İşletmelere Tanınan Vergi AvantajlarıEğitimin İçeriği:

Vergi avantajı nedir?

Hangi vergilerde vergi avantajı vardır?

–          Dolaysız vergilerde

–          Dolaylı vergilerde

İstisna

Dolaysız Vergilerde : GVK , KVK

Muafiyet

–          Esnaf Muaflığı

–          Serbest meslek kazançlarında vergiden muaf serbest meslek erbabı, telif kazançlarında

–          Kira gelirlerinde istisna

–          Ücretlerde istisnalar

–          MSİ’larında istisnalar

–          Ticari kazançlarda (Kurum kazançlarında)

 • 4325 sayılı Kanunla ilgili istisna
 • Türk Gemi siciline kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Sağlanan Kazançlarda istisna,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki Yazılım ve Ar-Ge’ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda istisna,
 • Serbest Bölgelerdeki Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İstisna
 • Diğer Kanunlarda yer alan istisnalar
 • KVK Md. 8 Yurtdışı inşaat, onarma ve montaj işleri
 • KVK Md. 12 G.menkul ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası
 • Bankaların devir ve Birleşmeleri ile G.menkul ve iştirak hisseleri satışından doğan kazançlarda istisna
 • Yatırım indirimi istisnası (Harcamalarda avantaj)
 • ARGE harcamaları  (Harcamalarda avantaj)
 • Bağış ve Yardımlar  (Harcamalarda avantaj)
 • Kurumlarda kar dağıtmamak, karı sermayeye eklemek (vergide avantaj)
 • Verginin terkini  (vergide avantaj)
 • Tecil ve Taksitlendirme ( Ödeme kolaylığı)

Dolaylı Vergilerde:

KDV

–          Md.12

–          Geç. Md. 17 Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimi

–          KDK Kanununda yer alan istisnalar 17. madde ve diğer istisnalar

 • GVK’nın 81 ve KVK’nın 37 ve 39. maddelerine göre yapılan işlemler
 • Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna (13/d)
 • Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri (17/4-k)

–          KDV’de tecil-terkin uygulaması

BSMV

–          Md. 29/m        KOBİ kredileri

–          Md. 29/o          Zorunlu döviz ve efektif devirler

–          Md. 29/r          Konut kredileri

Emlak Vergisi

–          EVK md. 4.      Daimi muaflıklar

–          EVK md. 5.      Geçici muaflıklar (Mesken olarak kullanılan bina ve apt. daire)

(Turizm End. Teşvik Kanunu uyarınca turizm müessesesi belgesi almış GV ve KV mükelleflerinin binaları)

VUK’da yer alan avantajlar:

–          Karşılıklar

–          Reeskont uygulaması

–          Verginin terkini

 • Bölgelerde
 • Mallarda
 • Harcamalarda
 • Vergilerde

Finansal Kiralama

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto