İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİSüre: 2 gün

Eğitimin Amacı

İşletmenin iş hacmini genişletebilmesi, riskini azaltabilmesi, olağanüstü durumlarda mali yönden zorlanmaması, faaliyetlerini karlı ve verimli bir biçimde yerine getirebilmesi için son derece önemlidir. Eksik ya da fazla işletme sermayesi nasıl finanse edilirse edilsin işletmenin karlılığı ve verimliliği üzerinde olumsuz etki yapar. Ayrıca firmaların yetersiz işletme sermayesi yüzünden özellikle likidite sıkıntısının yaşandığı kriz dönemlerinde battığı bilinen bir gerçektir. Bu yüzden işletme sermayesi yönetimi işletmeler açısından hayati önem taşıyan konulardan birisidir. Bu eğitimde “etkin işletme sermayesi yönetimi “ konusunda öncelik taşıyan hususlar üzerinde durulacaktır.

Eğitim İçeriği

 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI

İşletme sermayesinin işletme için önemi

İşletme sermayesinin özellikleri

Sürekli işletme sermayesi

Değişken işletme sermayesi 

 1. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSMANI

İşletme sermayesinin kaynakları

İşletme sermayesinin finanslama stratejileri

Finanslama stratejilerinin risk ve kar ile olan ilişkilerinin incelenmesi

Kaynak seçimini etkileyen faktörler

İç ve dış kaynakların avantajlı ve dezavantajları yönleri 

 1. İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI VE İHTİYACIN HESAPLANMASI

İşletme sermayesine ihtiyacına etki eden işletme ile ilgili faktörler

İşletme sermayesine ihtiyacına etki eden işletme dışı faktörler

Cari ve pasif kalemlerinin devir hızlarının hesaplanması

İşletmelerin faaliyet süreçleri bakımından sınıflandırılması

İşletme sermayesi ihtiyacını etkileyen diğer faktörler

 1. İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HAZIRLANMASI

İşletme sermayesi ihtiyacının faaliyet devri katsayısına göre hesaplanması

İşletme sermayesi ihtiyacının günlük masraf tutarına göre hesaplanması

İşletme sermayesi ihtiyacının schmallenbach yöntemine göre hesaplanması

İşletme sermayesi ihtiyacının faaliyet aşamalarına göre hesaplanması

İşletme sermayesi ihtiyacının rasyo yöntemine göre hesaplanması

 1. İŞLETME SERMAYESİNİN ANALİZİ

İşletme sermayesi yeterliliğinin analizi

İşletme sermayesinin yeterli olması

İşletme sermayesinin yetersiz olması

İşletme sermayesinin gerekenden fazla olması

 1. İŞLETME SERMAYESİ YETERLİLİĞİNİN TESPİTİ

İşletme sermayesinin rasyo yardımıyla tespiti

Likidite ve karlılık rasyoları

Karlılık için birleştirme

Z değeri analizi

Du-pont analizi

 1. İŞLETME SERMAYESİ VARLIK UNSURLARI

Hazır değer kalemlerinin tanıtılması

Menkul kıymet kalemlerinin tanıtılması

Alacaklar ve kalemlerinin tanıtılması

Stoklar ve kalemlerinin tanıtılması

 1. İŞLETME SERMAYESİ KAYNAK UNSURLARI

Mali borçlar kalemleri

Ticari borç kalemleri

Diğer borç kalemleri

Alınan avans kalemleri

 1. NAKİT VE BENZERİ MENKUL KIYMETLERİN YÖNETİMİ

Nakit ve benzeri menkul kıymetlerin yönetimi hakkında genel bilgilerin aktarılması

Nakit açığı veya fazlasının tahmin edilmesi

Nakit girişinin hızlandırılması

Nakit çıkışının yavaşlatılması

Atıl fonların değerlendirilmesi

 1. İŞLETMELERİN NAKİT TUTMA AMAÇLARI, FAYDA VE MALİYETLERİ

İşletmelerin nakit tutma amaçları

İşlem amacı ile nakit tutmanın önemi

İhtiyat amacı ile nakit tutmanın önemi

Spekülasyon amacı ile nakit tutmanın amacı

Nakit tutmanın fayda ve maliyetleri

 1. OPTİMUM NAKİT TUTARININ BELİRLENMESİ

Optimum nakit tutarında nakit bulundurmanın faydaları

Baumol modelinin işleyişi

Barenek modelinin yardımı ile optimum nakit tutarının belirlenmesi

Stone modelinin yardımı ile optimum nakit tutarının belirlenmesi

Nakit benzeri menkul kıymetlere yatırım yapmanın yöntemleri 

 1. ALACAK YÖNETİMİ

Alacak yönetiminin önemi

Alacak düzeyini belirleyen faktörler

Kredili satış politikaları

Kredi standartları

İskontolu satış koşulları ve avantajları

 1. STOK YÖNETİMİ

Firmada stok tutarını etkileyen faktörler

Sipariş maliyetlerinin hesaplanması

Stok bulundurma ve bulundurmama maliyetinin hesaplanması

Stok yönetim modelleri

Stok yönetiminde etkinliği arttırıcı metodlar

 1. KISA VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Kredi kavramını kavrar

Kısa vadeli kaynak kullanımını etkileyen faktörler

Ticari kredi türleri

Kısa vadeli banka kredisi türleri

Finansman bonosu ve faktoring kavramları

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto