İpotek ve Hukuksal BoyutlarıKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  gün

Eğitmenler Av.Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

  • İpotek Konusuna Giriş

–Ayni Bir Hak Olması

–Öncelik Hakkı Tanıması

–Herhangi Bir Alacak İçin Tesis Edilebilmesi

–Türk Lirası Olarak Tesis Edilmesi

–Yabancı Paralar Üzerinden Tesis Edilme Şartı

–Miktarının Alacağın Değeri İle Sınırlı Olması

–Gayrimenkul Maliki İle Borçlunun Aynı Şahıs Olmasının Gerekmemesi

  • İpotek Verme Ehliyeti

–Gerçek Şahıslar Yönünden

–Tüzel Kişiler Yönünden

  • İpoteğin Tesisi

–Resmi Senet

–İpotek Belgesi

–Birden Fazla Gayrimenkulun İpotek Edilmesi

  • İpoteğin Hükümleri

–İpotekli Gayrimenkulun Başkasına Devri

–İpotekli Gayrimenkulu Alanın Borcu Kabul Etmesi

–Anapara İpoteği ve Limit İpoteği Ayrımı

–Mütemmim Cüz ve Teferruattın İpoteğin Kapsamına Alınması

  • İpoteğin Çeşitleri

–    Tescile Tabi Kanuni İpotek

–    Gayrimenkul Satıcısının Kanuni İpotek Hakkı

–    İnşaatçıların Kanuni İpotek Hakkı

  • İpotek Dereceleri

  • İpotekli Gayrimenkulun İcra Yolu İle Satışı

  • İpoteğin Sona Ermesi
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto