TEMEL HUKUK BİLGİLERİKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

Hukuk kavramı ve yaptırım türleri
Hukuki işlem
Geçerlilik şekli
İspat şekli
Hukuki işlem yapılabilecek kişiler
Gerçek kişiler
Tüzel kişiler
-Kamu hukuku tüzel kişileri
-Özel hukuk tüzel kişileri     a – Dernekler     b – Vakıflar c – Şirketler
Ticari işletme
Gerçek kişinin ticari işletmesi
Ticaret şirketleri
-Sermaye şirketleri

-Şahıs şirketleri
Kişilerin ehliyeti
Gerçek kişilerin ehliyeti
-Hak ehliyeti
-Fiil ehliyeti a – Ergin olmak b – Ayırt etme gücü c- Kısıtlı olmamak
Tüzel kişilerin ehliyeti
Temsilcilerle hukuki işlem yapılması
Yasal temsilciler
-Veli     -Vasi   -Kayyım
İradi temsilciler
-Vekil   -Ticari vekil  -Ticari mümessil
Kişiliğin sona ermesi
Mirasçılarla ilgili işlemler
Temsil ilişkisi ile ilgili sonuçları
Çekle ilgili sonuçları
Borçların kaynakları
Akit
Haksız fiil
Sebepsiz zenginleşme
Güvencelerle(Teminatlarla) ilgili olanlar dışındaki başlıca sözleşmeler
Karz
Alacak temliki
Havale
Garanti
-Teminat mektuplarının hukuki niteliği
-Teminat mektuplarının tarafları
a – Garanti veren
b – Muhatap
c – Lehdar
d – Kontrgaranti veren
-Teminat mektuplarında vade
-Teminat mektuplarının işlem basamakları
-Muhatabın özen göstermesi gereken hususlar
Satım
Kira
Bağışlama
Güvencelerle ilgili sözleşmeler
Şahsi teminat: Kefalet
-Tanımı
-Kefaletin feri niteliği
-Kefaletin şekli
-Kefalet ehliyeti
a – Gerçek kişilerin
b – Tüzel kişilerin
-Kefaletin sona ermesi
-Kefaletin türleri
a – Adi kefalet
b – Müteselsil kefalet
c – Birlikte kefalet
-Kefalette halefiyet
Ayni teminatlar
-Taşınır rehni
-Taşınmaz rehni: ipotek
-Ticari işletme rehni
Zamanaşımı
Kıymetli evrak
Kıymetli evrakın tanımı ve nitelikleri
Kıymetli evrakın devri
Kambiyo senetlerinin biçim koşulları
Kambiyo senetlerindeki kişiler
Protesto
Kambiyo senetlerinin zamanaşımı
Muhatap bankanın çeki ödemesi
Çekin ödenmemesi talimatı
Çek yasası (3167 sayılı)
-İhtar mektubu
-Düzeltme hakkı
-Merkez bankasına bildirim
-Bankanın sorumlu olduğu miktar
-Savcılığa ihbar
-Kısmi ödeme halinde yapılması gerekenler
-Bankalar aleyhine ceza
-Kovuşturma usülü
Çeklerden dolayı bankanın sorumluluğu
Edimlerini yerine getirmeyenlere karşı yasal yollar
Dava    

-Ceza davası  -Hukuk davası
İcra takibi

-Takip yolları
a – Haciz yolu ile
b – Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile
c – İflas yolu ile
-Satış
a-İhtiyati haciz
b-İhtiyati tedbir
Ehliyet,Temsil,Banka ve Müşteri Sırrı,Havale -EFT Hukuki Yapı,Mevzuat
Bankacılık açısından Ticaret Hukuku

2. BANKALAR KANUNU (Mevzuat)

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto