BANKA ŞUBELERİNDE BİLANÇONUN ANALİZİ, MALİYETLEME VE PERFORMANSIN TAKİBİAmaç Bilanço yöneten veya yönetmeye aday bankacıların şube bilanço analizi  le ilgili bilgi ve deneyimlerini geliştirmek

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

  • Bankacılık Sektörünü Etkileyen Gelişmeler ve Sistemin Risk İle Tanışması

–         Bu bölümde 1980, 1989 ve sonrası ekonomide meydana gelen değişimlerin bankacılık sektörüne etkisi incelenecek ve 1970 yılından itibaren dünyanın tanıştığı risklerin Türkiye’de nasıl ortaya çıktığı analiz edilecektir. Bankacılık sektöründe yaşanan yoğun rekabet ile bu gelişmeler arasındaki ilişkiler de ortaya konacaktır.

  • Bankalarda Riskin (AP) Yönetimi

–        Bankacılık sisteminde ortaya çıkan risklerin yönetilebilmesi için etkin bir AP yönetimine gereksinim duyulmaktadır. Buradan hareketle AP yönetimi tanımlanacak ve unsurları tanıtılacaktır.

  • Bankalarda Etkin Risk (AP) Yönetimi İçin Doğru Fiyatlama Sisteminin Oluşturulması

–        Bu bölümde AP yönetiminin unsurlarından hareketle maliyetleme üzerinde durulacak ve BBN tanıtılacak, kredi fiyatlaması yapılıp, çeşitli kredi, faiz oranları üzerinde durulacaktır. (ŞCF, RFO, Spot Kredi Faizi, Tüketici Kredisi Faizi) (VAKA Çalışması)

  • Bankacılıkta Risklerin Yönetimi

–        Bilançonun Stratejik Yönetimi

–        Nakit Akış Yönetimi

–        Yasal Olarak Risklerin Sınırlandırılması

–        Faiz Riskinin Ölçülmesi ve Yönetimi ( GAP Analizi) (VAKA Çalışması)

–        Likidite Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi (Pasif ve Aktifin Yönetimi)

–        Kur Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi

  • Bankaların Performanslarının Değerlendirilmesi

–        CAMEL tekniğinden hareketle banka bilançosunun analizi üzerinde durulacak ve Xbank bilançosu ile sistemin bilançosu karşılaştırılacaktır. (VAKA Çalışması)

  • Şube Bilançosu ve Şubede Maliyetleme

–        Şube Bilançosunun Unsurları

–        Vadeli ve Vadesiz Mevduat Getirisi

–        Nakit Yönetimi ve Maliyetsiz Kaynak Yaratılması

–        Şubede Gerçek Maliyetleme (VAKA Çalışması)

  • Şube Bilançosunun Analizi, Performansının Ölçülmesi ve Raporlama

–        Şubede Likidite ve Faiz Riskinin Ölçülüp Yönetilmesi (VAKA Çözümü)

–        Nakit Yönetimi ve Maliyetsiz Pasif Yaratılması

–        Şube Bilançosunun Analizi ve AP Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

–        Raporlama Sisteminin Geliştirilmesi (Öneri)

  • Şube Bilançosunun Analizi, Performansının Ölçülmesi ve Raporlama
  • Xbank’ın Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yeni Politikalar İçin Öneriler (Tartışma)

Gerekli Araçlar Barkovizyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto