Sözleşmeler HukukuSüre 1 gün

Eğitmen Av. Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

I. 1. Borç kavramı

2. Borç ilişkisinin nisbi niteliği

3. Borcun kaynakları

4. Hukuki işlemler

4.1. Hukuki işlemlerin çeşitleri

4.2. Hukuki işlem ehliyeti

5. Sözleşmenin meydana gelmesi

5.1. İcap

5.2. Kabul

5.3. Sözleşmenin tamamlandığı ve hüküm ifade ettiği an

6. Sözleşmenin şekli

7. İrade ile beyan arasında istenerek yaratılan uygunsuzluk, özellikle muvazaa

8. İradeyi sakatlayan sebepler

8.1. Hata

8.2. Hile

8.3. Gabin

8.4. İkrah (Zorlama)

9. Sözleşmenin konusu (Sözleşme serbestisi ve sınırları)

10. Temsil

10.1. Kanuni Temsil

10.2. İradi Temsil

11. Borçların ifası

12. Alacaklının ve borçlunun temerrüdü

13. Borçların sona ermesi

13.1. İbra

13.2. Tecdit (Yenileme)

13.3. Takas

13.4. Zamanaşımı

14. Müteselsil borçlar

15. Cezai şart

16. Alacağın temliki

17. Vekalet sözleşmesi

II. Şirket İhtiyaçlarına Göre Uygulamada Sıklıkla Karşılaşılan Muhtelif Başlıklar

1. Tacir

1.1. Tacir olmanın hukuki sonuçları

1.2. Fatura ve teyid mektubu

1.3. Tacirler arasındaki ihbar ve ihtarların şekli

2. Takip hukuku

2.1. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan ödeme ve icra emri örnekleri

2.2. İtiraz ve şikayet süreleri

2.3. İtiraz Yolları

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto