DIŞ TİCARET ÜRÜNLERİ VE FİNANSMANIKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

  • DIŞ TİCARET

–          Tanımı

–          Dış Ticaretin Nedenleri

–          Bankaların Rolü

–          Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Yayımları

  • ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN SEVK VE TESLİM (SATIŞ) ŞEKİLLERİ (INCOTERMS)

  • ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN VESAİK (BELGELER)

–          Ticari Belgeler

–          Resmi Belgeler

–          Sigorta Belgeleri

–          Taşıma Belgeleri

–          Finans Belgeleri

  • ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ

–          Mal Mukabili Ödeme

–          Peşin Ödeme

–          Akreditifli Ödeme (Vesikalı Krediler)

n  Akreditifte Taraflar ve Tarafların Yükümlülüğü

n  Akreditif Vesaikinin İbrazı  ve İncelenmesi

n  Akreditif Çeşitleri

–          Vesaik Mukabili Ödeme

–          Kabul Kredili Ödeme

  • ÜLKEMİZ İTHALAT MEVZUATI  ( İTHALAT REJİMİ KARARI VE YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE)

–          Ödeme Şekilleri

–          İthalat Hesaplarının Kapatılması

–          İthalat Hesaplarının Terkini

–          Hesap Kapatmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

–          Mücbir Sebep Halleri ve Tevsik Şekilleri

  • ÜLKEMİZ İHRACAT MEVZUATI ( İHRACAT REJİMİ KARARI VE YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE)

–          Ödeme Şekilleri

–          “ İhracat Bedellerinin Alışı “ /  ” İhracat Bedellerinin Tahsili “   “ İhracat Bedellerinin Bankalara Satılması ” Deyimleri

–          İhracat Bedellerinin Tahsil Şekilleri

–          İhracat Bedellerinin Tahsil Süreleri

–          Serbest Kullanıma Bırakılan Dövizler

–          Süresi Dışında Tahsil Edilen İhracat Bedeli Alışlarında Uygulanacak Kurlar

–          İhracat Hesaplarının Kapatılması

–          Terkin

–          Kambiyo Merciine Bildirim

  • TEŞVİK MEVZUATI

–          İstisna Uygulaması

n  Vergiler

— Damga Vergisi / Bildirim

—- Yurt Dışından Sağlanan Nakit Kredilerde Damga Vergisi

— Banka ve Sigorta Muamele Vergisi / Teminat

— Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu / Teminat

–          Dahilde İşleme Rejimi

–          İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

–          Döviz Kazandırıcı Faaliyetler

–          Alınmış İzinler Çerçevesinde Yurt Dışında İş Yapan Türkiye’de Yerleşik Türk Müteşebbisleri

–          Döviz Kredilerine İlişkin Genel Hususlar

n  Yurt Dışından Kredi Alınması

—- Ülke Kredileri ( İhracat Kredi Kurumları veya İhracat

Kredisi Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Kredilerin Kullanılması)

(Hermes ,  GSM kredileri vb.)

—- Diğer Kuruluşlardan Sağlanan Kredilerin Kullanılması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Döviz Kredisi Açılması

n  Döviz Kredilerinde Süre ve Süre Uzatımı

n  Hazine Müsteşarlığı’na Bildirim Yapılacak Krediler

n  T.C. Merkez Bankası’na Bildirim Yapılacak Krediler

n  Kredilerin Geri Ödenmesi

  • DİİB KAPSAMINDA YAPILAN İTHALAT

  • DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI

*** TÜRKİYE’DEKİ BANKALARCA KULLANDIRILAN VEYA

KULLANILMASINA ARACILIK EDİLEN KREDİLER

–          MAL İHRACATININ FİNANSMANI  (İhracat Hazırlık Kredisi) (Belgesiz Krediler) ( Türk Lirası Olarak Kullanılan Krediler )

n  Yurtdışından Prefinansman Kredisi Alınması

— Temini

— Kullanımı

— Vade

— Devir

— Kapatılması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

— TL. Döviz Kredileri

— TL. İhracat Kredileri

— Fiili İhracattan Önce Kullandırılan TL İhracat

Kredileri (Sevk Öncesi)

— Fiili İhracattan Sonra Kullandırılan

TL İhracat Kredileri (Sevk Sonrası)

–          MAL İTHALATININ FİNANMANI

** Türkiye’de Serbest Dolaşıma Girecek (Kesin İthalatı

Yapılacak) Malların İthalatının Finansmanı

n  Yurtdışından Kredi Alınması

— Ayni Krediler

— Nakdi Krediler  (Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

— Kredinin Belgesiz Olarak Yapılacak

Mal İthalinin Finansmanında Kullanılması

— Kredinin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Mal

İthalinin Finansmanında Kullanılması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

— Gayri Nakdi Akreditif Kredileri

— Kabul – Aval Kredileri

— Kredinin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Mal

İthalinin Finansmanında Kullandırılması

** D/1 Kod.lu DİİB. Kapsamında Yapılacak Mal İthalinin Finansmanı

( İhraç Edilecek Malların Bünyesinde Kullanılacak

Hammadde,  Yarı Mamul Madde İthalatının Finansmanı )

( Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

n  Yurtdışından Kredi Alınması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

** D/3 Kod.lu DİİB. Kapsamında İhracat Sayılan Satış Ve

Teslim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla İthal

Edilecek Hammadde, Yarı Mamul Madde İthalatının

Finansmanı)

(Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

n  Yurtdışından Kredi Alınması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

–          Döviz Kredilerinin Taahhütlerinin Kapatılması

n  Belgesiz Kredilerin Taahhüt Hesaplarının Kapatılışı

n  Belgeli Kredilerin Taahhüt Hesaplarının Kapatılışı

** TCMB İHRACAT REESKONT KREDİLERİ

** EXİMBANK KREDİLERİ

  • TRANSİT TİCARET

–          Transit Ticaret Kapsamında Satın Alınacak Malların Finansmanı   (Döviz Olarak Kullanılan Döviz Kredileri)

n  Yurtdışından Kredi Alınması

n  Türkiye’de Yerleşik Bankalarca Kredi Açılması

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto