UFRS Uluslararası Finansal Raporlama StandartlarıSüresi: 2 gün

Eğitmen: Hakan Şakar

Eğitimin İçeriği  :

Eğitim, şirketlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını örneklerle açıklamak ve banka kredi süreci çerçevesinde yapılacak mali analiz açısından UMS’na göre hazırlanan mali tabloların nasıl anlaşılması gerektiğini ve analiz yöntemlerini aktarmayı hedeflemiştir.

Konular itibariyle alt başlıklar :

1)Genel Anlamda UMS-TMS Süreci

2)UMS’nin amacı ve işlevleri

3)UMS’nin temel kavramları, değerleme yöntemleri ve ilkeleri

4)UMS kapsamında mali tabloların hazırlanması ve sunulması

5)IAS 1 – mali tabloların sunulması

 • · Bilanço
 • · Gelir tablosu
 • · Özkaynak değişim tablosu
 • · Nakit akım tablosu
 • · Açıklayıcı dipnotlar

6)IAS 34 – ara dönem mali tablolar

7)Mali tablolar ve ara dönem mali tabloların sunumu örneği

 • · IAS 18  gelirler
 • · IAS 2 stoklar ve değerleme uygulamaları
 • · IAS 16 maddi duran varlıklar, amortisman uygulamaları
 • · IAS 38 maddi olmayan duran varlıklar
 • · IAS 36 varlıklarda değer düşüklüğü
 • · IAS 23 borçlanma maliyetleri
 • · IAS 32 finansal varlıkların açıklama ve sunumları
 • · IAS 39 finansal varlıkların tanımlanması ve ölçümü

8)Mali yatırımlar, iştirakler ve konsolidasyon uygulamaları

 • · IFRS 3 ticari birleşmeler, pozitif ve negatif şerefiye
 • · IAS 27 konsolide mali tabloların düzenlenmesi
 • · IAS 28 iştirakler, mali yatırımlar

– Yatırımların maliyet yöntemine göre muhasebeleştirilmesi

– Yatırımların özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi

 • IAS 31 ortak girişimlerdeki katılım payları

9)UMS’de dövizli işlemler muhasebesi ve kur farkı uygulamaları

 • IAS 21 döviz kurlarındaki değişikliklerin açıklanması, kur farkı muhasebesi
 • UMS’de enflasyon muhasebesi uygulaması
 • IAS 29 yüksek enflasyon altında finansal muhasebe

10)UMS’de finansal raporlama

 • IAS 14 bölümlere göre raporlama
 • IAS 30 bankalar ve diğer finansal kuruluşların rapor açıklamaları

11)UMS kapsamındaki diğer önemli konular

 • IAS 33 hisse başına kar
 • IAS 10 bilanço tahmini sonrası olaylar
 • IAS 37 karşılıklar, şarta bağlı yükümlülük ve varlıklar
 • IAS 8 net dönem K/Z, temel hata ve değişiklikler
 • IAS 17 finansal kiralama işlemleri
 • IAS 24 grup içi ilişkiler ve ilgili kuruluşlar
 • IAS 11 inşaat sözleşmeleri
 • IAS 40 yatırım amaçlı gayrımenkuller
 • IAS 12 gelir vergileri

12)UMS Uygulamaları ve Kredi Süreci Kapsamında Mali Analiz

13)UMS ile ilgili mali tablo değişikliklerinin mali analiz açısından değerlendirilmesi

14)Grup ilişkileri, iştirakler ve konsolidasyon uygulamalarının mali analiz açısından değerlendirilmesi

15)Döviz kuru ile ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi

16)Yüksek enflasyon altında finansal raporlamanın etkilerinin değerlendirilmesi

17)UMS uygulaması sonrası mali rasyo ve oran standartlarının değerlendirilmesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto