TEMİNAT HUKUKUKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

  • Teminat Hukukuna Giriş

  • Gayrimenkul Rehni (İpotek)

–         İpotek Verme Ehliyeti

  • Gerçek Kişilerin İpotek Verme Ehliyeti
  • Tüzel Kişilerin İpotek Verme Ehliyeti

–         İpoteğin Tesisi

–         İpoteğin Çeşitleri

–         İpotekte Derece Sistemleri

–         İpotekli Taşınmazın İcra Yolu İle Satışı

–         İpoteğin Sona Ermesi

  • Menkul (Taşınır) Rehni

  • Ticari İşletme Rehni

–         Rehnin Konusu

–         Rehnin Kapsamı

–         Ticari İşletme Rehninin Kuruluşu

–         Ticari İşletme Rehninin Hükümleri

  • Kefalet Akdi

–         Kefalet Akdinin Şartları

–         Kefalet Akdinde Ehliyet

–         Kefaletin Türleri

–         Kefilin Hakları ve Sorumluluğu

–         Kefalet Akdinin Sona Ermesi

  • Banka Teminat Mektupları (Garanti Akdi)

–         Teminat Mektuplarının Çeşitleri

  • Süreli ve Süresiz Teminat Mektupları
  • Limit Dahili ve Limit Harici Teminat Mektupları

–         Kefalet ve Garanti Akdi Ayırımı

–         Teminat Mektuplarının Tazmini

–         Teminat Mektuplarının Haczi

–         Teminat Mektuplarında Vade

Teminat Mektubundan Doğan Sorumluluğun Sona Ermesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto