Vergi Teşvik MevzuatıKatılımcı Sayısı 20 kişi

Süre 2  gün

Eğitmenler Av. Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

 • Vergi Avantajı Nedir?

–          Hiç vergi vermemek (vergi kaçırma, vergiden kaçınma)

–          Az vergi vermek

–          Vergiyi geç ödemek

 • Hangi Vergilerde Vergi Avantajı Vardır?

–    Dolaysız vergilerde

–    Dolaylı vergilerde

 • Dolaysız Vergilerde : GVK, KVK (istisna, muafiyet)

–   Esnaf muaflığı

–   Serbest meslek kazançlarında vergiden muaf serbest meslek erbabı; telif kazançları

–   Kira gelirlerinde istisna

–   Ücretlerde istisnalar

–   MSİ’larında istisnalar

–   Ticari kazançlarda (kurum kazançlarında)

 • § 4325 sayılı Kanunla ilgili istisna
 • § Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden sağlanan kazançlarda istisna
 • § Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki yazılım ve  Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan elde edilen kazançlarda istisna
 • § Serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançlardan istisna
 • § Diğer kanunlarda yer alan istisnalar:
  • KVK Geçici Md. 24 ve KVK Md.8 Yurtdışı inşaat, onama ve montaj işleri
  • KVK Geçici Md.28/a Gayrımenkul ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası
  • KVK Geçici Md.29 Bankaların devir ve birleşmeleri ile gayrımenkul ve iştirak hisseleri satışından doğan kazançlarda istisna
  • Yatırım indirimi istisnası (Harcamalarda avantaj)
  • ARGE harcamaları istisnası (Harcamalarda avantaj)
  • Bağış ve yardımlar istisnası (Harcamalarda avantaj)
  • Kurumlarda kar dağıtmamak, karı sermayeye eklemek (Vergide avantaj)
  • Verginin terkimi (Vergide avantaj)
  • Tecil ve taksitlendirme (Ödeme kolaylığı)
 • Dolaylı Vergilerde

KDV

–         Geçici Md.10: KVK geçici 28/a kapsamındaki teslimler

–         Geçici Md.17: Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimi

–         KDK Kanunu’nda yer alan istisnalar: 17. madde ve diğer istisnalar

 • GVK’nın 81 ve KVK’nın 37 ve 39. maddelerine göre yapılan işlemler
 • Araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda istisna (13/d)
 • Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri (17/4 –k)

–         KDV’de tecil-terkin uygulaması

BSMV

–         Madde 29/m  KOBİ kredileri

–         Madde 29/o   Zorunlu döviz ve efektif devirleri

–         Madde 29/r   Konut kredileri

EMLAK VERGİSİ

–         EVM Md.4 Daimi muaflıklar

–         EVK Md.5 Geçici muaflıklar ( Mesken olarak kullanılan bina ve apt. Daire, Turizm endüstrisini Teşvik Kanunu uyarınca turizm müessesesi belgesi almış GV ve KV mükelleflerinin binaları)

VUK’da Yer Alan Avantajlar

–         Yenileme fonu uygulaması

–         LİFO yöntemi (stok değerlemesinde)

–         Karşılıklar

–         Reeskont uygulaması

–         Verginin terkini

 • Bölgelerde
 • Mallarda
 • Harcamalarda
 • Vergilerde

–         Finansal kiralama

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto