Yararlanma Koşulları ve FormlarT.C. Ekonomi Bakanlığı’nca Yürütülen 2010/8 sayılı Rekabetçiliğin Desteklenmesi  Hakkında Tebliğ Çerçevesinde Şirketlerin Eğitim Giderlerinin %70’i Destekleniyor.

Yararlanma Koşulları

  1. Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri bu destekten faydalanabilir. Hizmet sektörü bu destekten faydalanamaz.
  2. Bu eğitimlerin T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen eğitim firmaları tarafından verilmesi gerekir. MIDA Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.  Bakanlık tarafından uygun görülmüştür.
  3. Her eğitim programına bir şirketten en fazla 3 kişi katılabilir.
  4. Bir şirket yılda en fazla 20.000 dolar eğitim yardımı alabilir.

ÖDEME BAŞVURU BELGELERİ

(Eğitim Programına Katılan Şirket Tarafından Ekonomi Bakanlığı’na’ Sunulacak Belgeler)

İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi, tek başına imzaya yetkili kişi olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler de belgelere imza atmalıdır.

a)    Ödeme Talep Formu (EK G-1)

b)    Taahhütname (EK G-2)

a)    Turquality ve bakanlıkça yürütülen başka bir Tebliğdeki desteklerden ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanma başvurusunda bulunulmadığını beyan eder (Beyanname Ek G-3)

b)    Eğitim programına katılan şirketin, eğitim programı ücretinin tamamını bankacılık kanalıyla ödediğine ilişkin ödeme belgesinin (banka onaylı dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri) aslı veya T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü, noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı nüshası

c)    Güncel Ticaret Sicili Gazetesi’nin örneği

d)    Eğitimci tarafından eğitim programına katılan şirket için düzenlenen faturanın aslı veya noter tastikli nüshası

e)    Eğitim programına; şirket ortağının katılması durumunda, kişinin şirkete ortaklığını gösterir güncel Ticaret Sicili Gazetesi’nin örneği, şirket çalışanının katılması durumunda, söz konusu şahsa ait SGK bildirgesi (eğitim programının başlangıç ve bitiş aylarına ait)

f)    Eğitim programına işe yeni başlayan bir şirket çalışanının katılması halinde, söz konusu çalışana ilişkin “İşe Giriş Belgesi”

g)    İmza sirkülerinin aslı veya noter tastikli nüshası

h)    T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümeleneme Destekleri Dairesi  tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Ödeme:

1)    Destekten yararlanması uygun görülen şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış borcu bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borcu yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümeleneme Destekleri Dairesi’ne ibrazını müteakip Bakanlık, uygun gördüğü hak ediş miktarına ilişkin ödeme yazısını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete gönderir.

2)    Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, şirketin talebi doğrultusunda mahsup işlemi yapılır.

İstanbul’da yapılan eğitimler için belgelerinizi T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü’ne göndermeniz gerekmektedir.

Belgelerinizin aslı gibidir onayı için noter dışında İhracatçı Birliklerine veya T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Belgelerinizin başında ne için başvurduğunuzu belirtir bir ön yazı yer almalı. Ön Yazı Örneği

Ekonomi Bakanlığı’na eğitim sonrası göndereceğiniz zarf ve ön yazı üzerinde kime iletileceği belirtilmeyecek, sadece ilgili dairenin adı yazılacaktır. Aksi halde Bakanlık evrak girişini kabul etmemektedir.

ADRES:

T.C.Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü

Dış Ticaret Kompleksi, Çobançesme

Mevkii, Sanayi cad.D/Blok Kat:4

Yenibosna / Istanbul

Tel:0212 454 08 00

Katılımcı Bilgi Formu

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto