Temel Hukuk BilgileriKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitmenler Av. Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

TEMEL HUKUK

 • Hak ve Hukuk Kavramları

–         Hukukun Tanımı

–         Hukukun Dalları: Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Karma Nitelikli Hukuk

–         Hukukun Kaynakları

–         Uygulama Yönünden Yazılı Hukuk Kuralları

–         Hukuk Devleti

–         Hukuk Alanındaki Yaptırımlar: Yaptırımın Niteliği ve Çeşitleri

 • Hak Kavramı

–         Kamu Hakları

–         Özel Haklar

–         Hakların Edinilmesi ve Kaybedilmesi

–         Hakların Kullanılması

–         Hakların Korunması

 • Hukuksal İşlemler

–         Hukuksal İşlemlerin Özellikleri

–         Hukuksal İşlemlerin Çeşitleri

–         Hukuksal İşlemlerde Biçim ve Yöntem

–         Hukuksal İşlemlerde Ortaya Çıkan Aksaklıklar

 • Şahsın Hukuku

–         Gerçek Kişiler: Gerçek Kişilerin Hakları Kullanma Ehliyeti Açısından: Temyiz Kudreti, Reşit Olmak, Mahcur Olmamak.

–         Gerçek Kişilerin Hakları Kullanma Ehliyeti Açısından: Ehliyetliler, Ehliyetsizler.

 • Tüzel Kişiler

–         Kamu Hukuku Tüzel Kişileri

–         Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Dernekler, Vakıflar, Şirketler)

–         Tüzel Kişilerin Ehliyeti

 • Aile Hukuku

–         Karı ve Kocanın Hak ve Ödevleri

–         Aile Birliğinin Temsili

–         Velayet-Vesayet

–         Karı – Kocanın Mallarının İadesi

 • Miras Hukuku

–         Genel Olarak Miras Hukuku

–         Kanuni Mirasçılar

–         Veraset İlamı ve Mirasçılara Ödeme

 • Eşya Hukuku

–         Rehin Hukuku

–         Gayrımenkul Rehni ve İpotek:

 • Gerçek ve Tüzel Kişilerin İpotek Verme Ehliyeti
 • İpoteğin Tesisi
 • İpoteğin Hükümleri
 • İpotek Dereceleri ve Hazırlanırken Dikkat Edilecek Unsurlar
 • İpoteğin Sona Ermesi

–         Menkul Rehni

 • Teslimi Meşrut Rehin (Teslim Koşullu Rehin)
 • Hapis Hakkı
 • Alacak Rehni

–         Ticari İşletme Rehni

 • Rehnin Konusu
 • Rehnin Tarafları
 • Rehnin Kapsamı
 • Rehnin Kuruluşu ve Hükümleri (Rehin Sözleşmesi ve Tescili; Tescilin Diğer Sicillere Bildirilmesi)
 • Rehnin Sona Ermesi

BORÇLAR HUKUKU

 • Akitler

–         Akitlerin Kuruluşu ve Türleri

–         Akitlerin Kuruluşu ve Türleri

–         Akitlerin Şekli

–         Temerrüt ve Temerrüt Faizi

 • Kredi Sözleşmesi ve Kar Akdi

–         Akitlerin Kuruluşu ve Türleri

 • Kefalet Akdi

–         Kefaletin Şartları

–         Kefilin Sorumluluğu

–         Kefaletin Sona Ermesi

 • Garanti Akdi (Teminat Mektupları)

–         Genel Esaslar

–         Teminat Mektuplarının Çeşitleri

–         Garanti Akdinin Hukuki Niteliği ve Sonuçları

 • Vekalet Akdi

–         Vekalet Akdinin Şekli ve Kapsamı

–         Vekaletin Sona Ermesi

 • Havale Akdi
 • Alacağın Temliki

–         Alacağın Temkinin Türleri

–         Temlikin Hükümleri:

 • Temlik Eden ve Alan Arasındaki İlişkiler
 • Borçlu ile Temlik Eden Arasındaki İlişkiler
 • Temlik Alan ile Borçlu Arasındaki İlişkiler
 • Borcun Nakdi

–         Borcun Nakli Türleri

–         Borcun Naklinin Hüküm ve Sonuçları

 • Takas

–         Takasın Yasal Koşulları

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto