FİNANSAL PLANLAMA VE YÖNETİMSüre: 8 gün    

Eğitim içeriği: 

 1. Program : Temel Finansal  Analiz Bilgileri  Eğitimi
 • İşletmelerde Muhasebe Kalemlerini Hakkında Temel Bilgiler
 • Bilanço Büyüklüğü, Bilanço Kalemlerinin Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması
 • Ticari Alacakların İncelemesi
 • Ticari Alacakların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Alacak Vadesinin Hesaplanması
 • Ticari Alacakların Müşteriye Göre Dağılımı
 • Ticari Alacakların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı
 • Stokların İncelemesi
 • Stokların Hammadde /Yarı Mamul ve Mamul Olarak Dağılımı ve Önemi
 • Stokların Yaşlandırılması
 • Stok Şişkinlikleri
 • Stokların Dönme Hızının Hesaplanması
 • Maddi ve Mali Duran Varlıkların İncelenmesi
 • Kısa Vadeli Mali Borçların İncelenmesi
 • Banka / Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Kısa Vadeli Ticari Borçların İncelenmesi
 • Ticari Borçların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Borç Vadesinin Hesaplanması
 • Ticari Borçların Müşteriye Göre Dağılımı
 • Ticari Borçların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı
 • Özvarlıkların İncelenmesi
 • Gelir Tablosu, Gelir Tablosunun Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması
 • Cironun Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması
 • SMM’nin Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması
 • Gider Kalemlerinin ve Gelir Kalemlerinin Dağılımı ve İncelemesi
 • Bankaların Tüm Yukarıdaki Kalemlere Bakış Açısı Hakkında Bilgiler Verilmesi
 1. Program : Mali Tablolar Analiz Eğitimi
 • İşletmelerde Mali Tabloların Tanıtımı ve Mali Analiz Açısından İşlevleri
 • Temel Mali Tablolar
 • Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Temel Mali Tablolar ile İlgili Dikey ve Yatay Analiz Teknikleri
 • Rasyo Analizi (Dikey Analiz)
 • Likidite Oranları ve Yorumlanmaları
 • Varlık ve Alacak Analiz Oranları ve Yorumlanmaları
 • Borçluluk ve Mali Yapı Oranları ve Yorumlanmaları
 • Karlılık ve Performans Oranları ve Yorumlanmaları
 • Gider ve Gider Analizi Oranları ve Yorumlanmaları
 • Teknik Analiz Oranları ve Yorumlanmaları
 • % Ağırlıklar Analizi (Dikey Analiz)
 • Varlık ve Alacakların Bilanço İçindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Kısa ve Orta/Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Bilanço içindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Özvarlıkların Bilanço İçindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • SMM ve Gelir / Gider Kalemlerinin Ciroya % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Trend Analizi (Yatay Analiz)
 • Rasyoların ve % Ağırlıkların Yıllar İtibarıyle Trendlerinin (Artış ya da Azalış Eğilimlerinin) İncelenmesi ve Yorumlanması
 • İstihbarat ve Bilgi Toplama Süreci
 • Memzuç Risk Cetvellerinin İncelenmesi
 • Diğer Banka Riskleri Hakkında Bilgi Toplanması
 • KKB Bilgilerinin Araştırılması
 • Piyasa İstihbaratı
 • Analitik Karar Verme Süreci
 • Evet / Hayır Kararını Etkileyen Etkenler
 • Banka ile İlişkilerindeki Davranışsal Gözlemler
 • Teminat Yapısının İncelenmesi
 • Diğer Etkenler
 • Yardımcı Mali Tablolar
 • Fon Akım Tablosu ve İşlevleri
 • Yaratılan Fonların Kullanıldığı Alanların Saptanması
 • Kredinin Kullanım Amacının Saptanması
 • Nakit Akım Tablosu ve İşlevleri
 • Yaratılan Nakit Kaynakların ve Kullanıldığı Alanların Saptanması
 • Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit Tutarının ve Nakit Kredilerin Limitlerinin Hesaplanması
 • Nakit Döngü Süresinin Hesaplanması ve Nakit Kredilerin Vadesinin Saptanması
 • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Maddi Duran Varlıklar Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Mali Duran Varlıklar Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Özvarlık Değişim Tablosu ve İşlevleri
 1. Program : Bütçe ve Performans Kontrolü
 • Bütçeleme Teknikleri
 • Bütçeleme Yönteminin Saptaması
 • Ciroyu Başlangıç Noktası Alan Yöntemler
 • Cironun Genel Artış Oranı Saptandıktan Sonra Satıcılara Dağıtımı Yöntemi (Yukarıdan Aşağıya Dağıtım)
 • Satıcıların Satış Hedeflerinin Oluşturulmasından Sonra Genel Cironun Saptanması Yöntemi (Aşağıdan Yukarıya Toplama)
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Karı Başlangıç Alan Yöntemler
 • Ürün Bazında Karın Hesaplanması Yöntemleri ve Ürün Bazında Kara Göre Kişisel ya da Genel Hedeflerin Saptanmasını Öngören Yaklaşım
 • Kar Marjından Ciroya Ulaşılması ve Cironun Satıcılara Dağıtımı Yöntemi
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Likiditeyi Başlangıç Alan Yöntemler
 • Tahsilata ve Tahsilat Oranını Temel Alan Hedeflerin Oluşturulması
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Piyasa Değerini Başlangıç Alan Yöntemler
 • Piyasa Değerinin Hesaplanması Yöntemleri
 • Piyasa Değeri Hedefinin Saptanması
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Melez Yöntemler
 • Ciro / Likidite Yöntemi
 • Ciro / Karlılık Yöntemi
 • Karlılık / Likidite Yöntemi
 • Karlılık / Piyasa Değeri Yöntemi
 1. Program : Finansal Matematik
 • Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri
 • Basit Faiz
 • Bileşik Faiz
 • Sürekli Faiz
 • Paranın Zaman Değeri
 • Şimdiki Değer Kavramı
 • Gelecekteki Değer
 • Annüite
 • Eşit Olmayan Nakit Akışları
 • Faizler, Yıllık Getiri
 • Borçlanma ve İtfa Tablolarının Düzenlenmesi
 • Kaynak Maliyetinin Hesaplanması
 • Kaynak Maliyetini Etkileyen Faktörler
 • Karşılıklar, Giderler, Sermaye Payı vb.
 • Banka Kredilerinin Maliyetinin Hesaplanması
 • Genel Giderler ve Sermaye Payının Maliyetlere Yansıtılarak Ortalama Kaynak Maliyetinin Hesaplanması
 • Ürün Fiyatlaması ve Maliyetlerin Aktif-Pasif Yönetimi Açısından Önemi
 • Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması
 • Tahvillerin Fiyatlandırılması
 • İskontolu
 • Primli
 • Vade Getirisi
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto