğine aşina olmak (Finansal Matematik Eğitimi almış ya da HP finansal hesap makinesi kullanmış olmak) önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

–         Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

–         Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar

–         Net Faiz Geliri

–         Özvarlığın Piyasa Değeri

–         Ekonomik Özvarlık Oranı

–         Faiz Oranları Açık Tabloları

–         IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)

–         Gap Analizi

–         Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

3. Gün

–         Kur Riski

–         Kur Riskinin Hedge Edilmesi

 • VaR
 • CaR
 • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

 • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Operasyon Riski
 • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
 • Özet ve Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – I (1. Seviye – Simülasyonlu) (BRY1-S)

Amaç Bu eğitim, risk yönetimi kavramı ile ilk kez tanışanlara temel bilgi

vermeyi, kavramları tanıtmayı, basit ve kolay anlaşılır örnek olaylar ile bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan orta düzey yetkili ve yöneticiler ve risk yönetimi bölümü dışında kalan orta-üst düzey yöneticiler

Katılım Önkoşulu Katılımcıların Excel kullanım bilgisinin olması önkoşuldur. Ayrıca,

katılımcıların genel bankacılık ve krediler bilgileri sahip olmaları ve Finansal Matematik Eğitimine katılmış olmaları ya da HP finansal hesap makinesi kullanımına aşina olmaları yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi
 • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

–         Kur Riski

 • VaR
 • CaR
 • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski
 • Müşteri (Kredi) Riski
 • Operasyon Riski
 • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
 • Özet ve değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve HP finansal hesap

makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – I (1. Seviye – Simülasyonsuz) (BRY1)

Amaç Bu eğitim, risk yönetimi kavramı ile ilk kez tanışanlara temel bilgi

vermeyi, kavramları tanıtmayı, basit ve kolay anlaşılır örnek olaylar ile bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan orta düzey yetkili ve yöneticiler ve risk yönetimi bölümü dışında kalan orta-üst düzey yöneticiler

Katılım Önkoşulu Herhangi bir önkoşul olmamakla birlikte, katılımcıların genel bankacılık ve krediler bilgilerine sahip olmaları ve Finansal Matematik Eğitimine katılmış olmaları ya da HP finansal hesap makinesi kullanımına aşina olmaları yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi
 • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

–         Kur Riski

 • VaR
 • CaR
 • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski
 • Müşteri (Kredi) Riski
 • Operasyon Riski
 • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
 • Özet ve değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde  tarafımızca sağlanabilir)

PORTFÖY YÖNETİMİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Portföy Yönetimine Kavramsal Bakış
 • Portföy Yönetim Süreci
 • Portföy Çeşitleri
 • Yatırım Sürecinde Portföy Riski
 • Portföy Yönetiminde Kullanılan Modern Yaklaşımlar
 • Portföy Yönetim Performansının Ölçülmesi
 • Portföy Yönetiminde Döviz ve Döviz Portföyleri
 • Portföy Yönetiminde Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Tahvil Portföyleri

–         Tahvil Fiyatlaması ve Değerlemesi

–         Tahvillerde Vade ve Getiri İlişkileri

–         Tahvil Değerlemesinde Süre (duration) ve Bağışıklama (immunization)

–         Tahvil portföy Yönetiminde Aktif ve Pasif Stratejiler

 • Portföy Sigortası (Options,  Futures, Forward…)

Gerekli Araçlar Barkovizyon, flip chart

KREDİ SÜRECİ – II (BKS2)

Amaç Bankaların kredi süreçlerinin oluşumunda görev alan üst düzey

yöneticileri kredi süreci hakkında bilgilendirmek

Katılımcı Profili Kredi pazarlama yönetmenleri, operasyon yönetmenleri, krediler

tahsis ve takip bölümündeki yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili bölümlerde 3-5 yıl deneyim ya da KR1 eğitiminin alınmış

olması yararlı olmaktadır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Hesaplama Kavramları

–          Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

–          İskonto Faizi, doğrusal ve iç faizli iskonto yöntemi

–          Bileşik faize göre hesaplanan iskonto yöntemi

–          Ödeme tablolarının oluşturulması

2. Gün

 • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri
 • Bankalararası Plasmanlara İlişkin Kredi Süreci
 • Menkul Değerler Kredi Süreci
 • Bireysel Kredi Süreçleri

3. Gün

 • Teminatlar
 • Gayrinakit Krediler

–          Teminat Mektupları

–          İthalat Akreditif Kredileri

 • Sorunlu Krediler Süreci ve Çözüme İlişkin Pratik Uygulamalar

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

KREDİ SÜRECİ – I (BKS1)

Amaç Bankaların kredi süreçlerinin oluşumunda görev alan orta düzey

yöneticileri, müşteri temsilcileri, operasyon yetkililerinin sürecin tamamı hakkında bilgilendirilmesi.

Katılımcı Profili Kredi sürecinin operasyon ve pazarlama bölümlerinde görev alan orta düzey yöneticiler.

Katılım Önkoşulu Katılımcıları ilgili bölümlerde 1-3 yıllık deneyim sahibi olmaları

ve katılanların kendi bölümlerine göre ayrılmış olması yararlı olmaktadır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Hesaplama Kavramları

–         Adat, ortalama, faiz hesaplama yöntemleri

–         Basit, bileşik Faiz

–         Ödeme tabloları oluşturulması

2.Gün

 • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri

–         Bireysel Kredi Süreçleri

–         Teminatlar

3. Gün

 • Gayrinakdi krediler

–         Teminat Mektupları

–         İthalat Kredileri

 • Sorunlu Krediler Süreci

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

FİNANSAL PİYASALAR YATIRIM VE RİSK YÖNETİMİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Finansal Piyasalar

–         Makro Denge ve Beklentiler

–         Beklentiler ve Piyasalar

–         Piyasa Altyapısının Yeterliliği

 • Finansal Piyasalarda Yatırım ve Risk

–         Fiyat Riski

–         Sistemik Risk

–         Toplam Risk ve Getiri

 • Risk Yönetimi

–         Riske Maruz Değer

–         Volatilite

–         Risk Yönetiminde Kullanılan Araçlar

–         Kur Riskinin Yönetimi

–         Faiz Riskinn Yönetmi

–         Emtez Fiyat Riskinin Yönetimi

–         Operasyon Riskinin Yönetimi

–         Sektör veya Ülke Riskinin Yönetimi

 • Türev Ürünler

–         Forwards, Futures

–         Options

–         Diğer Türev Çeşitleri

–         Genel Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

FİNANSAL ANALİZ VE KREDİ SÜRECİ (İleri Düzey)

Amaç Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm  orta ve üst düzey yöneticileri mali analiz ve kredi süreci hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Şube ve birim yönetcileri ile pazarlama bölümü orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve şirketler muhasebesi hakkında bilgi sahibi olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

MALİ ANALİZ SÜRECİ

 • Şirketler Hesap Planı Hakkında Genel Bilgiler

 • Aktif Hesaplar/Pasif Hesaplar/Nazım Hesaplar

 • Türkiye’deki Kayıt Sisteminin Zaafiyetleri

–      Kayıt Dışı İşlemler

–      Stoklar/Stok Sayımları

–      Sorunlu Alacak Tanımlamaları

–      Bilanço Dışı Taahhütler

–      Vade Gruplamaları

–      Reeskontlar

–      Kur  Farkları

–      Diğer Sorunlar

 • Temel Mali Tablolar

–      Mizan

–      Bilanço

–      Gelir Tablosu

 • Yardımcı Mali Tablolar

–      Fon Akım Tablosu

–      Nakit Akım Tablosu

–      Net İşletme Sermayesi Değişim Tablos

–      Özvarlık Değişim Tablosu

–      Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

–      Kar Dağıtım Tablosu

 • Düzeltme / Arındırma İşlemleri ve Kayıtları

 • Analiz ve Sonuç

 • Örnek Olaylar

KREDİ SÜRECİ

 • Temel Hesaplama Kavramları

–          Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

–          İskonto Faizi, doğrusal ve iç faizli iskonto yöntemi

–          Bileşik faize göre hesaplanan iskonto yöntemi

–          Ödeme tablolarının oluşturulması

 • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri

–             Kredileri Sınıflandırılması

* Teminatlarına Göre

.  Açık Krediler

.  Kef.Karş. Krediler

.  Çek / Senet Karş.Kred.

.  İpotek Karş. Kred.

.  Emtia Muk.Krediler

.   Menkul Değerler Karşılığı Krediler

.   Nakit / Mevduat Karşılığı Krediler

.   Alacağın Temliği Karşılığı Krediler

.   Diğer Teminat Karşılığı Krediler

*  Kullanımlarına Göre

.   Spot Krediler

.   Rotatif Krediler

.   İskonto/İştira Kredileri

.   İtfa Tablosu Olan Krediler (Bireysel Krediler)

*  Nakit / Gayrinakit Krediler

.   Teminat Mektupları

.   İthalat Akreditif Kredileri

.   Vadeli Akreditif Kredileri

.   Kabul / Aval Kredileri

*  Kullanım Amaçlarına Göre

 • Bankalararası Plasmanlara İlişkin Kredi Süreci

 • Menkul Değerler Kredi Süreci
 • Bireysel Kredi Süreçleri

 • Sorunlu Krediler Süreci ve Çözüme İlişkin Pratik Uygulamalar

Gerekli Araçlar Hesap makinesi, projeksiyon, flip chart. (İstenirse ve yeterli sayıda bilgisayar temin edilirse mali analiz eğitimi bilgisayar simülasyonlu olarak gerçekleştirilebilir.)

FİNANSAL ARİTMETİK (BFA1)

Amaç           Finansal hesaplamalarda kullanılan matematik yaklaşımların (formüllerin) tanıtımı ve finansal hesap makinesi kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Bankaların operasyon ve pazarlama bölümlerinde görev alan orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu Matematik ön bilgisi ve finansal hesap makinelerine aşinalık yararlı olabilmektedir.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği        1. Gün

 • Adat, Ortalama, Yıllık Basit ve Bileşik Faiz Oranı
 • Net Bugünkü Değer ve Net Gelecekteki Değer
 • Rotatif, Spot ve Kontratlı (Bireysel Kredi veya Finansal Kiralama)
 • Plasmanlarda Hesaplama Yöntemleri

2. Gün

 • İç Verim ve Doğrudan İskonto Hesaplaması Teknikleri
 • Piyasa Fiyatları İle Hesaplama Teknikleri
 • Düzenli ve Düzensiz Nakit Akımlarına İlişkin Hesaplamalar
 • Makina Kullanım Çalışmaları

Gerekli Araçlar HP Finansal Hesap makinesi

ENFLASYON MUHASEBESİ, MALİ TABLOLARDA ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME, DÜZELTİLMİŞ TABLOLARIN YORUM VE ANALİZİ

Amaç :

Ticari ve Kurumsal Bankacılık kredi analistleri / müşteri temsilcilerine enflasyon muhasebesi uygulaması, mali tabloların  enflasyona gore nasıl düzeltileceği, düzeltilmiş tabloların mali ve ekonomik analizlerde kullanım süreç ve biçimleri konusunda  yeterlilik sağlamaktır.

Yöntem :

Eğitim programı akışı sanayi, hizmetler ve nakit yönetimi ağırlıklı çalışan 3 şirket üzerinden iki dönem karşılaştırmalı olarak sunulur. Bu sunum sırasında mümkün olduğunca sektörel farklılıklar dikkate alınarak konu işlenir. Enflasyon düzeltme işlemleri, mali tabloların düzenlenmesi ve düzeltilmiş tabloların analizi ile ilgili uygulama ve hesaplar sınıf ile birlikte yapılır. Eğitim notları ve örnek uygulama formatı eğitmen tarafından dağıtılacaktır.

Süre : 2 gün

Önkoşul :

Katılımcıların; yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmaları şarttır. Mali analiz eğitimi ile mali tabloların hazırlanması, aktarma arındırma işlemleri eğitimi almış olmaları bu eğitimin verimini arttırır.

Eğitimin İçeriği :

 1. 1. Enflasyonun mali tablolara etkisi

–      Parasal ve parasal olmayan kalemler

–      Parasal ve parasal olmayan işlemler

–      Enflasyon düzeltme katsayılarının çıkıç mantığı ve kullanımı

 1. 2. Enflasyon düzeltme işlemleri

–      Bilanço

–      Gelir tablosu

–      Net parasal kazanç / kayıbın belirlenmesi

–      Kar dağıtım tablosu

–      Fon akım tablosu

 1. 3. Düzeltilmiş Mali Tabloların Analizi

–      Mali ve ekonomik genel değerlendirme

–      Düzeltilmiş mali tabloların özellikleri

–       Düzeltilmiş bilanço ve gelir tablolarının karşılaştırmalı, yüzde, ve oran yöntemleri ile  analizi, aktif-pasif kompozisyonundaki değişiklikler

–      Fon akım tablosu analizi

–      Mali bünye ve karlılık analizi (aktif ve ortak karlılığı)

–      Net parasal pozisyon analizi

–      Düzeltilmiş mali tabloların şirket değerine ve kredibilitesine olan etkileri

–      Sektörel farklılıkların tartışılması

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

BANKALARDA KAYNAK MALİYETİ ve FİYATLAMA (BKMF)

Amaç :

Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm

üst düzey yöneticileri kaynak maliyetinin hesaplanması ve fiyatlama  yöntemleri hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili :

Şube ve birim yönetcileri ile mali kontrol  ve iç denetim birimi yöneticileri.

Katılım Önkoşulu :

İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve finansal aritmetik eğitimi almış olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı : 20 Kişi

Süre : 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Hesaplama Kavramlarının Hatırlatılması

–         Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

 • Kaynak Maliyetinin Hesaplanması Teknikleri
 • Yabancı Kaynakların Ortalama Maliyetinin ve Ortalama Vadelerinin Bulunması
 • Özkaynakların Maliyetinin Hesaplamaya Eklenmesi

2. Gün

 • Yabancı Para Fonlamadan Doğan Uzun ya da Kısa Pozisyonun Hesaplamaya Katılması
 • Donmuş Aktiflerin Hesaplamaya Katılması
 • Kredi Müşterilerinin Risk Katsayılarının Hesaplamaya Katılması
 • Genel Giderlerin Hesaplamaya Katılması
 • Şubeler Cari Hesapları Fiyatlamasının Yapılması

Gerekli Araçlar :

HP finansal hesap makinesi

BANKACILIK SİMÜLASYONU (Şube ve Genel Müdürlük Yönetimi)

Katılımcı Profili :

a) Yöneticiler : Genel Müdür Yardımcıları, Birim ve Şube Müdürleri..

b) Potansiyel Yönetici Adayları : Müfettişler, Uzmanlar, Müdür Yardımcıları….

Grup Kompozisyonu :

Katılımcılar eşit bilgi düzeyinde olmalıdır. Mevcut yöneticiler ile potansiyel yönetici adayları ayrı gruplarda olmalı, gerektiğinde ana gruplar da bilgi düzeylerine göre alt gruplara ayrılmalıdır. Bu konuda  grupların oluşturulmasında MIDA tarafından hazırlanmış eğitim araştırma formları yardımıyla eğitimcilerimiz de katkıda bulunabilirler. Eğitim en az 10, en fazla 20 kişiden oluşan gruplar ile yapılmalıdır.

Katılımcı Sayısı :

En az 10, en fazla 20 Kişi

Süre :

Eğitimin maksimum süre sınırlaması olmamakla birlikte; yöneticiler için 4, potansiyel yönetici adayları için 6 günlük eğitimin yeterli olacağı düşünülmektedir.

Eğitimin İçeriği :

Eğitim 2 seçenekli olarak hazırlanmaktadır:

1) Her katılımcının bir bankayı temsil ettiği eğitim ortamı :

Bu eğitimde katılımcıların her biri tek şubeli bir bankanın Genel Müdürü olarak işlem yapacaklar ve katılımcı sayısına uygun bilgisayar  şebekesi oluşturulacaktır. MİDA’dan eğitim koordinatörü olarak katılacak eğitimci, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Eximbank Genel Müdürlüğü, Serbest Piyasa Koşulları yaratıcısı olarak çalışacak, her türlü fiyat hareketlerinin oluşturulmasını ( Hazine Bonosu/Devlet Tahvili ihraç faizlerinin ve vadesinin, TCMB kurlarının belirlenmesi, bankalara verilecek kredilerin faiz ve vadesinin belirlenmesi vb.) sağlayacak, ekonomiye ve piyasaya ilişkin bilgileri saptayarak duyuracaktır. Bankaların kendi aralarındaki işlemlere ait fiyat bildirim ve onayları serbest olarak kendileri tarafından saptanabilecek ve tüm bilgiler bir ekran aracılığı ile tüm bankalara (katılımcılara) duyurulacaktır.

Gerek eğitim koordinatörünün ve gerekse bankaların kendi aralarında oluşturdukları fiyatlar karşılıklı olarak kabul gördüğünde, hesap limitleri ve bakiyeleri uygun olduğunda sistem tarafında gerçekleştirilerek bankaların ilgili hesaplarına otomatik olarak geçilecektir. Katılımcılar eğitime başladıklarında daha önce bilançosu oluşturulmuş bir bankayı tüm olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte devralacaklar, bilançoya ilişkin bilgiler eğitim başlamadan önce kendilerine aktarılacaktır. Eğitime katılanların bir bölümüne sonradan katılmak isteyenler için sıfır bilançolu yeni bir banka kurulacak ve yeni katılımcı  katıldığı anda sisteme girmiş olacaktır. Görüldüğü gibi eğitime herhangi bir noktadan başlamak mümkün olduğu gibi, çıkan birine ait bankayı bir başka katılımcıya devretmek de mümkün olabilecektir.

Yapılacak İşlemler :

Bedelli veya bedelsiz sermaye arttırımı,

Mevduat kabul etmek ve mevduat faizlerini saptamak,

Diğer bankalardan, TCMB’ndan ve Eximbank’tan kredi almak,

Diğer bankalara plasman yapmak ve plasman faizlerini saptamak,

Menkul değerler portföyü oluşturmak ve yönetmek, (almak, satmak, repo ve ters repo işlemleri yapmak, teminata menkul değer vererek borç para bulmak..)

Bireysel ve kurumsal krediler vermek, geri çağırmak, tahsil güçlüğü gösterenleri takibe almak ve karşılık ayırmak,

Sabit varlık, iştirak alım ve satımları, yeniden değerlemesi,

Diğer işlemler…

2) Her grup katılımcının bir bankayı ve şubelerini temsil ettiği eğitim ortamı:

Bu eğitimde 3-4 kişiden oluşan gruplardaki katılımcılardan biri bankanın genel müdürü, diğerleri de bankaya bağlı şube müdürlerini temsil edecekler ve toplam olarak 4-5 bankadan oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubu oluşturulacaktır. Bu eğitimde genel müdürler bir önceki işlemlere ek olarak şubelerini de yönetecekler ve şubeler cari hesapları faizleri aracılığı ile piyasa bağlantılarını farklı yerel piyasalara uygun hale getirmeye çalışacaklardır.

Eğitimin Teknik Altyapısı :

Eğitim birbirine paralel bağlanmış ve birbirleriyle konuşabilen kişisel bilgisayarlar (P.C.) aracılığıyla gerçekleştirilecek ve her katılımcı tamamen kendine ait bir kişisel bilgisayar ile eğitime katılacaktır.

Eğitimin Kullanım Özellikleri :

Yapılan işlemler sadece basit komutların yerine getirilmesi (hazine bonosu al, hazine bonosu sat, repo yap, kredi ver, vb.) ile gerçekleştirilmiş olacak; işlemlerin gerektirdiği tüm muhasebe kayıtları ve hesaplamalar (reeskont, evalüasyon, yeniden değerleme ve amortisman işlemleri dahil) sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kullanıcı bir eğitim günü içinde 2’şer saatlik 3-4 işgününü yaşayacak ve her an bir önceki gün sonundaki evalüasyon ve reeskont kayıtlarını içeren bilanço ve gelir tablosunu görebilecektir. Her gün sonu işlemi sonrası 15-30 dakika kadar bir süre işlemlere ara verilecek ve katılımcılara bir önceki gün sonu itibariyle ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve bir sonraki güne hazırlık yapılması için zaman tanınacaktır.

Referanslar:

Bankalar Birliği

Citibank

Akbank

Finansbank

Pamukbank

Ziraat Bankası

T. Ekonomi Bankası

Alternatifbank

TEMEL KAMBİYO BİLGİLERİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

 • Temel Kambiyo Bilgisi ve Türk Kambiyo Mevzuatı (T.P.K.K. 32 Sayılı Karar)
 • Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar

–         Konvertibl / Non-Konvertibl

–         Efektif

–         Türkiye’de Yerleşik Kişiler

–         Dışarıda Yerleşik Kişiler

–         Yetkili Müesseseler

–         Yolcu

–         Pasaport

–         Kur / Sabit-Cari-Alış/ Satış- Kur Farkı

–         Parite

–         Evaluasyon

–         Revaluasyon

–         Devaluasyon

–         İstatistik Kodlama

–         Döviz Alım/ Satım Belgeleri ve Kullanımda Dikkat Edilecek Unsurlar

 • Döviz İşlemleri

–         Döviz Alım-Satımı ve Muhasebesi

–         Dövize Natık Çekler

 • Seyahat Çekleri
 • Euroçek
 • Banka Çekleri
 • Şahıs Çekleri
 • Uluslararası Ödeme Emirleri
 • Çek İştira/ Tahsil İşlemleri ve Muhasebesi

–         Zorunlu  Döviz Devirleri

 • Efektif İşlemleri

–         Efektif Alım/ Satımı ve Muhasebesi

–         Efektif Deposu Sayımı ve Farklar

–         Zorunlu Efektif Devri

–         Efektif Pozisyonu

–         Muhasebe Kayıtları

 • Yurtdışından Gelen ve Gönderilen Havaleler

–         Havale ve Hukuki Niteliği

–         Havale Talimatının Yerine Getirilme Süresi

–         Havaleden Cayma

–         Havalenin Hesaba Kaydı ve Sonuçları

–         Muhasebe Kayıtları

 • Döviz Tevdiat Hesapları

–         Açılış

–         Temdit

–         Kapanış ve Muhasebesi

 • Döviz Pozisyonu ve Para Piyasası İşlemleri

–         Döviz Pozisyonu Kavramı ve Kapsamı

–         Döviz Pozisyon Yönetimine İlişkin Oranlar

–         Döviz Pozisyon Türleri

–         Muhabir Hesapları

–         Kur Verme Yöntemine Göre Dövizlerin Adlandırılması

–         Arbitraj

–         Dealing ( Vadeli-Vadesiz)

–         Muhabir Nezdinde Açılan Döviz Hesapları

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

TEMEL HUKUK BİLGİLERİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

Hukuk kavramı ve yaptırım türleri
Hukuki işlem
Geçerlilik şekli
İspat şekli
Hukuki işlem yapılabilecek kişiler
Gerçek kişiler
Tüzel kişiler
-Kamu hukuku tüzel kişileri
-Özel hukuk tüzel kişileri     a – Dernekler     b – Vakıflar c – Şirketler
Ticari işletme
Gerçek kişinin ticari işletmesi
Ticaret şirketleri
-Sermaye şirketleri

-Şahıs şirketleri
Kişilerin ehliyeti
Gerçek kişilerin ehliyeti
-Hak ehliyeti
-Fiil ehliyeti a – Ergin olmak b – Ayırt etme gücü c- Kısıtlı olmamak
Tüzel kişilerin ehliyeti
Temsilcilerle hukuki işlem yapılması
Yasal temsilciler
-Veli     -Vasi   -Kayyım
İradi temsilciler
-Vekil   -Ticari vekil  -Ticari mümessil
Kişiliğin sona ermesi
Mirasçılarla ilgili işlemler
Temsil ilişkisi ile ilgili sonuçları
Çekle ilgili sonuçları
Borçların kaynakları
Akit
Haksız fiil
Sebepsiz zenginleşme
Güvencelerle(Teminatlarla) ilgili olanlar dışındaki başlıca sözleşmeler
Karz
Alacak temliki
Havale
Garanti
-Teminat mektuplarının hukuki niteliği
-Teminat mektuplarının tarafları
a – Garanti veren
b – Muhatap
c – Lehdar
d – Kontrgaranti veren
-Teminat mektuplarında vade
-Teminat mektuplarının işlem basamakları
-Muhatabın özen göstermesi gereken hususlar
Satım
Kira
Bağışlama
Güvencelerle ilgili sözleşmeler
Şahsi teminat: Kefalet
-Tanımı
-Kefaletin feri niteliği
-Kefaletin şekli
-Kefalet ehliyeti
a – Gerçek kişilerin
b – Tüzel kişilerin
-Kefaletin sona ermesi
-Kefaletin türleri
a – Adi kefalet
b – Müteselsil kefalet
c – Birlikte kefalet
-Kefalette halefiyet
Ayni teminatlar
-Taşınır rehni
-Taşınmaz rehni: ipotek
-Ticari işletme rehni
Zamanaşımı
Kıymetli evrak
Kıymetli evrakın tanımı ve nitelikleri
Kıymetli evrakın devri
Kambiyo senetlerinin biçim koşulları
Kambiyo senetlerindeki kişiler
Protesto
Kambiyo senetlerinin zamanaşımı
Muhatap bankanın çeki ödemesi
Çekin ödenmemesi talimatı
Çek yasası (3167 sayılı)
-İhtar mektubu
-Düzeltme hakkı
-Merkez bankasına bildirim
-Bankanın sorumlu olduğu miktar
-Savcılığa ihbar
-Kısmi ödeme halinde yapılması gerekenler
-Bankalar aleyhine ceza
-Kovuşturma usülü
Çeklerden dolayı bankanın sorumluluğu
Edimlerini yerine getirmeyenlere karşı yasal yollar
Dava    

-Ceza davası  -Hukuk davası
İcra takibi

-Takip yolları
a – Haciz yolu ile
b – Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile
c – İflas yolu ile
-Satış
a-İhtiyati haciz
b-İhtiyati tedbir
Ehliyet,Temsil,Banka ve Müşteri Sırrı,Havale -EFT Hukuki Yapı,Mevzuat
Bankacılık açısından Ticaret Hukuku

2. BANKALAR KANUNU (Mevzuat)

TÜREV ARAÇLAR – VADELİ PİYASALAR

Amaç Katılımcıların, vadeli işlemler ve opsiyonlarla  ilgili temel bilgileri edinmelerini; müşterileri faaliyet alanlarına göre ilgili türev ürünlere  yönlendirmelerini; 4 Şubat 2005’te faaliyete geçmesi planlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) ile birlikte  müşterilere yatırım alternatifi sunmalarını sağlamak.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 gün

Eğitimin İçeriği

1. BÖLÜM : VADELİ İŞLEMLER

 • Vadeli İşlem Piyasaları
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Alivre İşlem Sözleşmeleri
 • Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
 • Riskten Korunma ve Spekülasyon
 • Arbitraj

2. BÖLÜM : TARIMSAL ÜRÜNLERE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • Buğday Vadeli İşlem Sözleşmesi
 • Kullanım Amaçları
 • Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmesi

3. BÖLÜM : DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • Genel Bilgiler
 • Fiyatlandırılması
 • Kullanım Amaçları
 • Döviz Kurlarına Etki Eden Faktörler

4. BÖLÜM : FAİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • FVİS’lerinin İşleyişi
 • Fiyatlandırılması
 • Kullanım Amaçları

5. BÖLÜM : HİSSE SENEDİ ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • Hisse Senedi Endekslerinin Genel Özellikleri
 • Fiyatlandırılması
 • Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Kullanım Amaçları

6. BÖLÜM: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI A.Ş.(VOB)

 • Borsanın İşleyişi ile İlgili Genel Bilgiler
 • Borsada İşlem Görecek Sözleşmeler
 • İşlem Yapma Amaçları

7. BÖLÜM : OPSİYONLAR

 • Türleri – Tipleri
 • Temel Opsiyon Stratejileri
 • Fiyatlaması
 • Korunma İşlemleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

PARA, DÖVİZ VE SERMAYE PİYASALARI

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Genel Bakış

–         Dünya Ekonomisi ve Piyasalar

–         Türkiye Ekonomisi ve Piyasalaşma Süreci

 • Döviz Piyasaları

–        İşlem Türleri ve Fiyatlama

 • Dış Piyasa
 • İç Piyasa
  • Döviz Kuru (Nominal Anchor)
  • Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler
  • Döviz Sepeti
  • Spot vev Forward Fiyatlaması
  • (Spot Rates / Direct –Indirect Quotations/Reciprocals/Cross
  • (Swap Points /Forward Rates  Calculations)
  • Diğer Döviz İşlemleri
 • Faiz Piyasaları

–        İç Piyasa

–        Dış Piyasa

 • § Faizi Etkileyen Değişkenler (llikidite, yasal maliyetler, para politikası)
  • Basit Faiz – Bileşik Faiz
  • Verim Eğrisi
  • Spread ve Yasal Maliyetler
  • Spot ve Vadeli Maliyetler
 • Sermaye Piyasaları

–        Birincil ve İkincil Piyasalar

 • Organize ve Tezgahüstü (OTC) Piyasalar
 • Türkiye Sermaye Piyasası’nın tarihçesi ve SPK
 • Kamu Menkul Kıymetleri
 • Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Repo, GOS
 • İhraç Yöntemleri
 • Kamu Menkul Kıymetlerinin İşlem Gördüğü Pazarlar
 • Açık Piyasa İşlemleri
 • § Alacaklık Sağlayan Özel Sektör Menkul Kıymetleri
  • Tahviller, Finansman Bonoları; VDMK, Banka Bonosu
  • § Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Fiyatlama
   • Hazine Bonosu, Repo Hesaplamaları
   • Bileşik Faiz Uygulamaları
   • Tahvil Değerlemesi
   • § Ortaklık Sağlayan Menkul Kıymetler
    • Hisse Senetlerinin Tanımı
    • Hisse Senetlerinin Halka Arzı
    • Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri
    • İMKB Hisse Senedi Piyasası İşlemleri
    • İMKB Endeksleri
    • § Diğer Menkul Kıymetler (HDT, KIT, KZOB, OYHS)
    • Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları
    • Menkul Kıymetlere Yatırım : Risk ve Portföy
 • Türev Ürünler : Futures, Options, Swap, FRA

–        Tanımlar

–        İşlem Gördükleri Pazarlar

–        Kontratlar ve Özellikleri

–        Fiyat Sistemi

–        İşleyiş Mekanizmaları

–        Katılımcılar

–        Türev Ürünlerin Kullanım Araçları

 • Temel Analiz ve Karar Alma

–        Beklenti Oluşturma

 • Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası
 • Makro Göstergeler
 • Nakit Akışı
 • Kamu Borçlanması
 • Kur ve Faiz Tahmin Teorileri

–        Kısa ve Orta Vadeli Karar Alma

–        Türkiye İçin Faiz ve Döviz Tahmin Modelleri

 • Fon Yönetimi Bölümünün Organizasyonu ve İşlevleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ VE BEKLENTİ OLUŞTURMA

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Makro Ekonomik Kavramlar ve Makro Denge

 • Dengesizlik Sonucu Oluşan Sorunlar

 • Enflasyon ve Enflasyonu Önlemeye Yönelik İstikrar Programları

 • Ekonomide Reel Kesim-Parasal Kesim İlişkisi
 • İç Denge ve İç Dengenin İzlenmesi

–         Kamu Kesimi Dengesi

–         Kamu Kesimi Borçlanma Gereği

–         Kamunun Finansman Yöntemleri

 • Dış Denge ve Dış Dengenin İzlenmesi

–         Ödemeler Dengesi

–         Uluslararası Rezervler

–         Dış Borç Stoku

–         Ödemeler Dengesi ve Kur Politikası

 • Parasal Kesim

–         Merkez Bankası

–         Ticari Bankalar

–         Parasal Kesim ve Faiz Oranları

 • Temel Analiz ve Karar Alma

–         Beklenti Oluşumu

 • Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası
 • Makro Göstergeler
 • Nakit Akışı
 • Kamu Borçlanması
 • Kur ve Faiz Tahmin Teorileri

–         Kısa ve Orta Vadeli Karar Alma

–         Türkiye İçin Faiz Oranları ve Döviz Kurları Tahmin Modeli

 • Tartışma : Türkiye Ekonomisindeki Olası Gelişmeler ve Beklentiler

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

HAZİNE İŞLEMLERİNİN OPERASYONU

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Para ve Döviz Piyasaları

–        İşlemlerin Akışı ve Ödeme Sistemleri

–        Kontrol ve Sorunların Çözümü

–        Bilgi Toplama ve Nakit Akışı Hazırlama

–        Döviz Pozisyon Evalüasyonu (Spot ve Vadeli)

 • Sabit Getirili İşlemler

–        İşlemlerin Akışı (Ödeme ve Değerleme)

–        Kar/Zarar ve Reeskont Hesaplaması

–        Muhasebeleştirme

 • Genel Bilanço Tanımı

–        Yasal Zorunlulukların Gözden Geçirilmesi

–        Fon Kaynakları ve Maliyetleri

–        Aktif/Pasif Yönetimi

 • Kontroller

–        Muhabir Banka Hesaplarının Mutabakatı

–        Zarar, İşlem, Pozisyon, Banka, Ülke Limitleri

 • Raporlar

–        Resmi Raporlar

 • Ödemeler Dengesi Raporları
 • Kur Riski ve Likidite Riski
 • Net Pozisyon / Sermaye Tabanı

–        MIS

 • Kambiyo Kar/Zararı
 • Gapping Report
 • Atıl Tutarlar
 • Limit Aşımları

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

GİŞE HİZMETLERİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Mevduatın Tanımı

 • Mevduat Kabulünde Yetki Sınırı

 • Mevduat Munzam ve Disponibilite

 • Mevduatın Gizliliği ve Bankacılık Sırlarının Açıklanmasını Önlemeye Yönelik Önlemler

 • Bankalar Kanunu Açısından Mevduat Türleri

–        Tasarruf Mevduatı

–        Resmi Kuruluşlar Mevduatı

–        Ticari Kuruluşlar Mevduatı

–        Diğer Kuruluşlar Mevduatı

 • Kullanım Şekline Göre Mevduat Türleri

–        Vadeli Mevduat

 • Müşterek İmzalı
 • Münferid İmzalı

–        Vadesiz Mevduat

 • Hesap Açılması

–        Hesap Açma Şekilleri

–        Hesap Açılışında Aranması Gerekli Belgeler

–        Gerçek Kişilerin Müracaatında

–        Tüzel Kişilerin Müracaatında

–        Tüzel Kişiliklerin Müracaatında

–        Açılışı ve/veya Kullandırımı Özellik Arzeden Hesaplar

 • Velinin Hesap Açtırması ve Tasarrufu
 • Vekil Tarafından Hesap Açılması
 • Okuma Yazma Bilmeyenlere Açılacak Hesaplar
 • Özürlü Kişilere Açılacak Hesaplar
 • Vefat / Haciz Durumlarında İzlenecek Yöntem
 • Mevduatta Zaman Aşımı

 • Havale

–        Tanımı

–        Taraflar

–        Havaleden Cayma

–        Havale Amirinin İflası

–        Havale Lehdarının İflası

–        Lehtar Havaleyi Almadığı Taktirde

–        Lehtarın Havaleyi Kabul Etmeme Durumu

–        Havalede Zaman Aşımı

 • Çek

–        Çekin Hukuki Mahiyeti ve Fonksiyonları

–        Çekin Şekil Şartları

–        Çekin Muhtevası

–        Çek’e Ödeme

–        Genel Olarak

–        Çek’te İbraz Süresi

–        Çekin Ödenmemesi ve Hamilin Müracaat Hakkı

–        Çekten Cayma ve Ödemeden Men

–        Bankanın Sorumluluğu

–        Çek’te Zaman Aşımı

 • Menkul Kıymetler

–        SPK Tarafından Kabul Edilen Menkul Kıymet Türleri

–        Menkul Kıymet Borsalarının Temel İşlevleri ve Ekonomiye Katkısı

–        Hazine Bonoları

–        Devlet Tahvilleri

–        Hisse Senetleri

–        Yatırım Fonları

–        Repo / Ters Repo İşlemleri

 • Kiralık Kasalar

–        Kiralık Kasa Hizmeti Nedir

–        Kiralık Kasalara Kabul Edilen Eşyalar Nelerdir

–        Kiralık Kasa Anahtarı Teslimi Bankaya Ait Olanın Muhafazası

–        Kaybı Halinde İzlenecek Yöntem

–        Kasa Kiralandığında Yapılacak İşlemler

–        Gerçek / Tüzel Kişilere Kasa Kiralanması

–        Kiralık Kasaların Vekaleten Kullanılması

–        Kiralık Kasa Sahibinin Vefatı Halinde İzlenecek Yöntem

–        İflas veya Haciz Durumunda İzlenen Yöntem

–        Kiracının Hukuki Ehliyetini Kaybetmesi

 • Fatura Ödemeleri

–        Su

–        Doğalgaz

–        Bedaş

–        Telsim

–        Turkcell

–        Ev Telefonu

–        Kablolu TV

–        SSK

–        Vergi

–        Sigorta Prim Tahsilatları

 • Genel Sigorta Bilgileri

–        Tanımı

–        Sigortacı

–        Sigorta Ettiren

–        Sigortalı

–        Riziko

–        Sigorta Primi

–        Sigorta Bedeli

–        Eksik Sigorta

–        Poliçe

–        Tecditname

–        Zeylname

–        Close

 • Genel Olarak Sigorta Türleri

–        Mal Sigortaları

 • Yangın
 • Nakliyat
 • Oto Kasko
 • Hırsızlık gibi
 • Mali Sorumluluk

–        Zorunlu Oto Mali Sorumluluk

–        İhtiyari Mali Sorumluluk

–        Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk gibi

 • Can Sigortaları

–        Ferdi Kaza Sigortaları

–        Hayat Sigortaları

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

FİNANSAL PİYASALAR YATIRIM VE RİSK YÖNETİMİ

Katılımcı Sayısı : 20 Kişi

Süre : 2  Gün

Eğitimin İçeriği :

 • Finansal Piyasalar

–         Makro Denge ve Beklentiler

–         Beklentiler ve Piyasalar

–         Piyasa Altyapısının Yeterliliği

 • Finansal Piyasalarda Yatırım ve Risk

–         Fiyat Riski

–         Sistemik Risk

–         Toplam Risk ve Getiri

 • Risk Yönetimi

–         Riske Maruz Değer

–         Volatilite

–         Risk Yönetiminde Kullanılan Araçlar

–         Kur Riskinin Yönetimi

–         Faiz Riskinn Yönetmi

–         Emtez Fiyat Riskinin Yönetimi

–         Operasyon Riskinin Yönetimi

–         Sektör veya Ülke Riskinin Yönetimi

 • Türev Ürünler

–         Forwards, Futures

–         Options

–         Diğer Türev Çeşitleri

–         Genel Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

FİNANSAL KURUMLARDA BÜTÇELEME ve MALİ KONTROL TEKNİKLERİ

(Oracle ve Excel Simülasyonlu)

(FKBMK-SO ve FKBMK-SE)

Amaç :

Finansal Kurumlarda Bütçeleme İlkeleri ve Tekniklerine İlişkin Kuralların Saptanması ve Yönetim Bilgilendirme Raporları (MIS) Hakkında Bilgi Akışının Sağlanması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili :

Finansal Kiralama Şirketlerinin bütçeleme ve mali kontrol bölümleri çalışanları

Katılım Önkoşulu :

İlgili bölümde çalışmış olmak ve bilgisayar kullanımına aşina olmak gerekmektedir.

Katılımcı Sayısı : 8-12 Kişi

Süre : 2 Gün

Eğitimin İçeriği :

1. Gün

 • Bütçe Ön Bilgilerinin Oluşturulması
 • Enflasyon, Faiz ve Büyüme Oranlarının Saptanması
 • Ortalama Bütçenin Oluşturulması
 • Faiz ve Komisyon Oranlarının Oluşturulması
 • Genel Giderlerin Tahmini

2. Gün

 • Donuk Aktifler ve Maliyetsiz Pasiflerin Tahmini
 • Düzeltmelerin Yapılması ve Gelecek Yıllara taşınacak Bilgilerin Oluşturulması
 • MIS Raporlarının Oluşturulması Teknikleri
 • Müşteri ve Ürün Bazında Kârlılık Analizleri
 • Risk Yönetimi Kriterleri İle Elde edilen Sonuçların Karşılaştırılması

Gerekli Araçlar : Katılımcı sayısı kadar PC, HP finansal hesap makinesi

FİNANSAL ANALİZ VE KREDİ SÜRECİ (İleri Düzey)

Amaç Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm  orta ve üst düzey yöneticileri mali analiz ve kredi süreci hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Şube ve birim yönetcileri ile pazarlama bölümü orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve şirketler muhasebesi hakkında bilgi sahibi olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

MALİ ANALİZ SÜRECİ

 • Şirketler Hesap Planı Hakkında Genel Bilgiler

 • Aktif Hesaplar/Pasif Hesaplar/Nazım Hesaplar

 • Türkiye’deki Kayıt Sisteminin Zaafiyetleri

–      Kayıt Dışı İşlemler

–      Stoklar/Stok Sayımları

–      Sorunlu Alacak Tanımlamaları

–      Bilanço Dışı Taahhütler

–      Vade Gruplamaları

–      Reeskontlar

–      Kur  Farkları

–      Diğer Sorunlar

 • Temel Mali Tablolar

–      Mizan

–      Bilanço

–      Gelir Tablosu

 • Yardımcı Mali Tablolar

–      Fon Akım Tablosu

–      Nakit Akım Tablosu

–      Net İşletme Sermayesi Değişim Tablos

–      Özvarlık Değişim Tablosu

–      Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

–      Kar Dağıtım Tablosu

 • Düzeltme / Arındırma İşlemleri ve Kayıtları

 • Analiz ve Sonuç

 • Örnek Olaylar

KREDİ SÜRECİ

 • Temel Hesaplama Kavramları

–          Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

–          İskonto Faizi, doğrusal ve iç faizli iskonto yöntemi

–          Bileşik faize göre hesaplanan iskonto yöntemi

–          Ödeme tablolarının oluşturulması

 • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri

–             Kredileri Sınıflandırılması

* Teminatlarına Göre

.  Açık Krediler

.  Kef.Karş. Krediler

.  Çek / Senet Karş.Kred.

.  İpotek Karş. Kred.

.  Emtia Muk.Krediler

.   Menkul Değerler Karşılığı Krediler

.   Nakit / Mevduat Karşılığı Krediler

.   Alacağın Temliği Karşılığı Krediler

.   Diğer Teminat Karşılığı Krediler

*  Kullanımlarına Göre

.   Spot Krediler

.   Rotatif Krediler

.   İskonto/İştira Kredileri

.   İtfa Tablosu Olan Krediler (Bireysel Krediler)

*  Nakit / Gayrinakit Krediler

.   Teminat Mektupları

.   İthalat Akreditif Kredileri

.   Vadeli Akreditif Kredileri

.   Kabul / Aval Kredileri

*  Kullanım Amaçlarına Göre

 • Bankalararası Plasmanlara İlişkin Kredi Süreci

 • Menkul Değerler Kredi Süreci
 • Bireysel Kredi Süreçleri

 • Sorunlu Krediler Süreci ve Çözüme İlişkin Pratik Uygulamalar

Gerekli Araçlar Hesap makinesi, data projektör, flip chart. (İstenirse ve yeterli sayıda bilgisayar temin edilirse mali analiz eğitimi bilgisayar simülasyonlu olarak gerçekleştirilebilir.)

ENFLASYON MUHASEBESİ, MALİ TABLOLARDA ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME, DÜZELTİLMİŞ TABLOLARIN YORUM VE ANALİZİ

Amaç Ticari ve Kurumsal Bankacılık kredi analistleri / müşteri temsilcilerine enflasyon muhasebesi uygulaması, mali tabloların enflasyona gore nasıl düzeltileceği, düzeltilmiş tabloların mali ve ekonomik analizlerde kullanım süreç ve biçimleri konusunda yeterlilik sağlamaktır.

Yöntem Eğitim programı akışı sanayi, hizmetler ve nakit yönetimi ağırlıklı çalışan 3 şirket üzerinden iki dönem karşılaştırmalı olarak sunulur. Bu sunum sırasında mümkün olduğunca sektörel farklılıklar dikkate alınarak konu işlenir. Enflasyon düzeltme işlemleri, mali tabloların düzenlenmesi ve düzeltilmiş tabloların analizi ile ilgili uygulama ve hesaplar sınıf ile birlikte yapılır. Eğitim notları ve örnek uygulama formatı eğitmen tarafından dağıtılacaktır.

Süre 2 gün

Önkoşul Katılımcıların; yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmaları şarttır. Mali analiz eğitimi ile mali tabloların hazırlanması, aktarma arındırma işlemleri eğitimi almış olmaları bu eğitimin verimini arttırır.

Eğitimin İçeriği

 1. 1. Enflasyonun mali tablolara etkisi

–      Parasal ve parasal olmayan kalemler

–      Parasal ve parasal olmayan işlemler

–      Enflasyon düzeltme katsayılarının çıkıç mantığı ve kullanımı

 1. 2. Enflasyon düzeltme işlemleri

–      Bilanço

–      Gelir tablosu

–      Net parasal kazanç / kayıbın belirlenmesi

–      Kar dağıtım tablosu

–      Fon akım tablosu

 1. 3. Düzeltilmiş Mali Tabloların Analizi

–      Mali ve ekonomik genel değerlendirme

–      Düzeltilmiş mali tabloların özellikleri

–       Düzeltilmiş bilanço ve gelir tablolarının karşılaştırmalı, yüzde, ve oran yöntemleri ile  analizi, aktif-pasif kompozisyonundaki değişiklikler

–      Fon akım tablosu analizi

–      Mali bünye ve karlılık analizi (aktif ve ortak karlılığı)

–      Net parasal pozisyon analizi

–      Düzeltilmiş mali tabloların şirket değerine ve kredibilitesine olan etkileri

–      Sektörel farklılıkların tartışılması

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

DIŞ TİCARET ÜRÜNLERİ VE FİNANSMANI

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

 • DIŞ TİCARET

–          Tanımı

–          Dış Ticaretin Nedenleri

–          Bankaların Rolü

–          Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Yayımları

 • ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN SEVK VE TESLİM (SATIŞ) ŞEKİLLERİ (INCOTERMS)

 • ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN VESAİK (BELGELER)

–          Ticari Belgeler

–          Resmi Belgeler

–          Sigorta Belgeleri

–          Taşıma Belgeleri

–          Finans Belgeleri

 • ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ

–          Mal Mukabili Ödeme

–          Peşin Ödeme

–          Akreditifli Ödeme (Vesikalı Krediler)

n  Akreditifte Taraflar ve Tarafların Yükümlülüğü

n  Akreditif Vesaikinin İbrazı  ve İncelenmesi

n  Akreditif Çeşitleri

–          Vesaik Mukabili Ödeme

–          Kabul Kredili Ödeme

 • ÜLKEMİZ İTHALAT MEVZUATI  ( İTHALAT REJİMİ KARARI VE YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE)

–          Ödeme Şekilleri

–          İthalat Hesaplarının Kapatılması

–          İthalat Hesaplarının Terkini

–          Hesap Kapatmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

–          Mücbir Sebep Halleri ve Tevsik Şekilleri

 • ÜLKEMİZ İHRACAT MEVZUATI ( İHRACAT REJİMİ KARARI VE YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE)

–          Ödeme Şekilleri

–          “ İhracat Bedellerinin Alışı “ /  ” İhracat Bedellerinin Tahsili “   “ İhracat Bedellerinin Bankalara Satılması ” Deyimleri

–          İhracat Bedellerinin Tahsil Şekilleri

–          İhracat Bedellerinin Tahsil Süreleri

–          Serbest Kullanıma Bırakılan Dövizler

–          Süresi Dışında Tahsil Edilen İhracat Bedeli Alışlarında Uygulanacak Kurlar

–          İhracat Hesaplarının Kapatılması

–          Terkin

–          Kambiyo Merciine Bildirim

 • TEŞVİK MEVZUATI

–          İstisna Uygulaması

n  Vergiler

— Damga Vergisi / Bildirim

—- Yurt Dışından Sağlanan Nakit Kredilerde Damga Vergisi

— Banka ve Sigorta Muamele Vergisi / Teminat

— Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu / Teminat

–          Dahilde İşleme Rejimi

–          İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

–          Döviz Kazandırıcı Faaliyetler

–          Alınmış İzinler Çerçevesinde Yurt Dışında İş Yapan Türkiye’de Yerleşik Türk Müteşebbisleri

–          Döviz Kredilerine İlişkin Genel Hususlar

n  Yurt Dışından Kredi Alınması

—- Ülke Kredileri ( İhracat Kredi Kurumları veya İhracat

Kredisi Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Kredilerin Kullanılması)

(Hermes ,  GSM kredileri vb.)

—- Diğer Kuruluşlardan Sağlanan Kredilerin Kullanılması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Döviz Kredisi Açılması

n  Döviz Kredilerinde Süre ve Süre Uzatımı

n  Hazine Müsteşarlığı’na Bildirim Yapılacak Krediler

n  T.C. Merkez Bankası’na Bildirim Yapılacak Krediler

n  Kredilerin Geri Ödenmesi

 • DİİB KAPSAMINDA YAPILAN İTHALAT

 • DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI

*** TÜRKİYE’DEKİ BANKALARCA KULLANDIRILAN VEYA

KULLANILMASINA ARACILIK EDİLEN KREDİLER

–          MAL İHRACATININ FİNANSMANI  (İhracat Hazırlık Kredisi) (Belgesiz Krediler) ( Türk Lirası Olarak Kullanılan Krediler )

n  Yurtdışından Prefinansman Kredisi Alınması

— Temini

— Kullanımı

— Vade

— Devir

— Kapatılması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

— TL. Döviz Kredileri

— TL. İhracat Kredileri

— Fiili İhracattan Önce Kullandırılan TL İhracat

Kredileri (Sevk Öncesi)

— Fiili İhracattan Sonra Kullandırılan

TL İhracat Kredileri (Sevk Sonrası)

–          MAL İTHALATININ FİNANMANI

** Türkiye’de Serbest Dolaşıma Girecek (Kesin İthalatı

Yapılacak) Malların İthalatının Finansmanı

n  Yurtdışından Kredi Alınması

— Ayni Krediler

— Nakdi Krediler  (Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

— Kredinin Belgesiz Olarak Yapılacak

Mal İthalinin Finansmanında Kullanılması

— Kredinin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Mal

İthalinin Finansmanında Kullanılması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

— Gayri Nakdi Akreditif Kredileri

— Kabul – Aval Kredileri

— Kredinin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Mal

İthalinin Finansmanında Kullandırılması

** D/1 Kod.lu DİİB. Kapsamında Yapılacak Mal İthalinin Finansmanı

( İhraç Edilecek Malların Bünyesinde Kullanılacak

Hammadde,  Yarı Mamul Madde İthalatının Finansmanı )

( Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

n  Yurtdışından Kredi Alınması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

** D/3 Kod.lu DİİB. Kapsamında İhracat Sayılan Satış Ve

Teslim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla İthal

Edilecek Hammadde, Yarı Mamul Madde İthalatının

Finansmanı)

(Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

n  Yurtdışından Kredi Alınması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

–          Döviz Kredilerinin Taahhütlerinin Kapatılması

n  Belgesiz Kredilerin Taahhüt Hesaplarının Kapatılışı

n  Belgeli Kredilerin Taahhüt Hesaplarının Kapatılışı

** TCMB İHRACAT REESKONT KREDİLERİ

** EXİMBANK KREDİLERİ

 • TRANSİT TİCARET

–          Transit Ticaret Kapsamında Satın Alınacak Malların Finansmanı   (Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

n  Yurtdışından Kredi Alınması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

BANKACILIK SİMÜLASYONU (Şube ve Genel Müdürlük Yönetimi)

Katılımcı Profili a) Yöneticiler : Genel Müdür Yardımcıları, Birim ve Şube Müdürleri..

b) Potansiyel Yönetici Adayları : Müfettişler, Uzmanlar, Müdür Yardımcıları….

Grup Kompozisyonu Katılımcılar eşit bilgi düzeyinde olmalıdır. Mevcut yöneticiler ile potansiyel yönetici adayları ayrı gruplarda olmalı, gerektiğinde ana gruplar da bilgi düzeylerine göre alt gruplara ayrılmalıdır. Bu konuda  grupların oluşturulmasında MIDA tarafından hazırlanmış eğitim araştırma formları yardımıyla eğitimcilerimiz de katkıda bulunabilirler. Eğitim en az 10, en fazla 20 kişiden oluşan gruplar ile yapılmalıdır.

Katılımcı Sayısı En az 10, en fazla 20 Kişi

Süre Eğitimin maksimum süre sınırlaması olmamakla birlikte; yöneticiler için 4, potansiyel yönetici adayları için 6 günlük eğitimin yeterli olacağı düşünülmektedir.

Eğitimin İçeriği Eğitim 2 seçenekli olarak hazırlanmaktadır:

1) Her katılımcının bir bankayı temsil ettiği eğitim ortamı : Bu eğitimde katılımcıların her biri tek şubeli bir bankanın Genel Müdürü olarak işlem yapacaklar ve katılımcı sayısına uygun bilgisayar  şebekesi oluşturulacaktır. MİDA’dan eğitim koordinatörü olarak katılacak eğitimci, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Eximbank Genel Müdürlüğü, Serbest Piyasa Koşulları yaratıcısı olarak çalışacak, her türlü fiyat hareketlerinin oluşturulmasını ( Hazine Bonosu/Devlet Tahvili ihraç faizlerinin ve vadesinin, TCMB kurlarının belirlenmesi, bankalara verilecek kredilerin faiz ve vadesinin belirlenmesi vb.) sağlayacak, ekonomiye ve piyasaya ilişkin bilgileri saptayarak duyuracaktır. Bankaların kendi aralarındaki işlemlere ait fiyat bildirim ve onayları serbest olarak kendileri tarafından saptanabilecek ve tüm bilgiler bir ekran aracılığı ile tüm bankalara (katılımcılara) duyurulacaktır.

Gerek eğitim koordinatörünün ve gerekse bankaların kendi aralarında oluşturdukları fiyatlar karşılıklı olarak kabul gördüğünde, hesap limitleri ve bakiyeleri uygun olduğunda sistem tarafında gerçekleştirilerek bankaların ilgili hesaplarına otomatik olarak geçilecektir. Katılımcılar eğitime başladıklarında daha önce bilançosu oluşturulmuş bir bankayı tüm olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte devralacaklar, bilançoya ilişkin bilgiler eğitim başlamadan önce kendilerine aktarılacaktır. Eğitime katılanların bir bölümüne sonradan katılmak isteyenler için sıfır bilançolu yeni bir banka kurulacak ve yeni katılımcı  katıldığı anda sisteme girmiş olacaktır. Görüldüğü gibi eğitime herhangi bir noktadan başlamak mümkün olduğu gibi, çıkan birine ait bankayı bir başka katılımcıya devretmek de mümkün olabilecektir.

Yapılacak İşlemler :

Bedelli veya bedelsiz sermaye arttırımı,

Mevduat kabul etmek ve mevduat faizlerini saptamak,

Diğer bankalardan, TCMB’ndan ve Eximbank’tan kredi almak,

Diğer bankalara plasman yapmak ve plasman faizlerini saptamak,

Menkul değerler portföyü oluşturmak ve yönetmek, (almak, satmak, repo ve ters repo işlemleri yapmak, teminata menkul değer vererek borç para bulmak..)

Bireysel ve kurumsal krediler vermek, geri çağırmak, tahsil güçlüğü gösterenleri takibe almak ve karşılık ayırmak,

Sabit varlık, iştirak alım ve satımları, yeniden değerlemesi,

Diğer işlemler…

2) Her grup katılımcının bir bankayı ve şubelerini temsil ettiği eğitim ortamı: Bu eğitimde 3-4 kişiden oluşan gruplardaki katılımcılardan biri bankanın genel müdürü, diğerleri de bankaya bağlı şube müdürlerini temsil edecekler ve toplam olarak 4-5 bankadan oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubu oluşturulacaktır. Bu eğitimde genel müdürler bir önceki işlemlere ek olarak şubelerini de yönetecekler ve şubeler cari hesapları faizleri aracılığı ile piyasa bağlantılarını farklı yerel piyasalara uygun hale getirmeye çalışacaklardır.

Eğitimin Teknik Altyapısı : Eğitim birbirine paralel bağlanmış ve birbirleriyle konuşabilen kişisel bilgisayarlar (P.C.) aracılığıyla gerçekleştirilecek ve her katılımcı tamamen kendine ait bir kişisel bilgisayar ile eğitime katılacaktır.

Eğitimin Kullanım Özellikleri : Yapılan işlemler sadece basit komutların yerine getirilmesi (hazine bonosu al, hazine bonosu sat, repo yap, kredi ver, vb.) ile gerçekleştirilmiş olacak; işlemlerin gerektirdiği tüm muhasebe kayıtları ve hesaplamalar (reeskont, evalüasyon, yeniden değerleme ve amortisman işlemleri dahil) sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kullanıcı bir eğitim günü içinde 2’şer saatlik 3-4 işgününü yaşayacak ve her an bir önceki gün sonundaki evalüasyon ve reeskont kayıtlarını içeren bilanço ve gelir tablosunu görebilecektir. Her gün sonu işlemi sonrası 15-30 dakika kadar bir süre işlemlere ara verilecek ve katılımcılara bir önceki gün sonu itibariyle ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve bir sonraki güne hazırlık yapılması için zaman tanınacaktır.

Referanslar:  Bankalar Birliği

Citibank

Akbank

Finansbank

Pamukbank

Ziraat Bankası

T. Ekonomi Bankası

Alternatifbank

BANKALARDA İÇ DENETİM VE TEFTİŞ SÜRECİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Bankaların İdeal Örgütlenme Yapılarına İlişkin İlkeler

 • Banka Örgütlenme Yapısı İçerisinde Haberleşme, Onaylama, Dağıtım, İş Dağılımı

 • Yetki Devri ve Devredilmiş Yetki Alanına Giren Denetimle İlgili İşlemlerin Kontrolü

 • Talimatların Alınması, İncelenmesi, Onaylanması, Dağılımı ve Takibi

 • İşlem Günü Sonrası Kayıt ve Rapor Kontrolü
 • Teftiş ve Dönemsel Denetimin İlkeleri

–        Tarihçe

–        Sistemi Meydana Getiren Bankalar

–        Mevzuat

–        Maddi Mevcutlar Teftişi

 • Kasa/ Efektif Deposu Sayımı ve Tutanakların Hazırlanması
 • Menkul Değerler Sayımı ve Tutanaklarının Hazırlanması
 • İştirakler ve Sabit Kıymetlerin Sayımı
 • Nazım Hesaplar Sayımı
  • Teminat ve Tahsil Senetleri Sayımı
  • Repo ve Ters Repo Kayıtlarının ve Emanetteki Diğer Değerlerin Sayımı
  • Vadeli Döviz Alım ve Satım Kayıtlarının Sayımı
  • Tutanak Hazırlama

–        Risk ve Kredi Teftişi ( Limit-Risk, Teminat-Risk Karşılaştırmaları)

–        Menkul Değerler ve Hazine Bölümü Teftişi

 • Menkul Değerler Üzerinde Birikmiş Faizin Kontrolü Alım ve Satım Belgelerinin Kontrolü
 • Portföy Maliyet ve Getirisinin Hesaplanması

–        Muhasebe Teftişi

–        Diğer İşlemler Teftişi

BANKALARDA BÜTÇELEME TEKNİK VE UYGULAMALARI (Simülasyon)

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Bütçeleme İlkeleri

–        Teknik Seçimi

 • § Bakiyeler, Ortalamalar veya Bakiye ve Ortalamalar Üzerinden Bütçe Hazırlanması Konusunda Karar Verilmesi
 • § Dövizli veya TL Bütçeleme Yapılması Üzerinde Karar Verilmesi
 • § Gelir Tablosunun Bilanço ile Bağlantısı Konusunda Karar Verilmesi

–        Geçmiş Rakamların Derlenmesi ve Yorumlanmasına İlişkin Kararların Verilmesi

–        Büyüme Ve Hedeflerin Saptanması

–        Geleceğe İlişkin Varsayımların Saptanması (Kur tahminleri, enflasyon tahminleri,açık / kapalı / denk pozisyon kararları, aktif ve pasif kalemlerinin getiri ve maliyet oranlarının ve alınacak / verilecek komisyon oranlarının saptanması /Tahmin edilmesi, sermaye portföyü verimliliğinin saptanması, gider kalemlerinin bütçelenmesi)

 • Uygulama / Örnekleme

–        Bilgisayarda Önceden Hazırlanmış Format Üzerinde, Önceden Hazırlanmış Bilgilerle Bir Bankanın ve Şubelerinin Bütçelerinin Hazırlanması, Değiştirilmesi

–        Gerçekleşmelerin ve Sapmaların Takip ve Raporlaması: Gerçekleşmelerin Bütçe Formatında Derlenmesi, Bütçe Rakamlarıyla Karşılaştırılması, Farklılıkların Saptanması ve Sapmaların Nedenlerinin Açıklamasına İlişkin Raporların Hazırlanması ve Sunum Teknikleri

Gerekli Araçlar Katılımcı sayısı kadar bilgisayar, printer

BANKA ŞUBELERİNDE BİLANÇONUN ANALİZİ, MALİYETLEME VE PERFORMANSIN TAKİBİ

Amaç Bilanço yöneten veya yönetmeye aday bankacıların şube bilanço analizi  le ilgili bilgi ve deneyimlerini geliştirmek

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Bankacılık Sektörünü Etkileyen Gelişmeler ve Sistemin Risk İle Tanışması

–         Bu bölümde 1980, 1989 ve sonrası ekonomide meydana gelen değişimlerin bankacılık sektörüne etkisi incelenecek ve 1970 yılından itibaren dünyanın tanıştığı risklerin Türkiye’de nasıl ortaya çıktığı analiz edilecektir. Bankacılık sektöründe yaşanan yoğun rekabet ile bu gelişmeler arasındaki ilişkiler de ortaya konacaktır.

 • Bankalarda Riskin (AP) Yönetimi

–        Bankacılık sisteminde ortaya çıkan risklerin yönetilebilmesi için etkin bir AP yönetimine gereksinim duyulmaktadır. Buradan hareketle AP yönetimi tanımlanacak ve unsurları tanıtılacaktır.

 • Bankalarda Etkin Risk (AP) Yönetimi İçin Doğru Fiyatlama Sisteminin Oluşturulması

–        Bu bölümde AP yönetiminin unsurlarından hareketle maliyetleme üzerinde durulacak ve BBN tanıtılacak, kredi fiyatlaması yapılıp, çeşitli kredi, faiz oranları üzerinde durulacaktır. (ŞCF, RFO, Spot Kredi Faizi, Tüketici Kredisi Faizi) (VAKA Çalışması)

 • Bankacılıkta Risklerin Yönetimi

–        Bilançonun Stratejik Yönetimi

–        Nakit Akış Yönetimi

–        Yasal Olarak Risklerin Sınırlandırılması

–        Faiz Riskinin Ölçülmesi ve Yönetimi ( GAP Analizi) (VAKA Çalışması)

–        Likidite Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi (Pasif ve Aktifin Yönetimi)

–        Kur Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi

 • Bankaların Performanslarının Değerlendirilmesi

–        CAMEL tekniğinden hareketle banka bilançosunun analizi üzerinde durulacak ve Xbank bilançosu ile sistemin bilançosu karşılaştırılacaktır. (VAKA Çalışması)

 • Şube Bilançosu ve Şubede Maliyetleme

–        Şube Bilançosunun Unsurları

–        Vadeli ve Vadesiz Mevduat Getirisi

–        Nakit Yönetimi ve Maliyetsiz Kaynak Yaratılması

–        Şubede Gerçek Maliyetleme (VAKA Çalışması)

 • Şube Bilançosunun Analizi, Performansının Ölçülmesi ve Raporlama

–        Şubede Likidite ve Faiz Riskinin Ölçülüp Yönetilmesi (VAKA Çözümü)

–        Nakit Yönetimi ve Maliyetsiz Pasif Yaratılması

–        Şube Bilançosunun Analizi ve AP Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

–        Raporlama Sisteminin Geliştirilmesi (Öneri)

 • Şube Bilançosunun Analizi, Performansının Ölçülmesi ve Raporlama
 • Xbank’ın Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yeni Politikalar İçin Öneriler (Tartışma)

Gerekli Araçlar Barkovizyon, flip chart

BANKALARDA KAYNAK MALİYETİ ve FİYATLAMA (BKMF)

Amaç Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm

üst düzey yöneticileri kaynak maliyetinin hesaplanması ve fiyatlama  yöntemleri hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Şube ve birim yönetcileri ile mali kontrol  ve iç denetim birimi yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve finansal aritmetik eğitimi almış

olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Hesaplama Kavramlarının Hatırlatılması

–         Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

 • Kaynak Maliyetinin Hesaplanması Teknikleri
 • Yabancı Kaynakların Ortalama Maliyetinin ve Ortalama Vadelerinin Bulunması
 • Özkaynakların Maliyetinin Hesaplamaya Eklenmesi

2. Gün

 • Yabancı Para Fonlamadan Doğan Uzun ya da Kısa Pozisyonun Hesaplamaya Katılması
 • Donmuş Aktiflerin Hesaplamaya Katılması
 • Kredi Müşterilerinin Risk Katsayılarının Hesaplamaya Katılması
 • Genel Giderlerin Hesaplamaya Katılması
 • Şubeler Cari Hesapları Fiyatlamasının Yapılması

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

BANKA MUHASEBESİ – III (BM3)

Eğitimin Amacı Muhasebe bölümlerinde çalışan ve fiilen muhasebe ile uğraşan üst düzey bankacılara banka muhasebesinin ayrıntılı uygulamaları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Üst düzey muhasebe bölümü çalışanları, bankaların Genel Muhasebe, Mali Kontrol, İç Denetim, İç ve Dış Raporlama Bölümü yöneticileri ya da yönetici adayları

Katılım Önkoşulu İlgili bölümlerde 3-7 yıllık iş deneyimi ya da BM2 eğitimini almış olmak yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1 Gün

 • Aktif, Pasif Hesaplar ve Nazım Hesaplar
 • Reeskont ve Evalüasyon
 • Gelişmiş Muhasebe Kavramları
 • Diğer Değerleme Yöntemleri

2 Gün

 • Şubeler Cari Hesabı ve Evalüasyon Hesapları ve Mutabakatları
 • Pozisyon Kayıtları
 • Amortismanlar ve Yeniden Değerleme İşlemleri
 • Uygulama Örnekleri
 • Vade Analizleri
 • Faiz Oranı Analizleri
 • Verimlilik Analizleri
 • IAS Uygulamaları
 • Raporlama Teknikleri

3 Gün

Gerekli Araçlar Yok

BANKA MUHASEBESİ – II (BM2)

Amaç Muhasebe bölümlerinde çalışan ve fiilen muhasebe ile uğraşan

bankacılara banka muhasebesi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Orta düzey muhasebe, mali kontrol, iç denetim bölümü elemanları.

Katılım Önkoşulu İlgili bölümlerde 2-3 yıllık iş deneyimi ya da BM1 eğitimini almış

olmak yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1 Gün

 • İleri Muhasebe Kavramları
 • Aktif, Pasif Hesaplar ve Nazım Hesaplar
 • Reeskont ve Evalüasyon

2 Gün

 • Diğer Değerleme Yöntemleri
 • Cari Hesabı ve Evalüasyon Hesapları ve Mutabakatları
 • Amortismanlar ve Yeniden Değerleme İşlemleri
 • Raporlama Teknikleri

Gerekli Araçlar Yok.

BANKA MUHASEBESİ – I (BM1)

(Bankacı Adayları İçin)

Amaç Bankacılığı meslek edinen ve özellikle de muhasebe bölümlerinde çalışması beklenen bankacılara banka muhasebesi hakkında temel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Bankaya yeni başlayan veya muhasebe, mali kontrol, iç denetim

bölümünde çalışmaya başlayacak bankacılar bu eğitime katılabilirler

Katılım Önkoşulu Yok.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Muhasebe Kavramları

–         Bilanço ve Gelir Tablosu

–         Defteri Kebir, Yevmiye Defteri ve Yardımcı Defterler

–         Çift Taraflı Kayıt Sistemi

–         Aktif, Pasif Hesaplar ve Nazım Hesaplar

2. Gün

 • Reeskont ve Evalüasyon
 • Amortisman ve Yeniden Değerleme
 • Raporlama

Gerekli Araçlar Projeksiyon.

BANKALARDA MALİ ANALİZ SÜRECİ (BMAS)

Amaç Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm orta ve üst düzey yöneticileri mali analiz süreci hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Şube ve birim yönetcileri ile kredi pazaralama bölümü orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve şirketler muhasebesi hakkında bilgi sahibi olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Şirketler Hesap Planı Hakkında Genel Bilgiler
 • Aktif Hesaplar/Pasif Hesaplar/Nazım Hesaplar
 • Türkiye’deki Kayıt Sisteminin Zaafiyetleri

–         Kayıt Dışı İşlemler

–         Stoklar/Stok Sayımları

–         Sorunlu Alacak Tanımlamaları

–         Bilanço Dışı Taahhütler

–         Vade Gruplamaları

–         Reeskontlar

–         Kur  Farkları

–         Diğer Sorunlar

2. Gün

 • Temel Mali Tablolar

–         Mizan

–         Bilanço

–         Gelir Tablosu

 • Yardımcı Mali Tablolar

–         Fon Akım Tablosu

–         Nakit Akım Tablosu

–         Net İşletme Sermayesi Değişim Tablos

–         Özvarlık Değişim Tablosu

–         Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

–         Kar Dağıtım Tablosu

 • Düzeltme / Arındırma İşlemleri ve Kayıtları
 • Analiz ve Sonuç
 • Örnek Olaylar

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

VERGİ HUKUKU

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • ·Vergi Hukuku Nedir? İlkeleri ve Uygulama Esasları Nelerdir?
 • ·Bankalar Açısından Gelir Vergisi Hükümleri

–      Vergilendirme ve Beyan

–      Stopaj

–      Mevduata İlişkin Gelir Vergisi Hükümleri

–      Menkul Kıymetlere İlişkin Hükümler

–      Repo’ya İlişkin Hükümler

–      Off-shore İşlemlerine İlişkin Hükümler

–      Diğer

 • Bankalar Açısından Kurumlar Vergisi Hükümleri

–     Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi

–     Hesaplanması

–     İstisnalar

–     Dağıtılabilir Kazanç

 • Bankalar Kanununda Yer Alan Düzenlemeler
 • Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Düzenlemeler
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması
 • Damga Vergisi Uygulaması

Diğer Vergi Uygulamaları

UYGULAMALI ÇEK VE SENET EĞİTİMİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 1 veya 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Gişe Hizmetlerinin Önemi

 • Kıymetli Evrak Hukuku ve Önemli Noktalar

 • Çek / Senet ve Poliçenin Bankalar Açısından Önemi ve Avantajları

 • Şekil Şartları

 • Takip Avantajı

 • Ödememe Protestosu ve Çeklerin Arkasının Yazılması

 • Ciro ve Müracaat Borçluları

 • Tahsil Cirosu
 • Temlik Cirosu
 • Terhin Cirosu
 • Beyaz Ciro
 • Tam Ciro

 • Vadesi Geçmiş Çekler ve Senetler

 • Çek ve Çek Yasası

 • Müşterilere Çek Karnesi Verilmesi

 • Çek Ödemeleri

–         Çek’te İbraz Süresi

–         Çekin Ödenmemesi ve Hamilin Müracaat Hakkı

–         Çekten Cayma ve Ödemeden Men

–         Bankanın Sorumluluğu

–         Çek’te Zaman Aşımı

 • Takas Çek İşlemleri

 • Çek Çeşitleri

 • Karşılıksız Çek İşlemleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

Gerekli Belgeler Boş Çek ve Senet Örnekleri, Hamiline ve Nama Yazılı Çek Örnekleri, Çek Kabul ve Senet Tevdi Bordroları Örnekleri, Borçlu Cari Hesap Sözleşmesi Örneği, Ekstre Örneği, Arkası Yazılmış Çek Örneği, varsa örnek olabilecek olay hikayeleri, vb.

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 5 Gün

Eğitimin İçeriği

 • Borç Enstrümanları ve Paranın Zaman Değeri

–         Paranın Zaman Değeri

–         Para Piyasası Ürünleri

–         Sabit Getirili Menkul Kıymetler

 • Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Faiz Oranı Hassasiyeti ve Swap’lar

–         Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Faiz Oranı Hassasiyetleri

–         Faiz Oranı Swap’ları

–         Döviz Swap’ları

 • Verim Eğrileri ve Diğer Borç Enstrümanları

–         Verim Eğrileri

–         Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler

–         Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

–         FRN’ler

 • Faiz Türev Ürünleri

–         Kısa Vadeli Faiz Türevleri

–         Uzun Vadeli Futures Kontratları

–         FRA’lar ve Korunma Aracı Olarak Futures

 • Opsiyon Bağlantılı Melez Enstrümanlar

–         İstatistik ve Olasılığın Temelleri

–         Opsiyonlar ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri

–         Çevrilebilir Tahviller

–         Equity Warrants

Gerekli Araçlar        Projeksiyon, flipchart

TEMİNAT HUKUKU

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Teminat Hukukuna Giriş

 • Gayrimenkul Rehni (İpotek)

–         İpotek Verme Ehliyeti

 • Gerçek Kişilerin İpotek Verme Ehliyeti
 • Tüzel Kişilerin İpotek Verme Ehliyeti

–         İpoteğin Tesisi

–         İpoteğin Çeşitleri

–         İpotekte Derece Sistemleri

–         İpotekli Taşınmazın İcra Yolu İle Satışı

–         İpoteğin Sona Ermesi

 • Menkul (Taşınır) Rehni

 • Ticari İşletme Rehni

–         Rehnin Konusu

–         Rehnin Kapsamı

–         Ticari İşletme Rehninin Kuruluşu

–         Ticari İşletme Rehninin Hükümleri

 • Kefalet Akdi

–         Kefalet Akdinin Şartları

–         Kefalet Akdinde Ehliyet

–         Kefaletin Türleri

–         Kefilin Hakları ve Sorumluluğu

–         Kefalet Akdinin Sona Ermesi

 • Banka Teminat Mektupları (Garanti Akdi)

–         Teminat Mektuplarının Çeşitleri

 • Süreli ve Süresiz Teminat Mektupları
 • Limit Dahili ve Limit Harici Teminat Mektupları

–         Kefalet ve Garanti Akdi Ayırımı

–         Teminat Mektuplarının Tazmini

–         Teminat Mektuplarının Haczi

–         Teminat Mektuplarında Vade

Teminat Mektubundan Doğan Sorumluluğun Sona Ermesi

TEMEL MUHASEBE

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

 • Muhasebenin Genel İlkeleri
 • Tekdüzen Hesap Planı, Çalışma ve Düzenleme İlkeleri
 • Temel Muhasebe Kavramları
 • Hesap Kavramı
 • Bilanço Hesapları

­   Aktif Hesaplar

­   Pasif Hesaplar

 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Nazım Hesaplar
 • Borçlu Hesap / Alacaklı Hesap
 • Borç / Alacak Kavramı
 • Aktif / Pasif Kavramı
 • Temel Muhasebe Belge ve Raporları

­    İşlem Fişleri

­    Yevmiye Defteri

­    Defteri Kebir

­    Yardımcı Defterler

­    Mizan

­    Bilanço

­    Gelir Tablosu

­    Fon Akım Tablosu

­    Nakit Akım Tablosu

­    Diğer Tablolar

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde  tarafımızca sağlanabilir)

TEKNİK ANALİZ ve PİYASA PSİKOLOJİSİNİN ALGILANMASI (Uygulamalı)

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

I. Genel Bakış

 • Teknik Analiz Nedir ?

–         Kısa Tarihçe

–         Teknik Analizin Dayandığı Temel Varsayımlar

–         Temel Analiz- Teknik Analiz Karşılaştırması

 • Fiyat Hareketleri

 • Piyasa Psikolojisi ve Algılanması

 • Kullanılan Veri Tabanı

 • Grafikler

–         Line ( Çizgi )

–         Bar ( Çubuk )

–         Candlestick ( Mum )

–         Point and Figure ( Nokta ve Çarpı )

–         Market Profile ( Piyasa Profili )

 • Geleneksel Teknik Analizin Dayanakları

 • Mekanik Sistemler

II. Geleneksel Teknik Analiz

 • Support – Resistance ( Destek ve Dirençler )

–         Tanımlar

–         Grafik Üzerinde Tespit Edilmeleri

–         Destek ve Dirençlerin Birbirlerine Dönüşümleri

 • Trend ( Eğilim )

–         Trend Line ( Eğilim Çizgileri)

 • Oluşum Koşulları
 • Kırılma Koşulları
 • Fiyat Çizgisinin Trend Line’ a Yeniden Girişi

–         Trend Channels ( Eğilim Kanalları )

 • Oluşum Koşulları
 • Kırılma Koşulları
 • Fiyat Çizgisinin Trend Channel’a Yeniden Girişi
 • Fiyat Çizgisi Trend Channel’ı Ne Zaman Gerçekten Terk Eder ?
 • Trend Channel’dan Çıkan Fiyat Çizgisinin Hedefi Nedir ?
 • Formasyonlar

–         Dönüş Formasyonları

 • Head and Shoulders ( Omuz-Baş-Omuz )
  • Düz H & S
  • Ters H & S
  • Double Tops ( İkiz Tepe )
  • Double Bottoms ( İkiz Vadi )
  • Triple Tops ( Üçüz Tepe )
  • Triple Bottoms ( Üçüz Vadi )
  • Rounding Tops ( Yuvarlak Tepe )
  • Rounding Bottoms ( Yuvarlak Vadi )
  • “ V ” Shaped Tops & Bottoms

( V Şeklinde Tepe ve Vadi’ler )

 • Gaps ( Kopukluklar )
  • Common Gaps   (Alelade Kopukluklar )
  • Breakaway Gaps (Kaçış Kopuklukları)
  • Exhaustion Gaps (Tükeniş Kopuklukları)
 • Key Reversals / Island Reversals ( Anahtar / Ada Dönüşler )
  • Uzun Vadeli Trend Bitimlerini Nasıl Anlarız ?
  • Key Reversal Hacimle Nasıl Destekleniyor ?
 • Devamlılık Formasyonları
  • Üçgenler : Simetrik ve Dik Üçgenler
  • Wedge
  • Pennant
  • Flag
  • Dörtgenler ( Rectangles )
 • Retracements ( Geri Çekilmeler )

–         Piyasa Psikolojisi ve Etki -Tepki Zinciri

–         Dow Theory

–         Gann Theory ( Gann Açıları/ Çizgileri )

–         Elliott Wave Theory ( Elliott Dalgaları )

 • Fibonacci Sayıları : Doğuşu, Tarihçesi, Altın Oran Kavramı
 • Fibonacci Sayılarından  Yararlanarak Geri Çekilmelerin Tahmini
 • Fibonacci Sayılarından Yararlanarak Küçük yada Büyük Fiyat
 • Dalgalarının Ölçümü

–         Evre Teorisi

 • Göstergeler ( Indicators )

–         Hareketli Ortalamalar ( Moving Averages )

 • Basit Hareketli Ortalamalar  (Simple Moving Averages)
 • Tartılı Hareketli Ortalamalar(Weighted Moving Averages)
 • Üstel Hareketli Ortalamalar (Exponential Moving Averages)
 • Kaydırılmış Hareketli Ortalamalar (Displaced Moving Averages)
 • Ortalanmış Hareketli Ortalamalar (Centered Moving Averages)

–         Trende Hassas Göstergeler

 • Momentum
 • ROC
 • Price Oscillator
 • MACD
 • D Plus, D Minus, Average Directional Index (ADX)
 • Parabol
 • CCI

–         Kanal İçi Hareketlere Hassas Göstergeler

 • Relative Strength Index (RSI)
 • Stochastics
 • Willams R

–         İşlem Hacmi Göstergeleri

 • On-Balance Volume ( OBV )
 • Volume Accumulation
 • Örnek Olay Çalışmaları

 • Mekanik Alım-Satım ( Trading ) Sistemlerine İlişkin Örnek Modeller

 • Strateji Oluşturma ve Fon Yönetimi

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

TC. MERKEZ BANKASI BİLANÇO ANALİZİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Parasal Kesimin Ekonomi İçindeki Yeri
 • T.C. Merkez Bankası, Para Yatırım Süreci ve Para Arzı Gelişmeleri
 • T.C. Merkez Bankası’nın İşlevlerinin Tanımlanması
 • T.C. Merkez Bankası Analitik Bilançosu
 • Analitik Bilanço ve Bilanço Kalemlerindeki Değişimlerin Piyasalara Etkisi
 • Kamu Kesimi Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi
 • Ödemeler Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi
 • Faiz, Döviz ve Fiyat Beklentileri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİLERİNDE SON GELİŞMELER VE BEKLENTİLER

Amaç Değişik sektörlerdeki yöneticileri, dünyada ve Türkiye’de yaşanan son ekonomik ve siyasal  gelişmeler konularında bilgilendirerek, alacakları stratejik kararlar öncesi gereken analizleri yapmalarına ve beklenti oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

Katılımcı Profili Şirketlerin/Bankaların orta ve üst yönetim kadroları

Katılımcı Sayısı 30 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler

–        Dünyada Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler

 • 2000’li yıllarda dünya ekonomi ve siyasetinde

yeni trendler ve oluşumlar

 • Bölgesel Birliktelikler
 • Yeni Güç Dengeleri ve Şirket Birleşmeleri
 • Son Günlerdeki Fiyat Hareketlerinin Nedenleri

–        Türkiye’de Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler

 • Türkiye’deki İstikrar Arayışları ve Piyasalar

–        Yapısal Sorunlar

–        2000’li Yıllardaki IMF Destekli Programların Temel Hedefleri

–        Program Uygulamaları ve Piyasalar

 • Türkiye Ekonomisinde Trendler ve Beklentiler

–        Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri

–        Kısa Vadeli Çözümlerin Yarattığı Kısır Döngü

–        Orta Vadeli Yaklaşım Gerekliliği ve Siyasi Kararlılık ile Toplumsal Uzlaşmanın Önemi

–        Enflasyon, Faiz  ve Döviz Kuru Beklentileri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

TÜRK FİNANS PİYASASININ YAPISI VE FİNANSAL KURUMLAR

Amaç Özellikle management trainee’ ler için finansal piyasalarımızın ve kurumlarımızın son 30 yılda geçirdiği değişme ve yapısal özellikler başta olmak üzere düzenleyici-denetleyici kurumlar ile piyasalarda faaliyet gösteren icracı kuruluşların örneklerle tanıtımını amaçlamıştır.

Yöntem Program, eğitimcinin gözlemlediği çok sayıda örnek olay ile birlikte sunulur. Finansal kurumlar işlem yaptıkları başlıca ürünlerin de tanıtımı ile aktarılır. Eğitimin akışı powerpoint sunumu ile gerçekleştirilir. Katılımcılara bir ana eğitim dokümanı ile yardımcı dokümanlar verilir.

Önkoşul Katılımcıların daha önce başka bir eğitim alma gerekliliği yoktur.

Süre 3 gün

Eğitimin İçeriği

–          1950 yılından günümüze kadar Türk finans sistemini yapısal anlamda etkileyen başlıca ekonomik-politik olayların çerçevesinde ve bankacılık sistemi özelinde piyasa ve kurumların geçirdiği değişim süreci

–          Finansal sistemimizin özellikleri, harita ve organizasyonu, rekabet gücü, etkinliği, sorunları, düşük enflasyon ortamında sisteminden beklentiler

–          Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

. BDDK

. SPK

. Merkez Bankası

. Hazine

–          İcracı Kurumlar

. Ticari bankalar

. Kalkınma ve Yatırım Bankaları

. Leasing ve Factoring Şirketleri

. Aracı Kurumlar

. Portföy Yönetim Şirketleri

. Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Ortaklıkları

. İMKB

. Sigorta Şirketleri

. Özel Finans Kurumları

. Özel Emeklilik Şirketleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flipchart

ŞİRKET DEĞERLEME

Ön koşul Bu eğitime katılacak olan kişilerin önceden Temel Finans Bilgileri ve Finans Matematiği konularında eğitim almış olmaları gerekmektedir. Grubun bu konularda bilgisinin olmaması durumunda eğitim süresi 2 güne çıkartılarak, ilk gün Temel Finans Matematiği eğitimi verilmesine ihtiyaç olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 1  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Şirket Değeri – Piyasa Değeri Ayırımı
 • Şirket Değeri ile İlgili Kavramlar

–        Piyasa-Borsa Değeri

–        Defter Değeri

–        Net Aktif Değeri

–        Potansiyel Değer

 • Şirket Değerleme Yöntemleri

–        Piyasa Çarpanları Analizi

 • Fiyat-Kazanç Oranı
 • Piyasa Değeri- Defter Değeri Oranı
 • EBITDA ile İlgili Yaklaşımlar
 • Net Satışla İlgili Yaklaşımlar

–        İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi

 • Uygun İsknoto Oranı Seçimi
 • Ekonomik ve Mali Değerleme

–        Net Aktif Değeri Yöntemi

–        Temettü Kapitalizasyonu Yöntemi

–        EVA (Economic Value Added) Yöntemi

 • Şirket Değerlemede Sektörel Farklılıklar ve Uygun Yöntem Seçimi

 • Değerleme Açısından Yatırımcı Farklılıkları ve Değerleme Yöntemleri

–        Perakende Yatırımcılar (Borsa)

–        Finansal Yatırımcılar

–        Stratejik Yatırımcılar

 • Şirket Birleşme, Bölünme ve Devralmalarında Uygulanan Değerleme Yöntemleri

 • Halka Arzlarda Uygulanan ve Tavsiye Edilen Değerleme Yöntemleri
 • Örnekler ve Piyasa Uygulamaları
 • Şirket Değerleme İle İlgili Kullanılan Kaynaklar

–        İnternet Kaynakları

–        Servis Sağlayıcıların Kullanımı

 • Türkiye’de Yabancı ve Yerli Yatırımcıların Şirket Değerleme Pratiği Üzerine Bir Tartışma

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI

Süre: 1 gün

Eğitim İçeriği:

 1. 1. Yurtiçi Düzenlemeler
 • 5519 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Ø Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
 • Ø Diğer düzenlemeler

 1. 2. Yurtdışı Düzenlemeler
 • Ø Uluslararası düzenlemeler
 • Ø FATF
 • Ø Egmont Grubu
 • Avrupa Birliği Direktifleri

 1. 3. Temel Kavram ve Tanımlar
 • Suç geliri
 • Aklama suçu
 • Terörün finansmanı
 • MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)

 1. 4. Suç Geliri Aklanmasının Aşamalar
 • Yerleştirme aşaması
 • Ayrıştırma aşaması
 • Bütünleştirme aşaması

 1. 5. Suç Geliri Aklanmasının Yöntemleri
 2. 6. Yükümlüler
 3. 7. Yükümlülükler
 • Kimlik tespiti
 • Şüpheli işlem bildirimi
 • Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile ilgili diğer tedbirler
 • Devamlı bilgi verme
 • Bilgi ve belge verme
 • Muhafaza ve ibraz

 1. 8. Yükümlülük İhlalinde Uygulanaxak Cezalar
 • İdari cezalar
 • Adli cezalar

 1. 9. “Müşterinin tanınması” ve müşterilerin “risk esaslı” olarak derecelendirilmesi ve değerlendirilmesi

10. Örnek olaylar

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto